Dziedziczenie długów

Prawo    
ocena

Otrzymanie spadku nie zawsze musi oznaczać coś dobrego. Może się to bowiem wiązać nie tylko z odziedziczeniem majątku, ale i długów zaciągniętych przez zmarłego.

Dziedziczenie długów

dreamstime.com

Spadkobiercy z chwilą śmierci spadkodawcy przejmują zarówno jego prawa, jak i obowiązki. [1] W spadku otrzymać więc mogą nie tylko aktywa, ale też i pasywa, tym samym wszystkie długi spadkodawcy, które zaciągnął za życia, przechodzą na nich.

Jakie długi się dziedziczy?

Do zobowiązań spadkodawcy zalicza się przede wszystkim:

1. Niespłacone kredyty, pożyczki, raty leasingu.

2. Niezapłacony czynsz czy nie uregulowaną fakturę.

2. Niezapłacone podatki i składki na ubezpieczenia społeczne.

3. Wszelkie nieuregulowane kary i odszkodowania np. z tytułu uszkodzenia mienia czy wypadku samochodowego.

4. Zobowiązania alimentacyjne.

Odrębną grupę długów, które spadkobierca także może odziedziczyć są tzw. długi spadkowe. Są to m. in.:

- koszty pogrzebu spadkodawcy;

- opłata za miejsce na cmentarzu;

- zakup trumny;

- urządzenie ceremonii pogrzebowej (stypy);

- koszty ewentualnej kremacji;

- koszty związane z ostatnią chorobą spadkodawcy, w tym koszty leczenia;

- koszty postępowania spadkowego, m. in. ustanowienia wykonawcy testamentu czy zabezpieczenia spadku;

- koszty związane z obowiązkiem zaspokojenia roszczeń o zachowek. [2]

W wyjątkowych przypadkach, jeżeli np. spadkodawca zawarł umowę dożywocia, to koszty pogrzebowe zostają wyłączone ze spadku, więc spadkobiercy ich nie dziedziczą.

Jak uniknąć dziedziczenia długów?

Warto wiedzieć o tym, że odpowiedzialność spadkobiercy za długi jest zróżnicowana. Wszystko zależy od tego w jaki sposób spadek zostanie przez niego przyjęty. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia. Natomiast, jeżeli przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza, wówczas ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. [3]

Spadkobierca może też spadek odrzucić, skutkiem czego będzie wyłączenie go z dziedziczenia. Nie odziedziczy więc ani majątku, ani długów. [4]

Jeżeli spadkobierca chce unikną wszelkich problemów związanych ze spadkiem, powinien w ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy złożyć w sądzie lub u notariusza oświadczenie o odrzuceniu spadku lub jego przyjęciu. W oświadczeniu tym powinien zawrzeć sposób przyjęcia spadku, czyli że np. przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Brak oświadczenia spadkobiercy w tym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku i dziedziczeniem wszystkich długów. [5]

 

 

Źródła:

[1] art. 922 par. 1 kodeksu cywilnego

[2] art. 922 par. 3 kodeksu cywilnego

[3] art. 1031 par. 1 i 2 kodeksu cywilnego

[4] art. 1012 i art. 120 kodeksu cywilnego

[5] art. 1015 par. 1 i 2 kodeksu cywilnego

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =