Dostarczenie wypowiedzenia umowy o pracę

Prawo    
ocena

Najkorzystniejszym i najmniej stresującym sposobem ustania stosunku pracy jest jego rozwiązanie za porozumieniem stron. Jednakże z wielu przyczyn życiowych zdarzają się sytuacje, w których tylko jedna ze stron ma interes w zakończeniu współpracy i składa wypowiedzenie umowy.

Dostarczenie wypowiedzenia umowy o pracę

pixabay.com

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronną czynnością prawną powodującą jej rozwiązanie po upływie okresu wypowiedzenia i z chwilą nadejścia terminu wypowiedzenia. Z jednostronności tej czynności wynika, iż odmowa przyjęcia wypowiedzenia nie ma znaczenia prawnego. Oczywiście wręczenie takiego wypowiedzenia pracownikowi powinno być dokonane z kulturą i poprzedzone rozmową i ewentualną deklaracją pomocy w dalszym rozwoju kariery. Jednakże gdy stosunki pomiędzy pracownikiem a pracodawcą nie układają się pokojowo, może mieć miejsce sytuacja, w której pracownik będzie starał się uniknąć odbioru wypowiedzenia. Jednakże powinien on mieć świadomość, iż oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę jest złożone z chwilą, gdy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odmowa więc przyjęcia pisma uważana jest za prawnie skuteczne doręczenie.

Doręczenie zaś pisma dorosłemu domownikowi, stwarza domniemanie faktyczne, że pismo zostało doręczone adresatowi. W celu jego obalenia pracownik musi wykazać, że pismo nie zostało mu doręczone. Jeżeli pracodawca wysyła do pracownika oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy pod wskazany przez niego adres, to chociażby pracownika pod tym adresem nie znaleziono, należy przyjąć, że oświadczenie doszło do wiadomości pracownika. Za datę doręczenia wypowiedzenia uznaje się w takiej sytuacji ostatni dzień terminu do odbioru korespondencji awizowanej dwukrotnie. Istotnym przepisem jest artykuł 41 Kodeksu pracy który stanowi, iż pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Co na to sąd

Kwestie związane z wypowiedzeniem umowy o pracę były wielokrotnie przedmiotem orzeczeń Sądu Najwyższego. Przyjął on między innymi iż wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który świadczył pracę, a następnie wykazał, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy z powodu choroby, nie narusza art. 41 KP. W innym orzeczeniu sąd stwierdził natomiast iż odmowa przyjęcia takiego pisma przez adresata, a także nie odebranie takiego pisma z placówki pocztowej mimo dwukrotnego awizowania przesyłki, bo adresat spodziewa się, że dotyczy ono rozwiązania stosunku pracy, nie ma żadnego wpływu na rozwiązanie stosunku pracy i nie opóźnia rozpoczęcia biegu terminu jego rozwiązania.

Mieliście kiedyś problemy z dostarczeniem wypowiedzenia? Z czym wiązały się te trudności?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =