Jak i kiedy zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

Prawo    
ocena

Zgłoszenie wierzytelności na listę sporządzaną w trakcie postępowania upadłościowego ma umożliwić odzyskanie przez wierzyciela pieniędzy, których upadły przedsiębiorca mu nie wypłacił. Zaspokojenie się z masy upadłości jest często ostatnim momentem na rzeczywiste odzyskanie długu. Zgłoszenie wierzytelności do postępowania upadłościowego nie wpływa na nasze np. późniejsze dochodzenie jej w indywidualnej sprawie przed sądem, jeżeli w wyniku likwidacji czy zawarcia układu nie udało nam się jej wyegzekwować. W jakim momencie należy przystąpić do postępowania upadłościowego? Jakie prawa i obowiązki może w tym postępowaniu spełniać wierzyciel?

Jak i kiedy zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

sxc.hu

Sąd, do którego zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy musi podjąć decyzję w jaki sposób, aby umożliwić wierzycielom zgłoszenie wniosków o ogłoszenie upadłości. Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, sąd nie ma pojęcia, ilu niezaspokojonych wierzycieli czeka na spłaty ze strony przedsiębiorcy. Posiada tylko informacje o kilku niezapłaconych długach - i na tej podstawie może już ogłosić postanowienie o ogłoszenie upadłości. W takim postanowieniu sąd wymienia m. in. dane osobowe przedsiębiorcy, który jest w upadłości, wskazuje na adres lub siedzibę przedsiębiorcy, określ sposób prowadzenia postępowania oraz wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia się i przedstawienia swoich wierzytelności i wskazuje termin dla zgłoszenia swojej wierzytelności. Termin na zgłoszenie nie może być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż trzy miesiące (1).

Zgodnie z prawem, wierzycielem w postępowaniu upadłościowym jest każdy uprawniony do odzyskania swojego długu z majątku przedsiębiorcy wobec którego ogłoszono upadłość (2). Do postępowania może zostać zgłoszona każda wierzytelność nawet jeszcze nie wymagalna - gdyż z momentem ogłoszenia postanowienia wszystkie wierzytelności wobec upadłego stają się wymagalne. Co to oznacza? Jeżeli termin zapłaty faktury wystawionej dla przedsiębiorcy mija w dniu 30 marca, oznacza to, że można wyciągnąć konsekwencje z jej niezapłacenia dopiero po 30 marca, gdyż z tą datą wierzytelność stała się wymagalna. Jeżeli natomiast ogłoszenie upad łości nastąpiło w dniu 20 marca, roszczenie z faktury stało się wymagalne już 20 marca.

Szczególne wierzytelności nie podlegają zgłoszeniu przez wierzycieli, lecz zostają wpisane z urzędu na listę wierzytelności. Do wierzytelności, które z urzędu sąd wpisuje na listę należą:
- należności wynikające z umowy o pracę (wierzytelności pracowników, którzy np. przez ostatnie miesiące nie otrzymali wynagrodzenia) - te długi będą zaspokojone jako jedne z pierwszych
- długi, które stanowiły orzeczenie sądu i zostały wydane przeciw przedsiębiorcy (tytuł egzekucyjny)
- wszelkie roszczenia pracowników - czyli odszkodowania za niezdolność do pracy wywołaną np. wypadkiem oraz śmierć pracownika czy kalectwo - jeżeli w dokumentach upadłego znajdują się poświadczające ten obowiązek decyzje, nakazy, orzeczenia


Pozostałe długi upadłego jeżeli chcemy je odzyskać - muszą zostać przez nas zgłoszone sądowi. W dodatku muszą one zostać zgłoszone we wskazanym przez sąd terminie. Ogłoszenie o upadłości jest publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w prasie lokalnej, stąd możemy dowiedzieć się że nasz dłużnik jest w upadłości i powinniśmy zgłosić naszą wierzytelność sędziemu-komisarzowi, który prowadzi postępowanie upadłościowe. Jak powinno wyglądać takie zgłoszenie wierzytelności?

Jest to pismo procesowe, które składamy w sądzie rejonowym prowadzącym postępowanie upadłościowe. Pismo powinno zostać złożone w dwóch egzemplarzach i z załącznikiem w postaci dokumentu w oryginale lub notarialnie poświadczony jego odpis (umowy, faktury - jej kopii, aktu notarialnego) (3). Teoretycznie powinien zostać do pisma dołączony oryginał faktury, lecz taki oryginał często znajduje się w dokumentach upadłego dłużnika - należy o tym wspomnieć w piśmie.

upadość wierzytelnośćphotoxpress.com

Pismo procesowe - zgłoszenie wierzytelności do postępowania upadłościowego - powinno wskazywać następujące elementy:
- Dane adresowe i personalne wierzyciela (imię i nazwisko, nazwa formy, siedziba czy miejsce zamieszkania)
- Podać jaką wierzytelność zgłaszamy - ile wynosi dług, jakie są odsetki (jeżeli jest to wierzytelność niepieniężna musimy określić jej wartość)
- Przedstawić dokumenty, które potwierdzają istnienie wierzytelności
- Wskazać kategorię, do której wierzytelność powinna zostać zaliczona

istnieje 5 takich kategorii:

I - koszty sądowe, alimenty, renty za kalectwo, śmierć, niezdolność do pracy itp. za czas po ogłoszeniu upadłości

II - zaległe wynagrodzenia pracowników, alimenty, renty i inne świadczenia na rzecz pracowników i ich rodzin oraz wynikające z prawa dożywocia za okres przed ogłoszeniem upadłości, zaległe składki na ubezpieczenia społeczne

III - podatki i inne daniny publiczne

IV - inne należności - czyli umowy cywilnoprawne, faktury itp. i odsetki za ostatni rok przed ogłoszeniem upadłości

V - odsetki pozostałe, należności w postaci kary grzywny oraz wynikające ze spadków i darowizna (4)

Wskazać istniejące zabezpieczenie wierzytelności i jego suma (wartość)
Przedstawić stan sprawy, jeżeli w stosunku do tego długu wytoczyliśmy powództwo cywilne, lub toczy się postępowanie administracyjne (5)

Źródła:
1) Art. 51 ustawa z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze - Dz.U. Nr 60, poz. 535 z późniejszymi zmianami
2) Art. 189 ustawa z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze - Dz.U. Nr 60, poz. 535 z późniejszymi zmianami
3) Art. 239 ustawa z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze - Dz.U. Nr 60, poz. 535 z późniejszymi zmianami
4)o upadłościowe i naprawcze
5) Art. 240 ustawa z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze

Czy informacje zawarte w tekście Was zaskoczyły? Znaliście swoje prawa w tym względzie?

OCENA
4.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =