Inwentaryzacja zieleni - na czym polega, jakie są zasady zgłaszania?

Prawo    
ocena
Zieleń i urządzenia rekreacyjne zazwyczaj są przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek budowlanych, na których znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki opieki zdrowotnej oraz oświaty i wychowania w miastach. Inwentaryzacja zieleni jest dokonywana m.in. w przypadku realizacji przedsięwzięcia budowlanego na obszarach zieleni czy w przypadku prac związanych ze zgłoszeniem wniosku przez właściciela o wydanie pozwolenia na usunięcie części drzew i krzewów z jego nieruchomości.

Inwentaryzacja zieleni - na czym polega, jakie są zasady zgłaszania?

Organem odpowiedzialnym za zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewienia jest rada gminy.1 Inwentaryzacji zieleni dokonuje się zazwyczaj w przypadku tworzenia dokumentacji projektowej, gdzie zaznaczenie terenów zieleni jest obowiązkowym elementem projektu, zaś ewentualna konieczność usunięcia drzew czy krzewów z placu budowy może rodzić obowiązek kompensacji przyrodniczej – przykładowo posadzenia w zamian na określonym miejscu innych drzew czy krzewów. Planując inwestycję należy odpowiednio wcześniej dokonać inwentaryzacji zieleni dla potrzeb dokumentacji projektowej. Inwentaryzacja zieleni na dużym obszarze jest obowiązkiem, podobnie jak w przypadku inwestycji na cele publiczne, a więc tworzenia palców zabaw dla dzieci, terenów wokół szkół, parku wokół szpitala czy w trakcie realizowania inwestycji związanych z remontem czy budową dróg.

Sporządzaniem inwentaryzacji zieleni na potrzeby dokumentacji projektowej zajmują się firmy projektowe, które nie tylko muszą posiadać uprawnienia, ale są zobowiązane dokonać pomiarów i wizji lokalnej w celu sporządzenia inwentaryzacji.

Zasadą jest, że inwentaryzację drzew i krzewów wykonuje się w dwóch formach: ogólnej oraz szczegółowej. Ogólna inwentaryzacja opiera się na zliczeniu sztuk drzew na określonej powierzchni wyrażonej w m2. Z kolei szczegółowa inwentaryzacja zieleni obejmuje dane takie jak:
- obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nad powierzchnią gruntu
- średnicę korony drzewa
- wysokość drzewa
- stan zdrowotny drzewa
- a także ewentualnie zalecenia dotyczące projektu

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki jest dokonywana dla terenów przewidzianych pod określone inwestycje. Od wyników inwentaryzacji zależy wysokość opłaty ustalonej według specjalnych tabel ze stawkami.2 Wyniki inwentaryzacji są dołączone do projektu i powinny być wykonane w formie opisowej oraz rysunkowej. Rysunek z zaznaczonym terenem i rozmieszczeniem inwentaryzowanej zielni wykonuje się zgodnie z rysunkiem technicznym w odpowiedniej do projektu skali. Po dokonaniu inwentaryzacji, a przed wycinką drzew na terenie planowanym pod inwestycję, należy uzyskać zezwolenie na wycinkę. Zezwolenie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.W tym celu należy złożyć do urzędu gminy wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie z działki drzew lub krzewów, w ramach dokumentacji dołączonej do wniosku należy dokonać inwentaryzacji zieleni na działce, której wniosek dotyczy.

Kompletny wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości powinien zawierać:
- dane osobowe i adres posiadacza i właściciela nieruchomości, której wniosek dotyczy
- wskazanie tytułu prawnego do władania nieruchomością- podanie nazwy gatunku drzewa lub krzewu, który chcemy usunąć
- podanie zmierzonego obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm
- opisanie przeznaczenia terenu, na którym znajdują się drzewa lub krzewy
- przyczynę złożenia wniosku i termin planowanego usunięcia drzewa/krzewu
- wielkość powierzchni, z której drzewa zostaną usunięte
- rysunek (mapkę) na której zaznaczone zostało usytuowanie drzewa (krzewu) w stosunkudo granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości3

Dodatkowo należy pamiętać, że zanim rozpocznie się wycinka drzew, należy na terenie wpisanym do rejestru zabytków uzyskać dodatkowe zezwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Terenami, które mogą być wpisane do rejestru zabytków, są przykładowo: parki, cmentarze, inne formy projektowanej zieleni, najczęściej aleje i szpalery drzew.

Czy przeprowadzaliście kiedyś inwentaryzację zieleni? Jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie? Podzielcie się swoją opinią!

1 Art. 78 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami
2 Tabele z opłatami są wydawane w obwieszczeniach Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na określony rok
3 Art. 83 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami

OCENA
2.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =