Jak napisać pozew o alimenty dla żony?

Prawo    
ocena

W czasie trwania pożycia małżeńskiego małżonków, gdy małżeństwo nie zostało rozwiązane i trwa, jeden małżonek może od drugiego żądać tzw. przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Nie jest to jednoznaczne z żądaniem alimentów, gdyż przepisy odnośnie alimentów dotyczą innych sytuacji, jednak roszczenie to jest zbliżone do żądania alimentów. Aby uzyskać od sądu orzeczenie nakazujące jednemu małżonkowi dostarczania środków do życia dla drugiego małżonka należy złożyć w sądzie pismo wnoszące o orzeczenie nakazu przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Jak napisać pozew o alimenty dla żony?

sxc.hu

Rodzinę stanowią sami tylko małżonkowie, nawet gdy nie mają dzieci. Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny wynika z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Według tych przepisów: „oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli” (1). Obowiązek taki istnieje niezależnie od tego, że faktycznie małżonkowie nie mieszkają razem lub żyją w faktycznej separacji. Nawet jeżeli małżonek wyprowadza się ze wspólnego mieszkania i angażuje w nowy związek, dopóki sąd nie orzeknie rozwodu lub separacji nadal pozostaje w małżeństwie.

W świetle ustalonej judykatury Sądu Najwyższego „już z samego charakteru świadczeń alimentacyjnych, w tym świadczeń na podstawie art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wynika, że ich celem jest dostarczenie uprawnionemu środków do zaspokojenia jego bieżących potrzeb” (2). Obowiązek przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny (rozumianej także jako współmałżonka) jest obowiązkiem o charakterze alimentacyjnym.

Dlatego też do sądu można wnieść pozew o stwierdzenie istnienia takiego obowiązku i jednocześnie wnosząc o zasądzenie kwoty pieniężnej.

Jak napisać właściwe pismo do sądu i co powinno zostać w nim zawarte? Jak zatytułować takie pismo i czego żądać? Pozew o stwierdzenie obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny powinien zawierać:

1. oznaczenie sądu, do którego należy wnieść pismo (Sąd Rejonowy miejsca zamieszkania uprawnionego do alimentów),

2. dokładne imię i nazwisko powoda, pozwanego (gdy jest to pierwsze pismo w sprawie należy podać dokładne dane adresowe),

3. oznaczenie rodzaju pisma (np. pozew o stwierdzenie obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny),

4. określenie, czego żądamy od strony pozwanej - powinno być ono krótkie,

5. uzasadnienie żądań pozwu i przedstawienie niezbędnych w danej sprawie dokumentów, okoliczności, powołanie osób, które mogą mieć istotne dla sprawy informacje (świadków),

6. podpis powoda (3).

W piśmie tym powinny znaleźć się dwa żądania:
1.wniosek o stwierdzenie obowiązku (nakazanie) przyczyniania się do zaspakajania potrzeb rodziny(wynikającego z art. 27 k.r.o.)
2.oraz wniosek bardziej szczegółowy, o zasądzenie na rzecz powoda (powódki) określonej kwoty o charakterze alimentacyjnym, płatnej co miesiąc do rąk powódki

W uzasadnieniu pisma powinny się znaleźć informacje dotyczące pożycia małżeńskiego stron. Należy opisać sytuację rodzinną stron - czas trwania małżeństwa, data i odpis skrócony aktu małżeństwa, czy małżonkowie mieszkają razem i jakie są ich wzajemne relacje. Następnym elementem uzasadnienia powinno być wykazanie, że sytuacja małżonka żądającego alimentów jest uzasadniona. Można w szczególności powołać się na trudną sytuację materialną, wysokie koszty utrzymania mieszkania należącego do małżonków - zwłaszcza jeśli jeden z nich tam nie mieszka. Uzasadnienie może wskazywać na sytuację związaną z niezdolnością do pracy i niemożliwość podjęcia zatrudnienia oraz koszty leczenia, zabiegów. Należy przy tym wykazać, że nie radzimy sobie finansowo bez pomocy drugiego małżonka. Można wskazać na zarobki małżonka i na fakt, że zarobione przez niego pieniądze nie są w żadnej części przeznaczane na rodzinę a na przyjemności i własne tylko kaprysy, np. alkohol. Brak przez takiego małżonka zainteresowania potrzebami rodziny może wynikać z różnych przyczyn.

Obowiązek alimentacyjny przewidziany w art. 27 k.r.o. powstaje przez zawarcie małżeństwa i gaśnie z chwilą jego ustania lub unieważnienia. Skutkiem uznania powództwa przez sąd będzie stwierdzenie przez sąd ciążącego na współmałżonku obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny oraz nakazanie, aby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka (4).


Źródła:
1) Art. 27 k.r.o.
2) wyrok SN z dnia 7 lipca 2000 r. sygn. akt III CKN 1015/00, "LEX" nr 51875)
3) Art. 126 k.p.c.
4) Por. art. 28 § 1 k.r.o.

Jak oceniacie procedury dotyczące tej kwestii? Są jasne czy też powinny zostać uproszczone?

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =