Jak napisać skargę do Rzecznika Praw Konsumenta?

Prawo    
ocena

Rzecznik Praw Konsumenta ma za zadanie prowadzić sprawy w imieniu konsumentów oraz udzielać pomocy prawnej, interweniując w spory o charakterze konsumenckim. Skargę można wnieść na piśmie, stawiając się osobiście w urzędzie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli jest to dla nas naprawdę ważne i dotyczy naszych interesów – polecam złożenie osobistej wizyty.

Jak napisać skargę do Rzecznika Praw Konsumenta?

photoxpress.com

Przyjmowaniem skarg i podejmowaniem interwencji zajmują się powiatowi (miejscy) Rzecznicy Praw Konsumenta. Właściwość Rzecznika Praw Konsumenta jest uzależniona od miejsca zamieszkania osoby wnoszącej skargę, nie zaś od miejsca dokonania zakupów. Jeżeli nasza sprawa ma charakter konsumencki i kwalifikuje się do podjęcia interwencji telefonicznej, Rzecznik podejmuje interwencję niezwłocznie po zgłoszeniu problemu. Poradę prawną można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc do urzędu, gdzie prawnicy odpowiedzą na wszelkie nasze pytania i udzielą porady co do dalszego postępowania.

Rzecznik Praw Konsumenta, po interwencji telefonicznej u przedsiębiorcy w imieniu konsumenta, w razie braku wywiązania się z zobowiązań, podejmuje działania w formie pisemnej. Właśnie w takim przypadku, gdy oczekujemy podjęcia interwencji w tym charakterze, powinniśmy wnieść na piśmie skargę lub wniosek do Rzecznika Praw Konsumenta. Do pisma (skargi, wniosku) należy dołączyć niezbędną dokumentację posiadaną przez konsumenta.

Jak powinno wyglądać takie pismo?

Teoretycznie nie istnieje żaden oficjalny wzór pisma. Należy przyjąć, że taka skarga ma przypominać pismo procesowe – zawierać nasze żądania i oczekiwania, relacjonować dotychczasowy przebieg sprawy oraz wskazywać na konsumencki charakter sporu. Należy dołączyć do pisma wszelkie posiadane przez nas dokumenty, zwłaszcza w sprawach o niezasadne nieuznanie reklamacji:

- dowód zakupu towaru,
- dowód złożenia reklamacji na piśmie w terminie,
- odrzucenie pisma z żądaniem reklamacji przez przedsiębiorcę i ewentualnie wniesione odwołanie konsumenta.

W sprawach o nieuznanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej przez Internet i żądanie zapłaty ceny produktu należy dołączyć:

- dowód zawarcia umowy (data)
- dowód przesłania nam do wiadomości treści umowy (także elektronicznie)
- dowód wysłania pisma z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i dowód wysłania towaru sprzedawcy
- ewentualne pismo sprzedawcy, odmawiające uznania naszego oświadczenia

Sam wniosek (skarga) powinien zawierać:

1. Wskazanie, kto wnosi o interwencję – z podaniem dokładnego adresu i danych kontaktowych oraz wykazaniem, że pomiot jest w tym sporze konsumentem,
2. Tytuł pisma i jego adresata – miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów,
3. Wniosek powinien zawierać nasze sprecyzowane żądania – np. „Wnoszę o podjęcie interwencji w mojej sprawie przeciwko (nazwa, adres przedsiębiorcy) przez np. prowadzenie mediacji , udzielenie porady prawnej, skontaktowanie się z przedsiębiorcą” itp.,
4. Uzasadnienie wniosku – w uzasadnieniu wniosku (lub skargi) należy:
- zawrzeć szczegółowy opis przebiegu transakcji (wraz z podaniem dat i załączeniem dokumentów)
- zawrzeć informacje świadczące o tym, że transakcja miała charakter konsumencki – wynika to np. z paragonu, gdzie znajduje się firma sprzedającego i jego dane (NIP), a my występowaliśmy w tej transakcji w charakterze konsumenta
- zawrzeć opis dotychczasowych działań podjętych w celu załatwienia sprawy (datę zgłoszenia reklamacji, datę wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, pismo odmawiające uznania reklamacji – z jaką datą zostało wysłane itp.)
- wskazać, na czym polegało naruszenie naszych praw – jakich działań niezgodnych z prawem podjął się sprzedawca itp.
- można (ale nie jest to konieczne) wskazać naruszone naszym zdaniem przepisy o sprzedaży konsumenckiej lub sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa czy sprzedaży na odległość
- opisać, czego oczekujemy od Rzecznika Praw Konsumenta – czy wniesienia i prowadzenia postępowania, czy podjęcia interwencji przez skontaktowanie się ze sprzedawcą

Wniosek napisany według powyższych wskazówek należy złożyć w Urzędzie Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta osobiście lub wysłać pocztą na adres urzędu. W razie rozpatrzenia pisma, Rzecznik Praw Konsumenta udziela pisemnie odpowiedzi o następującej treści, w zależności od żądania we wniosku:

1. odpowiedź z wyjaśnieniem o przysługujących konsumentowi prawach i dalszych krokach, jakie należy podjąć (np. wnieść pozew do sądu konsumenckiego, gdzie rzecznik będzie nas reprezentował – pozew musimy jednak wnieść samodzielnie),
2. odpowiedź odmowna, w którym stwierdza bezzasadność wniosku lub niekonsumencki charakter sprawy i w związku z tym nie podejmie żadnych kroków,
3. odpowiedź o przekazaniu sprawy właściwemu Rzecznikowi – jeżeli wnieśliśmy skargę do niewłaściwego rzecznika,
4. odpowiedź, o podjęciu pisemnej interwencji, przy czym takie działanie rzecznika w imieniu konsumenta ma charakter wniosku skierowanego do przedsiębiorcy o wyjaśnienie lub podjęcie mediacji. 

Należy pamiętać o tym, że pomoc prawną w załatwianiu takich spraw i udzielaną bezpłatnie można uzyskać kontaktując się (np. telefonicznie) z Federacją Konsumentów lub Europejskim Centrum Konsumenckim.

Czy pisaliście kiedyś taką skargę? Dlaczego? Opiszcie tę sytuację w komentarzu.

OCENA
4.19
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =