Jak napisać pozew?

Prawo    
ocena

Kiedy starania polubownego załatwienia sporu spełzną na niczym, wówczas jedynym wyjściem z sytuacji okazać się może skierowanie sprawy na drogę sądową. Decydując się na pozwanie kogoś do sądu w tzw. trybie procesowym warto zadbać przede wszystkim o prawidłowe napisanie pozwu.

Jak napisać pozew?

sxc.hu

Napisanie pozwu może okazać się niezbędne jeżeli sytuacja zmusiła nas do tego, aby sądownie uzyskać odszkodowanie, dochodzić alimentów albo otrzymać zapłatę za wykonane usługi.

Pozew musi spełniać wymogi formalne

Dobrze skonstruowany pozew powinien być odpowiednio uzasadniony, a przede wszystkim nie może zawierać braków formalnych. Dzięki temu już na samym początku można zwiększyć swoje szanse na końcowy sukces. Najważniejsze jest jednak to, aby pozew spełniał wszelkie wymogi formalne stawiane pismom procesowym. [1] Musi też przedstawiać dokładnie określone żądanie powoda [2] wraz z opisem okoliczności faktycznych na ich poparcie.[3] Dodatkowo w sprawach o prawa majątkowe w pozwie nie może zabraknąć wartość przedmiotu sporu. Pozew może też zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda.  Może też być uzupełniony o wnioski służące do przygotowania rozprawy, takie jak wezwanie na rozprawę świadków i biegłych czy dokonanie oględzin. [4]

Warunki formalne, jakie powinien spełniać pozew, zostały ujęte w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli ich nie uwzględnimy, wówczas sąd  wezwie nas do uzupełnienia tzw. barków formalnych pozwu pod rygorem zwrotu pozwu. Będziemy mieli na to 7 dni. [5]

Jak każde pismo procesowe pozew powinien zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;

2) imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

3) oznaczenie rodzaju pisma (pozew);

4) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

5) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

6) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

7) przedmiot sporu;

8) wymienienie załączników. [6]

Pozew na urzędowym formularzu

Na urzędowym formularzu pozew powinien być wniesiony jeżeli powód będący usługodawcą lub sprzedawcą dochodzi roszczeń wynikających z umów o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych, przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej, dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dostarczanie energii cieplnej. [7]


Warto dodać, że powód jednym pozwem może dochodzić kilku roszczeń przeciwko temu samemu pozwanemu. Muszą się one tylko nadawać do tego samego trybu postępowania. Natomiast jeżeli roszczenia są różnego rodzaju to można ich także dochodzić jednym pozwem, ale tylko wtedy, gdy dla któregokolwiek z tych roszczeń nie jest przewidziane postępowanie odrębne ani też nie zachodzi niewłaściwość sądu według przepisów o właściwości bez względu na wartość przedmiotu sporu. [8]

Uwaga!

Od każdego złożonego pozwu pobierana jest opłata sądowa, której wysokość zależy od wnoszonego żądania. Najlepiej, aby została uiszczona od razu, bo w innym wypadku sąd wezwie do jej uiszczenia w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu pozwu. Można oczywiście starać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z kosztów sądowych. W tym celu trzeba dołączyć do pozwu oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym powoda.

 

 

Źródła:

[1] art. 187 par.1 kodeksu postępowania cywilnego

[2] art. 187 par.1 pkt. 1 k.p.c

[3] art. 187 par.1 pkt. 2 k.p.c

[4] art. 187 par. 2 k.p.c

[5] art. 130 par. 1  par. 2 k.p.c

[6] art. 126 par. 1 i par. 2 k.p.c

[7] art. 187[1] k.p.c

[8] art. 191 k.p.c

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =