Jak dostać pozwolenie na broń?

Prawo    
ocena

Osoba zainteresowana uzyskaniem pozwolenia na broń, o której mowa w Ustawie o broni i amunicji, jest zobowiązana złożyć wniosek do właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Można tam zasięgną informacji dotyczących możliwości uzyskania i warunków uzyskania takiego pozwolenia. Problematykę uzyskania przez osoby fizyczne pozwolenia na broń reguluje ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. Kto i dla jakich celów może uzyskać pozwolenie na posiadanie broni?

Jak dostać pozwolenie na broń?

photoxpress.com

Zgodnie z art. 15 ust. 4 Ustawy o broni i amunicji o pozwolenie na broń można wystąpić wskazując jeden (lub więcej)  przewidzianych w ustawie celów. Ustawa o broni i amunicji określa je jako: ochrona osobista oraz ochrona innych osób czy mienia, cele łowieckie lub sportowe, a także kolekcjonerskie, pamiątkowe czy szkoleniowe. Z pewnością nie dostaniemy pozwolenia na broń automatyczną, broń zaopatrzoną w tłumik huku, laserowe czy noktowizyjne urządzenia celownicze. Możemy dostać pozwolenie na broń palną krótką (pistolet) lub broń palną długą - sztucer, broń pneumatyczna o większej mocy.

Starając się o pozwolenie na broń należy zaopatrzyć się w specjalny sejf, gdyż policja bada, czy wnioskodawca ma odpowiednie miejsce przechowywania broni. W praktyce kryteria tego „odpowiedniego miejsca” spełnia w ocenie policji tylko sejf. Jest to znaczny wydatek, który starający się o pozwolenie musi ponieść zanim jeszcze pozwolenie zostanie udzielone. Policja sprawdza również, czy cel wskazany we wniosku jest faktycznie uzasadniony, dlatego warto zgromadzić odpowiednie dokumenty, które możemy dołączyć, by uzasadnić, że broń jest nam naprawdę potrzebna. Chodzi o członkowstwo w klubie sportowym (bron dla celów sportowych), potwierdzenia policyjne kradzieży czy włamań uzasadniające ochronę mienia, przynależność do koła łowieckiego itp. W niektórych wypadkach charakter wykonywanej pracy jest wystarczającym uzasadnieniem (komornik, indykator itp.). Osoba występująca z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń palną powinna do podania dołączyć:

1. zaświadczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa. Mają one potwierdzi, że nie zachodzą okoliczności uzależnienia od alkoholu czy innych substancji, nie stwierdzono żadnych zaburzeń psychicznych. Badanie wzroku również przesądza o wydaniu pozwolenia na broń. Skutkiem nie dopełnienia obowiązku dołączenia zaświadczenia lekarskiego i psychologicznego jest automatyczne wydanie decyzji odmownej.

2. dokument urzędowy potwierdzający nasze dane osobowe, najczęściej kserokopia dowodu osobistego. Dokument ma zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek

3. dokumenty potwierdzające istnienie okoliczności wskazanych jako uzasadnienie wniosku podania, przykładowo dla poszczególnych celów będzie to zaświadczenie o członkostwie w PZŁ , zaświadczenie o zdaniu egzaminu na łowczego, posiadany patent strzelecki, licencja, potwierdzenie udziału w zawodach sportowych, itp.

4. opłatę skarbową w wysokości 242 zł, którą należy uiścić składając wniosek

5. dwa aktualne zdjęcia osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na broń o wymiarach 3 x 4 cm
Zaświadczenia lekarskie należy uzyskać u upoważnionych lekarzy i psychologów, którzy zostali wpisani do rejestru lekarzy i psychologów prowadzonego przez każdego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Orzeczenie lekarskie jest ważne na 2 miesiące i w tym okresie musimy wystąpi o pozwolenia na broń załączając wyniki tych badań i opinie lekarzy.

Na złożeniu wniosku jeszcze się nie kończy. Należy zdać specjalny egzamin (koszt- od 500 do 1.000zł w zależności od wskazanego we wniosku celu posiadania broni). Egzamin jest zdawany przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości ustawy o broni i amunicji oraz innych przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni. Egzamin teoretyczny zostaje uzupełniony praktycznym, na którym sprawdza się na strzelnicy umiejętności posługiwania się tą bronią. Po wydaniu pozwolenia na broń możemy wreszcie uda się do sklepu i przedstawić posiadane pozwolenie. Na jego podstawie możemy zakupić broń określoną decyzją. „Nabywca broni jest zobowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia” (1). Organy właściwe do wydawania pozwoleń na broń dokonują rejestracji nabytej przez nas broni.

Źródła:
1)  Art. 13 ustawy o broni i amunicji

Co myślicie o polskich przepisach dotyczących dostępu do broni? Są dobre czy powinny zostać zmienione?

OCENA
4.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =