Jak napisać wniosek o upadłość firmy?

Prawo    
ocena

Postępowanie upadłościowe w polskim prawie wszczynane jest na wniosek. Ma ono na celu ochronić wierzycieli przed utratą swoich pieniędzy w wyniku bankructwa przedsiębiorstwa i utraty przez niego wartości oraz wyprowadzeniem przez właściciela pieniędzy z takiej firmy. Poza tym postępowanie upadłościowe nie musi skończyć się likwidacją przedsiębiorstwa, możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami i dalsze działanie przedsiębiorstwa. Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości i gdzie należy go złożyć?

Jak napisać wniosek o upadłość firmy?

sxc.hu

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić osoba, którą wymienia ustawa prawo upadłościowe i naprawcze. Do takich osób należą:
- dłużnik (sam przedsiębiorca, któremu grozi upadłość)
- każdy z wierzycieli dłużnika, bez względu na to, jak wysoki jest dług przedsiębiorcy
- wspólnicy spółki
- osoba mająca prawo do reprezentowania przedsiębiorcy mającego osobowość prawną
- w niektórych przypadkach także: minister właściwy do spraw Skarbu Państwa (w sprawie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa), organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego, likwidator - jeżeli spółka znajduje się w likwidacji (1).

Złożenie takiego wniosku w celu np. unieszkodliwienia konkurenta przez jednego z jego wierzycieli jest nie tylko czynem nieuczciwej konkurencji, lecz taki wnioskodawca zostanie obciążony kosztami postępowania, a nawet zmuszony przez sąd do złożenia publicznego oświadczenia. Także przedsiębiorca, na niekorzyść którego został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości w złej wierze przez jednego z wierzycieli - może żądać od wnioskodawcy naprawienia szkody. Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości wpływa negatywnie na sytuację przedsiębiorcy na rynku.

Aby sąd ogłosił upadłość wobec przedsiębiorcy muszą zaistnieć odpowiednie okoliczności, polegające na tym, że przedsiębiorca jest niewypłacalny. Niewypłacalność oznacza, że przedsiębiorca nie płaci swoich długów oraz wymagalnych zobowiązań - muszą to być co najmniej dwa długi i wszystko jedno z czego wynikają: mogą to być należności za zakupione towary, za remont siedziby, zaległości w daninach publicznych czyli podatkach. W przypadku osoby prawnej (spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) wartość długów musi dodatkowo przekraść wartość majątku dłużnika - nawet jeżeli na bieżąco spłaca długi. Sąd może oddalić wniosek, jeżeli zaleganie z zapłata trwa nie dłużej niż 3 miesiące lub gdy długi nie przekraczają wartości 10% przedsiębiorstwa (2).

Poza tym na samym na samym przedsiębiorcy ciąży obowiązek w odpowiednim momencie do zgłoszenia takiego wniosku. Przedsiębiorca ma obowiązek sam zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu okręgowego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa w terminie 2 tygodni od zaistnienia podstaw do ogłoszenia upadłości (3). Za niedopełnienie tego obowiązku odpowiadać można karnie. Tak jest w przypadku członka zarządu spółki lub jej likwidatora jeżeli nie zgłoszą w odpowiednim terminie wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości. Grozi za to kara:
- grzywny
- ograniczenia wolności
- pozbawienia wolności do 1 roku (4)

Wniosek o ogłoszenie upadłości można wnieść w stosunku do osoby, która nie zgłosiła prowadzenia działalności gospodarczej w żadnym rejestrze a faktycznie ją prowadziła. Natomiast nie jest możliwe ogłoszenie upadłości Skarbu Państwa, gminy czy powiatu, województwa, publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, uczelni czy rolnika (5).

upadłość firmy formalnościphotoxpress.com

Wniosek samego przedsiębiorcy powinien zawierać dołączone go niego dokumenty, określone w ustawie. W przypadku wierzyciela obawiającego się o możliwość odzyskania pieniędzy wymogi te są znacznie mniejsze.

Wniosek do sądu powinien zawierać:
- adres sądu rejonowego (właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy)
- wskazanie dłużnika: czyli przedsiębiorcy, o upadłość którego wnosimy. We wniosku powinny znajdować się informacje dotyczące imienia i nazwiska dłużnika, jego nazwę lub firmę, miejsce zamieszkania lub siedzibę, w przypadku spółki - także imion i nazwiska wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki całym majątkiem
dane dotyczące wnioskodawcy (wierzyciela - imię i nazwisko, siedziba firmy jeżeli ją prowadzimy oraz adres)
- tytuł pisma: wniosek o ogłoszenie upadłości
- w uzasadnieniu wniosku powinny znaleźć się informacje dotyczące miejsca, gdzie znajduje się majątek dłużnika - jego przedsiębiorstwo, zakład, jego dom czy nieruchomości
- musimy także wskazać okoliczności uzasadniające wniosek i uprawdopodobnić je - są to informacje dotyczące naszej wiedzy o kondycji finansowej przedsiębiorstwa dłużnika, naszego niezapłaconego zobowiązania oraz wskazania okoliczności, które wskazują na to, że dłużnik jest niewypłacalny. Gdy wiemy o innych długach przedsiębiorcy - możemy to zamieścić we wniosku.
- poza tym we wniosku powinna znaleźć się informacja dotycząca tego, czy dłużnik jest spółką publiczną (6).

Źródła:
1) Art. 20 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze
2) Art. 12 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze
3) Art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze
4) Art. 586 kodeksu spółek handlowych
5) Art. 6 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze
6) Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze

Zetknęliście się z kimś, kto musiał zgłosić upadłość firmy? Jak przebiegały formalności?

OCENA
3.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =