Jak napisać wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary?

Prawo    
ocena

Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności może zostać orzeczone w wyroku sądu lub na wniosek skazanego, gdy szczególne okoliczności dotyczące jego życia sprawiają, że wykonanie kary staje się niecelowe. Oczywiście, w razie orzeczenia wysokiej kary nie ma co liczyć na zbytnią łaskawość sądu. W jakich okolicznościach i w jaki sposób można złożyć do sądu wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Jak napisać wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary?

sxc.hu

Okoliczności, gdy skutecznie można wnosić o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności wymagają, aby orzeczona kara pozbawienia wolności była niewielka i dodatkowo zastosowano wcześniej tzw. odroczenie wykonania kary. Czym jest takie odroczenie? Otóż sąd wydaje postanowienie o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności na wniosek lub z urzędu. Wniosek taki można złożyć po wydaniu wyroku -rozpoznanie tego wniosku jest oddzielnym posiedzeniem. Wniosek może złożyć sam skazany. Należy odróżnić przyczyny decydujące o odroczeniu wykonania kary. Sąd orzeka z urzędu o odroczeniu w sytuacji gdy:

1) Skazany jest chory psychicznie lub cierpi na inną ciężką chorobę -uniemożliwia to umieszczenie skazanego w zakładzie karnym, gdyż może nawet zagrażać życiu skazanego lub narażać go na niebezpieczeństwo (1).


Sąd może orzec o odroczeniu wykonania kary na podstawie wniosku skazanego, gdy:

2) Umieszczenie skazanego natychmiast w zakładzie karnym może pociągnąć za sobą (dla skazanego i jego rodziny) „zbyt ciężkie skutki” - może to być wyjątkowa sytuacja rodzinna, opieka nad chorym dzieckiem lub małżonkiem, sytuacja ekonomiczna rodziny, ciąża kobiety lub małe dziecko wychowywane przez samotna matkę itp.
Gdy z przyczyn faktycznych nie ma już wolnych miejsc w zakładzie karnym (liczone dla całej Polski.


Takie odroczenie udzielane jest na okres (jednorazowo) do 6 miesięcy. Łącznie nie może przekroczyć okresu jednego roku, z wyjątkiem kobiet ciężarnych lub kobiet w okresie 3
lat po urodzeniu dziecka i sprawowania nad nim opieki. Dla nich ustawa przewiduje dłuższe terminy. Jaki ma to jednak związek z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności? Bardzo duży. W okresie odroczenia wykonania kary skazany przebywa na wolności, mieszka w domu i prowadzi dotychczasowe życie. Kodeks karny wykonawczy przewiduje w tej sytuacji, że „jeżeli odroczenie wykonania kary nie przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku -sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69–75 Kodeksu karnego” (2).


Składając wniosek musimy zatem spełnić następujące warunki:

1.Kara orzeczona dla skazanego nie może być wyższa niż 2 lata pozbawienia wolności (maksymalnie 2 lata) - tylko wtedy możliwe jest warunkowe zawieszenie jej wykonania.
2.Odroczenie wykonania kary trwało 1 rok (przynajmniej).
3.Musimy w tym celu złożyć wniosek i przekonać sąd, że po takim okresie czasu wykonanie kary nadal jest niemożliwe i niecelowe.

Rozpatrując wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności „sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa” (3).
Przejdźmy zatem do aspektów praktycznych składania wniosku do sądu. Nasz wniosek powinien spełniać wymogi pisma procesowego. Zatem:

1. Adres i wskazanie sądu, do którego kierujemy wniosek -jest to sąd który zarządził wykonanie kary (w przypadku orzeczenia kary nie przekraczającej dwóch lat pozbawienia wolności będzie to raczej sąd rejonowy).

2. Podanie sygnatury akt sprawy -postanowienia o wykonaniu kary oraz sygnatury dla postanowień o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności.

3. Określić, kto jest wnioskodawcą: imię, nazwisko oraz adres skazanego (do doręczeń).

4. Tytuł pisma -wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności.

5. Powołanie się w tym wypadku na przepis art. 152 k.k.w. i sprecyzowanie meritum wniosku (czyli o co wnosimy -o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej przez ……… w…………oraz sygnatura akt). Można także wnosić od razu o zwolnienie wnioskodawcy od kosztów sądowych -taki wniosek podlega bowiem opłacie sądowej.

6. Uzasadnienie wniosku:

- opisać wyrok na podstawie którego wnioskodawca został skazany, podać wymiar orzeczonej kary, opisać kiedy i na jakie okresy czasu odroczono wykonanie kary i że okres ten wynosi 1 rok (minimum potrzebne dla zastosowania art. 152 k.k.w.)
- uzasadnić, że wykonanie kary jest niecelowe i podać przyczyny odroczenia jej wykonania, zaznaczając, że nadal są one aktualne
- powołać się na wywiad środowiskowy, tryb życia skazanego i jego zajęcia, fakt, że w tym czasie nie popełnił żadnego przestępstwa
- wskazać, że skazany ma świadomość kary i zachowuje się poprawnie w życiu codziennym,
- opisać przyczyny odroczenia -sytuacja zdrowotna, rodzinna, materialna rodziny itp.\
- wskazać dowody na powyższe okoliczności -osoby świadków, zaświadczenia lekarskie itp.

Tak napisany wniosek możemy złożyć do sądu samodzielnie. W przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji polecam skorzystanie z usług profesjonalisty, gdyż nie są to zbyt proste sprawy, zaś procedura karna jest bardzo sformalizowana.

Źródła:
1) Por. art. 150 Kodeksu karnego wykonawczego (k.k.w.)
2) Art. 152 k.k.w.
3) Art. 69 §2 k.k.

Jak oceniacie procedury dotyczące tej kwestii? Są jasne czy też powinny zostać uproszczone?

OCENA
2.50
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =