Jak napisać wniosek o uzasadnienie wyroku?

Prawo    
ocena

Po co nam tak właściwie uzasadnienie wyroku jaki zapadł w naszej sprawie? Wyrok wraz z uzasadnieniem daje nam czas niezbędny po przegraniu procesu w pierwszej instancji do znalezienia adwokata, który pomoże nam w napisaniu apelacji po wyroku. Bez uzasadnienia przyczyn wydania określonego wyroku przez sąd nie można napisać dobrej apelacji, która będzie skuteczna i doprowadzi do zmiany wyroku. Terminy na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku są krótkie, dlatego nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku.

Jak napisać wniosek o uzasadnienie wyroku?

sxc.hu

Wniosek o uzasadnienie wyroku jest określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego i w Kodeksie postępowania karnego.

1.Uzasadnienie wyroku w procesie cywilnym
Sporządzenie przez sąd uzasadnienia wyroku w procesie cywilnym następuje na zgłoszone żądanie strony. Mamy na wniesienie tego wniosku termin 7 dni liczony od daty ogłoszenia sentencji wyroku (1). Jedynie osobie pozbawionej wolności i działającej bez pomocy adwokata czy radcy prawnego termin ten zostaje przedłużony. Takiej osobie sąd doręcza sentencję wyroku na piśmie i dopiero od daty tego doręczenia liczy się termin do wniesienia wniosku.
Spóźnienie się ze złożeniem wniosku jest równoznaczne z jego odrzuceniem przez sąd. Oczywiście, można w drodze zażalenia udowodnić, że nie wnieśliśmy wniosku w terminie ze względu na szczególne okoliczności, jednak lepiej nie zwlekać w takich wypadkach. Na sporządzenie uzasadnienia wyroku sąd ma jedynie termin instrukcyjny - od dwóch tygodni do 30 dni od daty wniesienia wniosku (2). Gdy zostanie nam doręczony wyrok wraz z uzasadnieniem biegnie termin 14 dni na wniesienie apelacji do sądu. Oczywiście, można wnieść apelację bez wnoszenia wniosków dotyczących uzasadnienia, lecz będzie to ryzykowne, gdyż nie znamy przyczyn decyzji sądu. Po wniesieniu apelacji „po omacku” sąd sporządzi nam uzasadnienie z urzędu i wówczas możemy uzupełnić apelację. W uzasadnieniu sąd podaje nam na jakich faktach oparł swój wyrok, jakie dowody uznał za wiarygodne, a jakie pominął i dlaczego, wyjaśnia podstawę prawną wyroku i wskazuje na zastosowane przepisy. Takie uzasadnienie pomaga w napisaniu apelacji, gdyż na jego podstawie wiemy, jakie błędy mógł popełnić sąd.

2. Uzasadnienie wyroku w procesie karnym
W przypadku procesu karnego zasady wnoszenia wniosku o uzasadnienie wyroku są bardzo podobne. Termin na złożenie wniosku wynosi również 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. Oprócz tego (z racji dużej formalizacji procesu karnego) kodeks postępowania karnego wymienia osoby, które mogą wnieść wniosek o uzasadnienie. Będzie to tzw. quasi - pozwany cywilnie w ramach procesu karnego, pokrzywdzony - gdy zapadł wyrok umarzający postępowanie, oskarżony (skazany) oraz prokurator. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia (3) - gdy zatem chcemy wnieść apelację od wyroku musimy złożyć wniosek o doręczenie nam wyroku wraz z uzasadnieniem. Nawet gdy sąd sporządza uzasadnienie wyroku (dla osób przebywających w zakładzie karnym) - nie zwalnia ich to od złożenia wniosku w przewidzianym ustawowo terminie. Termin na wniesienie apelacji biegnie tak samo jak w procesie cywilnym i wynosi 14 dni od daty doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku w terminie od 14 dni do 30 dni od daty złożenia naszego wniosku.

3. Jak napisać taki wniosek i co należy w nim zamieścić.
Można te elementy wyliczyć w podpunktach, jednak jest to pismo na tyle krótkie i jednoznaczne, że można podać przykładowy wzór takiego wniosku.

1. Miejscowość, data.
2.Określenie sądu, który wydał wyrok
Do Sądu (Rejonowego lub Okręgowego) w (miejscowość)Wydział Sądu
3. Podanie sygnatury akt naszej sprawy
4. Wskazanie strony, która wnosi o uzasadnienie wyroku (np. Pozwany, powód, oskarżony, pokrzywdzony, itp.) Podajemy nasze imię i nazwisko oraz nasz adres
5. Tytuł pisma
WNIOSEK o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie mi tego uzasadnienia wraz z wyrokiem 6. Treść pisma
Imieniem własnym wnoszę o doręczenie mi na adres wskazany powyżej wyroku Sądu ( należy:
określić jaki sąd wydał wyrok,
jaki wydział,
podać sygnaturę akt i datę wydania wyroku,
można wskazać strony postępowania - np. sprawie z powództwa X przeciwko Y)

i sporządzenie uzasadnienia tego wyroku, a następnie przesłanie mi go wraz z uzasadnieniem. 7. czytelny podpis strony

Źródła:
1) Art. 328 § 1 k.p.c.
2) Art. 329 k.p.c.
3) Art. 422 § 1 k.p.k.

Jak oceniacie procedury dotyczące tej kwestii? Są jasne czy też powinny zostać uproszczone?

OCENA
4.50
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 5 =