Jak napisać i gdzie złożyć wniosek o becikowe?

Prawo    
ocena

Przepisy nie przewidują jednolitego wzoru wniosku o becikowe. Jednakże gminy lub ośrodki pomocy społecznej same przygotowują gotowe wzory wniosków by usprawnić całą procedurę. W Urzędach Gminy lub Urzędach Miasta można dostać formularz wniosku o świadczenie zwane „becikowym”, uzupełnić je zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na formularzu oraz złożyć w tym samym urzędzie. Ośrodki Pomocy Społecznej również zajmują się przyjmowaniem wniosków i wydawaniem formularzy.

Jak napisać i gdzie złożyć wniosek o becikowe?

photoxpress.com

Termin na złożenie takiego wniosku wynosi aż 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Nie należy zwlekać, gdyż wniosek złożony po terminie nie będzie brany pod uwagę a świadczenie „przepadnie” (1).

Istota becikowego polega na wypłaceniu jednorazowo kwoty 1.000 zł z tytułu urodzenia dziecka. Dyskutowane jest zróżnicowanie tych kwot na 2.000 zł i 1.000 zł w zależności od zamożności rodziny. Ideą becikowego było zachęcenie społeczeństwa do prokreacji w obawie przed niżem demograficznym w przyszłości. Świadczenie to zagwarantowane jest ustawowo i przysługuje każdemu, bez względu na posiadany majątek czy osiągane dochody. Becikowe zostało wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 12, poz. 67). Świadczenie to jest całkowicie zwolnione od podatku dochodowego.

Wniosek o becikowe może złożyć matka dziecka, ojciec dziecka lub opiekun prawny dziecka. Także oni są uprawni do odbioru świadczenia w urzędzie miasta/gminy lub w ośrodku pomocy społecznej.

Co ciekawe, za urodzenie dziecka dające prawo do ubiegania się o becikowe uznawane jest przez ustawę przysposobienie dziecka (adopcja). Dziecko objęte opieką prawną przez opiekuna umożliwia opiekunowi staranie się o becikowe. Termin złożenia wniosku wynosi również 12 miesięcy, liczony jest jednak od dnia objęcia dziecka opieką lub dnia adopcji. Z tego tytułu przysługuje świadczenie zwane becikowym jedynie w przypadku, gdy dziecko adoptowane lub objęte fatyczną opieką nie ukończyło 18 lat (2).

Istnieją ściśle określone przypadki, gdy świadczenie z tytułu urodzenia dziecka nie przysługuje. Jest tak, gdy rodzic pracujący za granicą odebrał już należne mu świadczenie przyznane przez inne państwo. Wówczas drugi z rodziców przebywający w Polsce nie ma prawa do kolejnego świadczenia z tego tytułu. Ponadto, według obowiązujących przepisów w sytuacji gdy oboje rodzice złożyli wniosek o becikowe z tytułu urodzenia jednego dziecka zapomoga zostanie przyznana jednorazowo - temu z rodziców, który pierwszy złożył w urzędzie wniosek. Organ przyznający świadczenie ma możliwość przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, gdy ma wątpliwości co do słuszności wypłacenia becikowego (oszustwa, próby wyłudzenia świadczenia przez nieuprawnionych).

Do wniosku o becikowe należy dołączyć wymienione w ustawie dokumenty. Są to:
- dokument stwierdzający tożsamość osoby której świadczenie przysługuje
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka  (ewentualnie inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka)
- pisemne oświadczenie, że becikowe nie zostało wcześniej pobrane z tytułu urodzenia tego samego dziecka (np. przez drugiego z rodziców).
- zaświadczenie lekarskie

W dniu 31.03.2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), która wprowadziła nowy przepis, mówiący że „Dodatek z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 15b ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2011 r. przysługują po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną” (3). Ustawa do końca 2011 roku zawiesiła dotychczasowy warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia. Obecnie nie tylko ginekolog może wystawić takie oświadczenie, może to zrobić położna. Należy udokumentować TYLKO JEDNO BADANIE, nie jak dotychczas znacznie więcej i wyłącznie przez ginekologa. Ustawodawca nie przewidział także wzoru dla takiego zaświadczenia.


Źródła:
1) Art. 15 b pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych
2) Art. 15 b pkt 3. ustawy o świadczeniach rodzinnych
3)Art. 3 ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

Jak oceniacie to świadczenie? Czy to realna pomoc dla rodziców?

OCENA
3.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 3 =