Jak legalnie wyciąć drzewo na działce?

Prawo    
ocena

Nielegalna wycinka drzew jest surowo karana – grożą za nią wysokie kary pieniężne, które mają rekompensować straty poniesione przez środowisko naturalne. Bez znaczenia jest to, czy drzewo rosło na naszej działce, w naszym lesie. Jeżeli nie należało do nas – odpowiemy dodatkowo karnie na podstawie Kodeku wykroczeń lub Kodeksu karnego (jak za kradzież).

Jak legalnie wyciąć drzewo na działce?

sxc.hu

Tymczasem uzyskanie pozwolenia na legalną wycinkę drzew jest bardzo proste i można uzyskać je w urzędzie gminy.

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu własnej nieruchomości może nastąpić zgodnie z prawem po uzyskaniu zezwolenia, które wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek osoby uprawnionej.

Wniosek może złożyć:
- posiadacz nieruchomości – za zgodą właściciela nieruchomości
- właściciel urządzeń przesyłowych niebędących częściami składowymi nieruchomości (zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego) – gazociągu, sieci elektrycznej, itp.
- wieczysty użytkownik nieruchomości
- właściciel nieruchomości1

Wydanie zezwolenia może zostać uzależnione od tego, czy osoba składająca wniosek zobowiąże się do przesadzenia drzew lub krzewów w inne miejsce lub zastąpi wycięte egzemplarze innymi; w liczbie nie mniejszej niż ilość usuniętych drzew czy krzewów.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości powinien zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń przesyłowych
- tytuł prawny władania nieruchomością – nie dotyczy przedsiębiorcy (właściciela urządzeń przesyłowych)
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu oraz obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm
- przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew
- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy
- rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.2

Zezwolenie na usunięcie drzewa podlega teoretycznie opłacie. Dotyczy to jednak najczęściej osób, które chcą usunąć drzewa lub krzewy w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Stawka opłaty jest zależna od gatunku drzewa i jego obwodu mierzonego na wysokości 130 cm. Odszkodowanie za usunięcie drzewa (ustalane na podstawie umowy) będzie musiał zapłacić przedsiębiorca – właściciel urządzeń przesyłowych, który chce usunąć drzewo, by nie zagrażało elementom sieci. Odszkodowanie to przedsiębiorca musi zapłacić właścicielowi nieruchomości, na której rośnie drzewo, które przedsiębiorca chciałby usunąć.

Osoba fizyczna, która wskaże we wniosku konkretny powód dla usunięcia drzewa, najczęściej nie poniesie żadnej opłaty, gdyż zgodnie z ustawą opłaty nie są pobierane m.in. w sytuacjach:

1. gdy na usunięcie drzewa zezwolenie nie jest wymagane
2. jeżeli osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na usunięcie drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. remont domu, usunięcie zagrożenia zawalenia się drzewa na dom mieszkalny itp.)
3. gdy drzewo zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń przesyłowych lub drzewo zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego
4. gdy drzewo, jakie wnioskodawca chce usunąć, zostało posadzone lub wyrosło na nieruchomości po tym, jak została przekształcona w działkę na cele budowlane
5. gdy zgłoszone do usunięcia drzewo obumarło lub nie rokuje szansy na przeżycie z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości3

Ustawa o prawie ochrony przyrody przewiduje także sytuacje, w których uzyskanie zezwolenia nie jest konieczne lub nie wystarczy do usunięcia drzewa. Przykładowo, oprócz zezwolenia na wycięcie drzewa z terenów zabytkowych, należy uzyskać dodatkowo zgodę na usunięcie drzewa, którą wydaje właściwy konserwator zabytków.

Ponadto przepisów o konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa nie stosuje się do drzew lub krzewów rosnących w lasach. Właściciel lub posiadacz lasu, który chce dokonać wyrębu drzewa w należącym do niego lesie, powinien czynić to zgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo na podstawie wymaganego pozwolenia.

Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości nie jest wymagane, jeżeli usunięcie drzew dotyczy:

- drzew owocowych
- drzew rosnących na plantacjach drzew i krzewów
- drzew, których wiek nie przekracza 10 lat
- stanowią przeszkody lotnicze czy utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów czy powodują powstanie na torowisku zasp śnieżnych itp.4

Administracyjna kara pieniężna, którą właściciel nieruchomości będzie musiał zapłacić za niezgodne z prawem usunięcia drzewa z terenu własnej posesji, wynosi trzykrotną wartość opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustaloną na podstawie stawek dotyczących jego objętości mierzonej na wysokości 130 cm i gatunku drzewa i może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Czy macie jakieś doświadczenia z załatwianiem formalności dotyczących wycinki drzew? Podzielcie się nimi z nami! Czekamy na komentarze.

1. Art. 83 ust. 1, ust. 1a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami
2. Art. 83 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami
3. Art. 86 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami
4. Art. 83 ust. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =