Do kiedy można reklamować towar?

Prawo    
ocena

Na wstępie należy podkreślić, że możliwość zgłoszenia reklamacji (czy raczej niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową – jak brzmi termin ustawowy) dotyczy tylko sytuacji, gdy kupujący jest konsumentem i nabywa rzecz od przedsiębiorcy. Zakupy pomiędzy przedsiębiorcami i uprawnienia przysługujące kontrahentom w takiej sytuacji są uregulowane w Kodeksie cywilnym.

Do kiedy można reklamować towar?

photoxpress.com

W ramach sprzedaży konsumenckiej istnieje kilka wyraźnie zakreślonych terminów, które stanowią podstawę dla zgłaszania przez konsumenta swoich zastrzeżeń odnośnie wadliwego towaru i żądania np. jego wymiany na nowy lub naprawy:

- 6 miesięcy od daty zakupu towarów – jest to najważniejszy termin, który jednak nie ogranicza możliwości późniejszego zgłaszania wady towaru. Termin 6 miesięcy od daty zakupu ułatwia konsumentowi dochodzenie swoich praw, wprowadzając tzw. domniemanie faktyczne. Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej: „(...) w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania”.1

Dla konsumenta oznacza to tyle, że nie musi on w żaden sposób wykazać, że przedmiot stał się wadliwy nie z jego winy, jeżeli sprzedawca nie potrafi udowodnić czegoś przeciwnego. Zgłoszenie reklamacji w późniejszym czasie często prowadzi do tego, że sprzedawca stara się zrzucić odpowiedzialność na klienta wskazując, że to nieprawidłowe użytkowanie towaru spowodowało wady.

- 2 miesiące od dnia odkrycia wady – jest to czas, w którym konsument musi zgłosić swoje roszczenie sprzedawcy. Aby zachować ten termin należy przed upływem 2 miesięcy od odkrycia wady towaru wysłać sprzedawcy zawiadomienie o naszym spostrzeżeniu. Warto wysłać je listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru – dla ewentualnych późniejszych zaprzeczeń, jakoby nie został dochowany termin.2

- 2 lata od daty zakupu towaru – jest to okres czasu, w jakim sprzedawca odpowiada przed nami za wszelkie wady towaru, które nie wynikły z naszej winy. Należy pamiętać, że sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową (jego wadliwość) wyłącznie w przypadku stwierdzenia tej niezgodności przed upływem 2 lat, licząc od daty zakupu towaru. Nie musimy złożyć reklamacji przed upływem 2 lat, jeżeli stwierdzimy wadliwość na tydzień przed upływem tego okresu – mamy jeszcze 2 miesiące od tego dnia na zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Jeżeli w ciągu tych 2 lat na skutek reklamacji sprzedawca wymienił wadliwy towar na nowy, termin 2 lat do zgłoszenia niezgodności wymienionego towaru biegnie na nowo.3

- 1 rok od daty zakupu towaru – jest to okres odpowiedzialności sprzedawcy w przypadku, gdy rzecz sprzedana była używana. Jest to minimalny okres czasu, którego strony umowy sprzedaży nie mogą skrócić.

Powyższe terminy nie mają jednak znaczenia, gdy konsument robiący zakupy w chwili zawarcia umowy, wiedział o wadliwości towaru (jego niezgodności z umową) lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Jeżeli kupujemy w sklepie wybrakowany towar – po obniżonej cenie – nie możemy żądać od sprzedawcy, aby ponosił odpowiedzialność za decyzję konsumenta i wymieniał przeceniony towar na pełnowartościowy w wyniku zgłoszenia jego niezgodności z umową.

Uwaga! Dotyczy to tylko tych wad, które były przyczyną obniżenia ceny (np. brak kilku guzików). Wszelkie inne wady, niewskazane jako powód obniżki ceny, można reklamować na zasadach ogólnych.

Oprócz tego, powyższe terminy nie są respektowane w przypadku reklamacji towarów żywnościowych, dla których w Rozporządzeniu Ministra ds. gospodarki zostały wskazane inne terminy (krótsze) – które uwzględniają terminy przydatności do spożycia tych towarów. Terminy reklamacji produktów żywnościowych zostały wskazane w innym artykule.

1 Art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
2 Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
3 Art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

Czy uważacie, że polskie prawo w odpowiedni sposób reguluje tę kwestię? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =