Jak napisać wniosek o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka?

Prawo    
ocena

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oznacza dwa uprawnienia. Jedno z nich to wypłata tzw. becikowego - przysługującemu każdemu niezależnie od osiąganych dochodów i określone w art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Z kolei dodatek z tytułu urodzenia dziecka (do złudzenia przypominający pod wieloma względami becikowe) zależny jest od zamożności rodziny. Jest to dodatek, który przysługuje osobom korzystającym ze świadczeń rodzinnych. Także odrębna jest podstawa prawna obu tych świadczeń.

Jak napisać wniosek o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka?

photoxpress.com

„Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka” (1). Dodatek może także otrzymać faktyczny opiekun dziecka, gdy podopieczny nie ukończył jeszcze pierwszego roku życia, zaś dodatek z tego tytułu nie został pobrany przez rodziców lub opiekuna prawnego. Dodatek ma charakter  jednorazowy, może być pobrany tylko raz na określone dziecko. Wysokość dodatku odpowiada becikowemu i wynosi 1.000 zł. Oprócz tego dodatku rodzicom dziecka i opiekunowi prawnemu przysługuje niezależnie prawo do świadczenia becikowego, co łącznie pozwala uzyskać kwotę 2.000 zł. Becikowe wypłacane jest z budżetu państwa, zaś jednorazowy dodatek do świadczenia rodzinnego należy do zadań samorządu terytorialnego - gminy. W wypadku ciąży mnogiej obydwa świadczenia przysługują niezależnie na każde z urodzonych dzieci.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w którym zaznaczamy opcję dodatku z tytułu  urodzenia dziecka należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta naszego miejsca zamieszkania. Wniosek wypełniony nieprawidłowo zostanie zwrócony wraz z pouczeniem, jak należy go prawidłowo wypełnić. Poprawek należy dokonać w terminie 14 dni i w tym czasie złożyć poprawiony wniosek do urzędu. Gdy uprawniony złoży wniosek bez dołączenia właściwych dokumentów, urzędnicy przyjmą wniosek, ale wyznaczą termin na uzupełnienie dokumentacji. Termin ten wynosi od 14 do 30 dni od daty złożenia wniosku. Niewykonanie tych poleceń sprawi, że wniosek nie zostanie rozpatrzony. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres i dodatkową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (jest to jeden i ten sam wniosek!) są przyjmowane od dnia 1 września.

W dniu 31.03.2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), która wprowadziła nowy przepis, mówiący że „Dodatek z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 15b ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2011 r. przysługują po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną” (2).

Poza tym rada gminy mogą ze środków własnych gminy przyznać swoim mieszkańcom również dodatkową jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Ustawa nie precyzuje kryteriów i procedury ubiegania się o takie świadczenie, gdyż należy to do spraw gminy. Gmina w drodze uchwały ustala kwotę takiej zapomogi oraz warunki jej otrzymania. W związku z urodzeniem się jednego dziecka może być przyznana – podobnie jak przy becikowym i dodatku do świadczenia rodzinnego-  tylko jedna zapomoga (3).

Szczegóły dotyczące zasiłków rodzinnych oraz wzór wniosku wraz z wypisem koniecznych dokumentów znajduje się w odrębnym artykule, gdyż dodatek jest tylko jedną z opcji jakie można otrzymać pod warunkiem uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych.

Źródła:
1) Art. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych
2) Art. 3 ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
3) Art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych

Jak oceniacie warunki, które należy spełnić, by przyznano zapomogę? Czy należałoby wprowadzić jakieś zmiany?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =