Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Prawo    
ocena

Prawo upadłościowe przewiduje prowadzenie postępowania upadłościowego w stosunku do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Wniosek o ogłoszenie upadłości może wnieść do sądu wyłącznie sam dłużnik.

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

sxc.hu

Aby sprawdzić dopuszczalność takiego wniosku, sąd zasięga informacji u naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla dłużnika, o tym, czy dłużnik w ciągu ostatnich pięciu lat, przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, zgłaszał fakt dokonania czynności prawnych podlegających opodatkowaniu oraz czy dłużnik jest wspólnikiem spółek handlowych (dane KRS).

Zgłoszony przez dłużnika wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi spełniać określone wymogi – nie tylko formalne. Dłużnik zgłaszający się do sąd z wnioskiem musi udowodnić, że:

1. jego niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności,
2. niewypłacalność nie może wynikać z sytuacji, gdy  zaciągnął zobowiązanie będąc niewypłacalnym,
3. do rozwiązania stosunku pracy dłużnika doszło z przyczyn leżących po stronie pracownika lub za jego zgodą.

Jeżeli sąd uzna, że powyższe okoliczności nie zachodzą, zaś niewypłacalność dłużnika wynika z jego winy i zaniedbania, oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Podobnie – sąd oddala wniosek, jeżeli w czasie 10 lat przed dniem złożenia wniosku do sądu:

- prowadzono już postępowanie upadłościowe w stosunku do dłużnika, w wyniku którego umorzono całość lub część jego zobowiązań albo w którym zawarto układ,
- prowadzone było w stosunku do osoby składającej wniosek (dłużnika) postępowanie upadłościowe, a dłużnik po jego zakończeniu lub umorzeniu nie wykonał nałożonych na niego zobowiązań lub nie zaspokojono wszystkich wierzycieli,
- gdy uznano prawomocnie, że czynność prawna dokonana przez dłużnika została zawarta z pokrzywdzeniem wierzycieli,
- jeżeli poprzednio prowadzone postępowanie upadłościowe co do osoby dłużnika zostało umorzone z innej przyczyny niż na wniosek wszystkich wierzycieli1.

Oznacza to w praktyce, ze stosunkowo nieczęsto zdarza się, by sąd ogłosił upadłość konsumencką, zwłaszcza gdy zachodzą powyższe okoliczności.

Wniesienie wniosku do sądu wiąże się także z opłatą sądową (w wysokości 200 zł). Wniosek do sądu powinien zawierać następujące elementy:

1. adres sądu rejonowego (wydział gospodarczy) właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika,
2. imię i nazwisko dłużnika oraz jego dane do korespondencji, często wymagane jest  podanie zawodu czy też wykształcenia dłużnika,
3. imiona i nazwiska oraz adres czy też nazwę firmy i jej siedzibę – wymienienie wszystkich wierzycieli dłużnika, w stosunku do których konsument jest niewypłacalny,
4. treść wniosku – o co wnosimy do sądu: ogłoszenie upadłości dłużnika, sporządzenie planu podziału masy upadłości i planu spłaty przez sąd i syndyka oraz umorzenie tej części zobowiązań dłużnika, których nie będzie on w stanie zapłacić po wykonaniu planu spłaty – ze względu na brak innego majątku należącego do dłużnika,
5. oznaczenie miejsca, gdzie znajduje się majątek dłużnika oraz wskazanie składników tego majątku,
6. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie – należy opisać okoliczności, które sprawiły, że dłużnik stał się niewypłacalny. Należy przy tym wykazać, że nie było w stosunku do niego toczone postępowanie upadłościowe (a jeżeli się toczyło, to zostało zakończone zgodnie z prawem i nie nastąpiło pokrzywdzenie wierzycieli), że okoliczności jakie wpłynęły na powstanie niewypłacalności wynikały z wypadków losowych (wypadek, choroba itp.) – nie zbyły w żaden sposób zawinione przez dłużnika ani tym bardziej celowe,
7. co prawda we wniosku należy tylko uprawdopodobnić, że niewypłacalność nie powstała z naszej winy czy zaniedbań, lecz należy wskazać dowody na pozostałe okoliczności. Dowody mogą mieć postać dokumentów, tj:  zaświadczeń z urzędu pracy i rzędu skarbowego, umowy zawarte z wierzycielami wskazanymi we wniosku, faktury itp.

Na koniec podpisujemy wniosek własnoręcznie i wymienimy wszystkie załączniki wskazane jako dowody dołączając je do pisma. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że dane w nim wskazane są prawdziwe pod rygorem odpowiedzialności karnej.

1 Art. 491(3) ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 23 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze z późniejszymi zmianami

Czy uważacie, że napisanie takie wniosku jest łatwe? A może coś sprawiło Wam trudność? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =