Jak napisać wniosek o alimenty?

Prawo    
ocena

Podstawy prawne dla żądania alimentów mogą być różne. Alimentów można dochodzić od najbliższych krewnych (rodziców, rodzeństwa, dzieci), od małżonka w czasie trwania małżeństwa i po orzeczeniu rozwodu lub separacji. Najczęściej wniosek o alimenty składny jest do sądu w trakcie sprawy rozwodowej. Wówczas takie pismo określa się jako wniosek. Jeżeli występujemy z roszczeniem o alimenty samodzienie (nie jest związane z inną sprawą), to pismem wszczynającym takie postępowanie jest pozew.

Jak napisać wniosek o alimenty?

photoxpress.com

W czasie procesu o rozwód lub separację nie może być wszczęte oddzielne postępowanie o alimenty pomiędzy małżonkami albo pomiędzy małżonkami a ich małoletnimi dziećmi. Właśnie w takiej sytuacji do sądu, który prowadzi postępowanie w sprawie o rozwód lub separację należy złożyć wniosek o alimenty. Zasady pisania w takiej sytuacji wniosku czy pozwu są bardzo podobne, by nie rzec identyczne. W czasie trwania procesu rozwodowego, alimentów od współmałżonka może żądać drugi współmałżonek w imieniu własnym oraz w imieniu wspólnych dzieci.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka jako indywidualny, szczególny obowiązek matki i ojca dostarczania mu środków utrzymania i wychowania. We wniosku o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka należy podać informacje dotyczące wieku dziecka, rodziców, załączając skrócony odpis aktu urodzenia do pisma. Dziecko, będąc całkowicie zależne od rodziców, zwłaszcza od małżonka, który faktycznie zajmuje się jego wychowaniem i sprawuje nad nim opiekę musi mieć zapewnione odpowiednie środki utrzymania. Ważną okolicznością jest fakt, że dziecko nie ma żadnego majątku ani dochodów i nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Należy we wniosku umotywować, że pozew o alimenty stał się konieczny, ponieważ przykładowo jeden z małżonków odmawia ponoszenia kosztów utrzymania wspólnego dziecka. Według przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (1). W innych okolicznościach jedynie znajdowanie się dziecka w niedostatku uzasadnia orzeczenie alimentów.

Żądając alimentów musimy na początku pisma wskazać kwotę, która naszym zdaniem odpowiada potrzebom dziecka i jest uzasadniona zarobkami współmałżonka. W uzasadnieniu należy wskazać okoliczności, które mogą przekonać sąd, że potrzeby dziecka odpowiadają kwocie znacznie większej, niż żądane alimenty. Ma to znaczenie wówczas, gdy małżonek żądający alimentów pracuje – więc ma obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w połowie. Gdy rodzic zajmujący się dzieckiem nie pracuje lub ma problemy zdrowotne – może żądać orzeczenia alimentów także dla siebie. Ważnym jest przedstawienie sądowi wszystkich potrzeb dziecka i konkretnych sum pieniędzy, które na to wydajemy miesięcznie. Wydatki te należy wyszczególnić (przedszkole, ubrania, środki czystości, koszty mieszkania, specjalistyczne lekarstwa, zabawki, itp.) 

Kolejnym elementem uzasadnienia jest wykazanie, jakie są możliwości majątkowe małżonka od którego alimentów żądamy. Można przykładowo obliczyć we wniosku, jakie kwoty przypadałyby na poszczególnych członków rodziny, gdy małżonkowie mieszkali razem. Również znaczne wydatki małżonka na siebie (nowy samochód, nowe mieszkanie) mogą uzasadniać, ze dochody jego są znaczne. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy zawsze od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka lub małżonka niepracującego) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zobowiązany musi być w stanie wykonać obowiązek alimentacyjny. Chodzi nie tylko o przedstawienie rzeczywiście uzyskiwanych zarobków lub dochodu, lecz takie, które zobowiązany mógłby uzyskać, gdyby dołożył należytych starań.

Źródła:
1) Art. 133 § 1 k.r.o.

Gdzie szukacie wskazówek, jak napisać i wypełnić różne dokumenty? Korzystacie z gotowych wzorów?

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =