Jak napisać podanie o urlop dla poratowania zdrowia

Prawo    
ocena

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielom na mocy odrębnych przepisów regulujących uprawnienia pracownicze tej grupy zawodowej. Uprawnienie do urlopu dla poratowania zdrowia reguluje Karta Nauczyciela z dnia 1982 roku znowelizowana ustawą z 15 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 179, poz. 1845) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z dnia 30 listopada 2005 r.). Jakie są warunki skorzystania z tego uprawnienia przez nauczyciela?

Jak napisać podanie o urlop dla poratowania zdrowia

photoxpress.com

1. O urlop może się ubiegać nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze pracy (w pełnym wymiarze zajęć) na podstawie umowy na czas nieokreślony.

2. Kolejnym warunkiem dla udzielenia tego urlopu jest staż pracy, nauczyciel ubiegający się o to świadczenie musi mieć przepracowane co najmniej 7 lat w szkole (1). „Do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres” (2).

Urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela udziela dyrektor szkoły na podstawie zaświadczeń lekarskich dołączonych do wniosku nauczyciela o udzielenie mu takiego urlopu. Urlop dla poratowania zdrowia ma służyć przeprowadzeniu zaleconego przez lekarza  leczenia trwającego jednorazowo nie dłużej niż rok. Oznacza to, że także później można korzystać z tego świadczenia, każdorazowo na okres nieprzekraczający roku w łącznym wymiarze 3 lat za cały okres pracy. Wymóg siedmioletniego stażu pracy dotyczy tylko pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia. „O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela” (3). Nie może to być lekarz prowadzący prywatną praktykę.

Wniosek powinien zostać przez nauczyciela zgłoszony po przeprowadzeniu takiego badania i uzyskaniu zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, którego wzór przewiduje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Przykładowy wniosek również do pobrania poniżej.

Urlop dla poratowania zdrowia jest urlopem płatnym, w czasie jego trwania nauczycielowi przysługuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (wliczając w to dodatek za wysługę lat, prawa do innych świadczeń pracowniczych lub dodatków socjalnych). Stąd właśnie wynika zakaz podejmowania w czasie trwania urlopu przez nauczyciela innego stosunku pracy lub innej działalności o charakterze zarobkowym. Wykorzystanie płatnego okresu urlopu dla celów nie związanych z ratowaniem zdrowia traktowane jest jako oszustwo. Jeżeli dyrekcja szkoły dowie się o takim postępowaniu nauczyciela może zażądać od niego przerwania urlopu. Dyrektor szkoły może natychmiast wezwać nauczyciela do podjęcia pracy i powrotu z urlopu.

Jeżeli urlop przebiega zgodnie z zaleceniami lekarza dyrektor szkoły musi przed zakończeniem tego urlopu (nie później niż 2 tygodnie przed planowanym powrotem do pracy) wydać nauczycielowi skierowanie na badania kontrolne, które mają potwierdzi brak przeciwwskazań do dalszego kontynuowania pracy na zajmowanym przez nauczyciela stanowisku. Takie skierowanie na badania jest obowiązkiem dyrektora szkoły.


ZAŁĄCZNIK Nr 1 do rozporządzenia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

WZÓR..............................................................................  ................................................
(pieczęć podmiotu przeprowadzającego badanie)          (miejscowość, data)ORZECZENIE LEKARSKIE ........../..........
(numer/rok)

Na podstawie art. 73 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

w wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego stwierdzam, że Pan/Pani
.............................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
urodzony(a): ........................................................................................................................................................
nr PESEL*) ....................................................... zamieszkały(a): ........................................................................
ze względu na stan zdrowia wymaga/nie wymaga**) udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia
od .................................................................................... do ..............................................................................
(dzień, miesiąc, rok)                (dzień, miesiąc, rok)........................................................................................................................................
(data wystawienia orzeczenia)                        (pieczęć i podpis lekarza ubezpieczenia zdrowotnego)
_____________
*)  W przypadku osoby, której nie nadano nr PESEL - nazwa i numer dokumentu tożsamości.
**)  Niepotrzebne skreślić.
Imię i nazwisko nauczyciela                                                       Suwałki, 30 września 2010r.
Adres do korespondencji
Numer telefonu


Dyrektor
Zespołu Szkół Publicznych
Im. Aleksandra Fredry w Suwałkach
Ul. Mickiewicza 56
56-987 Suwałki
W n i o s e k
o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia
(wzór)

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  zwracam się z prośbą o udzielenie mi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze pół roku w okresie od …………………………………… do…………………………………. celem  przeprowadzenia zalecanego leczenia, które zostało orzeczone przez lekarza.
............................
(podpis nauczyciela)


Załączniki :
- orzeczenie lekarskie

Źródła:
1) Art. 73 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2) Art. 73 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3)  Art. 73 ust. 10 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Gdzie szukacie wskazówek, jak napisać i wypełnić różne dokumenty? Korzystacie z gotowych wzorów?

OCENA
3.50
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =