Jak napisać skargę na komornika?

Prawo    
ocena

Egzekucja to proces, który wkracza bezpośrednio w dobra materialne. Jest postępowaniem niezwykle sformalizowanym, po to, aby zapewnić jak najpełniejszą realizację praw i obowiązków związanych z egzekwowaniem roszczeń. Stanowi integralną część postępowania cywilnego, mimo tego jest najbardziej „odrębną” regulacją.

Jak napisać skargę na komornika?

photoxpress.com

Czynności w tym postępowaniu wykonuje sąd rejonowy i działający przy nim komornik. Ten ostatni wkracza po wdrożeniu całego postępowania przedegzekucyjnego, czyli nadania klauzuli wykonalności, potem tytułu egzekucyjnego. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania komornik przesyła dłużnikowi, zaznaczając w piśmie, z czego ściągane będą wierzytelności. Najczęściej z rachunków bankowych, z wynagrodzenia za pracę, z ruchomości lub nieruchomości. Do pisma dołącza się zawiadomienia przesyłane urzędom skarbowym oraz bankom, w których dłużnik posiada konta. Zdarza się, że razem z dokumentami przesyłany jest wyrok, na podstawie którego toczy się egzekucja. Jest to jednak zjawisko marginalne.

Najczęściej popełnianymi błędami przez komorników jest niepodejmowanie czynności. Zdarza się, że akta sprawy miesiącami zalegają na biurku. W takich wypadkach strony zniecierpliwione brakiem jakichkolwiek rezultatów składają skargę na postępowanie komornika. Niestety, w takich sytuacjach skarga będzie nieskuteczna. W tym przypadku powinno się wnieść skargę na przewlekłość postępowania. Jeśli chcemy sprzeciwić się czynnościom komornika to musi to dotyczyć jego działań lub zaniedbań procesowych ściśle związanych z jego zadaniem np.: nieoznaczenie ruchomości dłużnika specjalnymi znakami i w związku z tym dłużnik sprzedał przedmioty o znacznej wartości. Komornik mógł przyznać sobie koszty postępowania kilkukrotnie przewyższające koszty, na jakie pozwala ustawodawca. To przykładowo wymienione czynności, które mogą być przedmiotem zaskarżenia.

Reasumując: takie działania mogą być przedmiotem skargi, które są ściśle powiązane z procesem egzekucji. Lenistwo komornika nie jest związane z takimi czynnościami, a jedynie jest wyrazem stosunku komornika do pracy.

Jak przy wszystkich skargach, także i ta ma swoje wymagania formalne. Wnosi się ją do sądu rejonowego, przy którym działa dany komornik. Składa ją strona, czyli dłużnik i wierzyciel, lecz może to zrobić inna osoba (pod warunkiem, że jej prawa zostały naruszone poprzez działanie komornika). W skardze, powinno wskazać się czynność, z jaką się nie zgadzamy oraz uzasadnienie dlaczego. W praktyce najczęstszymi zarzutami kierowanymi przeciwko komornikom jest umorzenie postępowania egzekucyjnego. Bardzo po myśli dłużnika, absolutnie nie po myśli wierzyciela, któremu należy się roszczenie. Wyrok sądu pozwala na egzekucję, a komornik umarza postępowanie z powodu niewypłacalności dłużnika. Są to często bardzo skomplikowane sprawy, dotyczące praw osobistych i dotykające sfery rodziny (egzekucja alimentów).

Pismo adresujemy do sądu rejonowego – wydział cywilny. Wskazujemy adres wierzyciela, adres dłużnika. Musimy podać sygnaturę akt komornika oraz listę załączników, czyli odpisy dowodów, jakie załączamy do pisma. Należy pamiętać także o „drobiazgach”, czyli o własnoręcznym podpisie pod skargą oraz dacie, w której składamy pismo. Jest to bardzo ważne ze względu na termin, w jakim można ją wnosić. Jest to zaledwie tydzień po dokonaniu przez komornika wadliwej czynności. Taki sam czas obowiązuje sąd przy rozpatrywaniu skargi. Ważnym jest fakt, że sąd w chwili otrzymania pisma nie zawiesza postępowania ani z urzędu, ani na wniosek. Sąd także nie wstrzymuje czynności, której strona zarzuciła wadliwość. Postępowanie takie toczy się dalej, chyba że pojawiły się wyjątkowe okoliczności. Wtedy sąd zawiesi postępowanie. Poprzez taką czynność zapobiegnie niewłaściwej czynności, ale przedłuży proces egzekucji. Mając na względzie delikatną materię egzekucji sędzia musi postępować w takich chwilach bardzo ostrożnie i kierować się zasadami słuszności.

Jak oceniacie procedury dotyczące tej kwestii? Są jasne czy też powinny zostać uproszczone?

OCENA
1.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =

mam pytanie co moge zrobić jeśli komornik zajoł mi całą wypłate teraz zostałem bez środków do życia a mam jeszcze syna na utrzymaniu mój e-mail: bogumil.z@wp.pl

~ / 2012-10-05 20:38:34
oceń komentarz: (0) (0)