Jak napisać oświadczenie o niezaleganiu z podatkami?

Prawo    
ocena

Przepisy nakładają na organy podatkowe, na podstawie art. 306a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), obowiązek wydawania zaświadczeń na żądanie ubiegającej się o nie osoby. Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami wydawane są przez organ podatkowy właściwy rzeczowo i miejscowo (czyli Urząd Skarbowy w którym się rozliczamy) w sprawach naszych zobowiązań podatkowych.

Jak napisać oświadczenie o niezaleganiu z podatkami?

photoxpress.com

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami Urząd Skarbowy wydaje na wniosek osoby, której oświadczenia ma dotyczyć (1). Zostanie ono wydane, jeżeli Urząd Skarbowy uzna, ze osoba składające wniosek ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w potwierdzeniu przez Urząd określonych informacji. Zaświadczenie dotyczy stanu niezalegania z podatkiem ustalonego w dniu jego wydania. Składając wniosek należy dokładnie określić jakiej treści zaświadczenia oczekujemy, gdyż Urząd Skarbowy jest związany granicami naszego wniosku – nie może zamieścić w zaświadczeniu informacji, o które nie wnosiliśmy. Wydając zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach właściwy dla nas Urząd Skarbowy zwraca się o informacje także do swoich innych jednostek. Jeżeli przeciwko wnioskodawcy prowadzone jest w momencie złożenia wniosku postępowanie w sprawie ustalenia lub określenia jego zobowiązań podatkowych w zaświadczeniu znajdzie się informacja o tym, ze takie postępowanie jest prowadzone. Urząd Skarbowy nie może bowiem odmówić wydania zaświadczenia. Składając wniosek można żądać następujących informacji:
czy w stosunku do nas prowadzone jest postępowanie podatkowe w sprawie ujawnienia zaległości podatkowych
okresów pochodzenia zaległości oraz tytułów, z jakich zaległości wynikają
podatków o odroczonym terminie płatności lub rozłożeniu płatności na raty (2)

Zaświadczenie powinno być wydane w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Gdy Urząd Skarbowy zasięga informacji od innych organów – na wydanie zaświadczenia ma 14 dni czasu. Na zwlekanie z wydaniem zaświadczenia można złożyć pismo zwane „ponagleniem”(art. 141 § 1 Ordynacji Podatkowej). Pracownik Urzędu Skarbowego za zwlekanie lub niewydajnie zaświadczenia może odpowiadać porządkowo lub dyscyplinarnie jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn przekroczył termin na wydanie zaświadczenia. Na takie zachowanie wnioskodawca może złożyć stosowną skargę do organu wyższego stopnia nad Urzędem Skarbowym do którego wniosek wpłyną (3).

Poniżej zamieszczono przykładowy wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.…............................., dnia …................

(imię i nazwisko wnioskodawcy, adres)
…...........................................
NIP …...................................
PESEL ….............................Urząd Skarbowy w................................
…(adres urzędu)....................................
…...........................................................
W N I O S E K
o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

Na podstawie art. 306 a w związku z art. 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi.

Zaświadczenie zostanie przedstawione  …..................................................................... w celu ………...
.......................................................

Ponadto proszę o uwzględnienie w zaświadczeniu informacji dotyczących …..................... .........................................................

Zaświadczenie proszę przesłać na wskazany poniżej adres/zaświadczenie obiorę osobiście.
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Źródła:
1) Art. 306 a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja Podatkowa
2) Art. 306e §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja Podatkowa
3)  Art. 227 k.p.a.

Gdzie szukacie wskazówek, jak napisać i wypełnić różne dokumenty? Korzystacie z gotowych wzorów?

OCENA
3.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =