Czy na budowę altanki potrzebne jest pozwolenie?

Prawo    
ocena

Budowa altany na własnej działce również podlega przepisom prawa budowlanego. Teoretycznie altana nie stanowi poważnego zamierzenia budowlanego i wielu ludzi buduje ją w przydomowym ogrodzie bez dopełniania wymaganych formalności, lecz w praktyce – takie rozwiązanie może inwestora kosztować wiele nerwów, zwłaszcza gdy budowa altany była nie w smak sąsiedztwu.

Czy na budowę altanki potrzebne jest pozwolenie?

pixabay.com

Budowa altany w przydomowym ogrodzie lub na działce nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Oznacza to, że same formalności związane z legalnym wybudowaniem altany nie będą ani zbyt skomplikowane, ani kosztowne.

Zgodnie z prawem, właściciela działki, który chce wybudować na działce wolno stojący parterowy budynek gospodarczy, wiatę (np. garażową) czy altanę, nie musi uzyskać pozwolenia na budowę, jeżeli:
- powierzchnia zabudowy altany nie przekracza 25 m2
- działka jest wystarczająco duża – liczba takich obiektów na działce nie przekracza 2 na każde 500m2 powierzchni działki.1

Podobnie – jeżeli altana ma powstać na działce w tzw. w rodzinnych ogrodach działkowych, można ją wybudować bez pozwolenia, gdy sam obiekt spełnia określone warunki:
- gdy powierzchnia zabudowy altany nie przekracza powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach
- powierzchnia nie przekracza 35 m2 poza granicami miast
- wysokość obiektu wynosi do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich2

Jeżeli planowana przez nas altana spełnia powyższe wymagania (zazwyczaj spełnia, gdyż altany nie są zbyt wielkimi obiektami), formalnością, jaką należy dopełnić, jest zgłoszenie zamiaru jej wybudowania w starostwie powiatowym na określonym formularzu. Zgłoszenie należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu w odpowiednim referacie.

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:
- określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac budowlanych
- wskazać termin ich rozpoczęcia
- należy dołączyć do zgłoszenia oświadczenie (składane po groźbą odpowiedzialności karnej) o posiadanym przez inwestora prawie do dysponowania nieruchomością
- w zależności od potrzeb inwestor może zostać w ramach procedury zgłoszenia zobowiązany do przedstawienia rysunków, szkiców, itp., np.: naniesienia altany na mapkę działki wraz z innymi obiektami, aby udowodnić, że na każde 500m2 działki nie przypada więcej niż 2 takie obiekty, w tym planowana altana.

Zgłoszenie zamiaru wybudowania na działce altanki jest w zasadzie formalnością. Zgłoszenie należy jednak wnieść przed terminem planowanego rozpoczęcia prac. Do wykonywania prac budowlanych (lub montażowych) przy altanie można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac.3

W praktyce mogą zdarzyć się przypadki, że budowa altany w planowanym przez nas miejscu może być problematyczne dla inwestora, np.: gdy altana została ustawiona nad zbiornikiem ścieków, nad przebiegającym rurociągiem gazowym. Właściwy organ może w drodze decyzji (na skutek naszego zgłoszenia) nałożyć na inwestora dodatkowe obowiązki (przykładowo uzyskanie dodatkowego pozwolenia choćby od sąsiada), jeżeli uzna, że prace związane z wybudowaniem altany mogą spowodować:
- zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia
- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków w związku z prowadzeniem prac nad ociepleniem elewacji
- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych
- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich, w szczególności gdy granica budynku znajduje się równocześnie na granicy działki4.

W praktyce jednak powyższe decyzje nie są powszechnie wydawane i dotyczą raczej zamiaru budowania innych obiektów (basenów czy stawów, pomostów itp.).

A czy Wy staraliście się o pozwolenie na budowę altany ogrodowej? Wypowiedzcie się!

1. Art. 29 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2. Art. 29 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
3. Art. 30 ust. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
4. Art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =