Ile jest ważne pozwolenie na budowę?

Prawo    
ocena
Rozwolnienie na budowę nie jest wydawane bezterminowo. Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga od inwestora zgromadzenia wielu dokumentów i poniesienia kosztów zakupu projektu, a także uzyskania pozwoleń. Jakich terminów należy zatem dopilnować, aby pozwolenie na budowę nie wygasło?

Ile jest ważne pozwolenie na budowę?

photoxpress.com

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.1 Ostateczną decyzję może wydać starosta powiatowy, jeżeli nie została ona zaskarżona przez innego uczestnika postępowania o uzyskanie pozwolenia na budowę i stała się ostateczna. W ciągu 3 lat ważności pozwolenia na budowę inwestor nie musi ukończyć całego obiektu budowlanego. Inwestor może rozplanować budowę na kilka lat – w zależności od posiadanych środków finansowych. Budowa może trwać nawet przez 10 i więcej lat, jeżeli poszczególne terminy zostały zachowane. W ciągu 3 lat od dnia wydania pozwolenia na budowę (ostatecznej decyzji) należy jedynie rozpocząć budowę.

Rozpoczęcie budowy następuje w chwili podjęcia na działce prac przygotowawczych. Pracami przygotowawczymi są:
- wytyczenie geodezyjne budynku w terenie
- wykonanie niwelacji terenu przez geodetę
- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, np. ogrodzenie działki (terenu budowy)
- wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.2

Wykonanie jakiejkolwiek z tych prac w ciągu 3 lat od dnia otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowie sprawi, że w ciągu kolejnych lat można z powodzeniem kontynuować prace na budowie, nie martwiąc się, że pozwolenie na budowę wygaśnie. Prace przygotowawcze powinny zostać również odnotowane w dzienniku budowy, stanowiącego dokumentację przebiegu prac i jednocześnie dowód, że budowa oficjalnie została rozpoczęta, zanim pozwolenie na budowę wygasło.

Pozostałą część prac należy wykonywać w takim czasie, by pomiędzy poszczególnymi pracami nie wystąpiły przerwy dłuższe niż 3 lata. Decyzja na budowę wygasa, jeżeli budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Jeżeli budowa została przerwana na skutek stwierdzenia nieważności budowy bądź uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę, może mieć miejsce po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.3

Jeżeli pozwolenia na budowę nie jest konieczne do uzyskania, lecz wystarczy dokonać zgłoszenia zamiaru wybudowania obiektu na działce, inwestor musi pamiętać, że zgłoszenie nie jest ważne bezterminowo. Do wykonania prac objętych zgłoszeniem należy przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu. Po upływie tego terminu inwestor ma 2 lata czasu na rozpoczęcie prac objętych zgłoszeniem, zanim zgłoszenie wygaśnie.4 Termin 2 lat liczy się od dnia określonego w zgłoszeniu jako  terminu ich rozpoczęcia.

W razie zbycia przez inwestora działki (terenu budowy) po uzyskaniu pozwolenia na budowę, lecz jeszcze przed rozpoczęciem właściwych prac, nabywca nie musi uzyskać nowego pozwolenia. Zgodnie z prawem, organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest zobowiązany – za zgodą osoby na rzecz której decyzja została wydana – do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu. Nabywca nieruchomości wraz z pozwoleniem na budowę musi przyjąć wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złożyć oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.5

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na inny podmiot wiąże się z koniecznością przestrzegania terminów, w którym decyzja wygaśnie na skutek zaniechania czy nie podjęcia żadnych prac na budowie.

Jakie są Wasze doświadczenia z pozwoleniami na budowę? Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami!

1 Art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2 Art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
3 Art. 37 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
4 Art. 30 ust. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
5 Art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

OCENA
3.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =