Darowizna nieruchomości na rzecz dziecka

Prawo    
ocena

W związku z tym, że darczyńcy mogą swobodnie decydować o tym kogo i w jakim zakresie chcą obdarować, mają prawo dokonania darowizny tylko na rzecz jednego z dzieci. Nie oznacza to jednak, że pozostali prawomocni spadkobiercy nie będą mogli dochodzić swoich praw względem tej darowizny.

Darowizna nieruchomości na rzecz dziecka

photoxpress.com

Istotą umowy darowizny jest to, że darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. [1] Z racji tego, że darowizna jest dwustronną czynnością prawną, dochodzi do skutku dopiero wtedy, gdy obie strony, darczyńca i obdarowany, złożą zgodne oświadczenia woli. Nie ma jednak obowiązku, by zostały one złożone jednocześnie, choć konieczność ich złożenia sprawia tym samym, że nie można kogoś obdarować wbrew jego woli.

Zgodnie z prawem przekazanie darowizny nieruchomości musi zostać dokonane w formie aktu notarialnego. [2] Jeśli wymóg ten nie zostanie spełniony, wówczas umowa będzie nieważna. Trzeba się  liczyć z tym, że za sporządzenie takiego aktu notariusz pobierze od darczyńcy taksę notarialną, której wysokość zależeć będzie od wartości nieruchomości będącej przedmiotem darowizny.

Zwolnienie z podatku

Jeżeli darowizna zostanie dokonana na rzecz osób z najbliższej rodziny darczyńcy: współmałżonka, dzieci, wnuków, rodziców, dziadków, pasierbów, rodzeństwa, ojczyma czy macochy, wówczas nie będą oni musieli od darowizny zapłacić podatku. Muszą jednak w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Gdy obdarowanym jest tylko jedno z dzieci...

Jeżeli darowizna dokonana zostaje przez rodziców na rzecz jednego z ich dzieci, wówczas pozostałym spadkobiercom ustawowym przysługuje w stosunku do osoby obdarowanej przez spadkobiercę roszczenie o zachowek.

Darowizna ta zostanie więc doliczona do spadku dla potrzeb obliczenia należnego zachowku [3], który może przysługiwać pozostałym uprawnionym do spadku spadkobiercom, czyli współmałżonkowi, zstępnym i rodzicom.

Przepisy kodeksu cywilnego mówią jasno: zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy przysługuje zachowek w wysokości połowy kwoty, jaka by im przysługiwała, gdyby miało miejsce dziedziczenie ustawowe. Natomiast, gdy uprawniona osoba w chwili otwarcia spadku jest albo małoletnia albo trwale niezdolna do pracy, wówczas rozmiar zachowku jej przysługujący zwiększa się do 2/3 udziału. [4]

Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny, przedawnia się z upływem lat trzech od otwarcia spadku. [5]

Jeżeli obdarowany sprzeda przyznaną mu w formie darowizny nieruchomość nie wcześniej niż po pięciu latach od jej nabycia, wówczas nie zapłaci podatku. Natomiast jeżeli będzie chciał sprzedać ją wcześniej, ale również będzie chciał zostać zwolnionym z podatku, to powinien zameldować się w tym lokalu na co najmniej rok.

 

 

Źródła:

[1] art. 888 par. 1 kodeksu cywilnego

[2] art. 890 par. 1 kodeksu cywilnego

[3] art. 993 kodeksu cywilnego

[4] art. 991 par. 1 kodeksu cywilnego

[5]  art. 1007 par. 2, art. 1007 par. 1 kodeksu cywilnego

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =