Jak obliczyć wynagrodzenie dla rodziny zastępczej?

Prawo    
ocena

Zmiany w wynagrodzeniach dla rodzin zastępczych weszły w życie od 1 stycznia 2012 r. Ma to związek z ustawą, która została uchwalona 9 czerwca 2011 r. – O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kładącej nacisk na rozwój rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Jak obliczyć wynagrodzenie dla rodziny zastępczej?

sxc.hu

Finansowanie opieki zastępczej należy głównie do zadań starosty, z którym rodzina zastępcza może się kontaktować w sprawach dodatkowej pomocy finansowej.

Dziecko może trafić do rodziny zastępczej na skutek orzeczenia sądu lub (zanim sąd podejmie jakiekolwiek kroki, zwłaszcza w sprawach z zakresu przemocy w rodzinie) umowy cywilnoprawnej zawieranej przez rodziców zastępczych ze starostą. Umowa taka przewiduje również zasady wynagradzania rodziców zastępczych w zamian za ich opiekę nad dzieckiem.

Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych to nie tylko kwota przysługująca na koszty utrzymania przebywającego w nich dziecka, lecz wynagrodzenie dla samej rodziny oraz pomoc finansowa w zakresie remontów domu i utrzymywania go na odpowiednim poziomie.

Za każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie, które to pieniądze są wydatkowane na zapewnienie dziecku utrzymania. Nie może to być kwota niższa niż:

- 660 zł miesięcznie – dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej (u dziadków, wujostwa itp.), z tym że przynajmniej jeden członek rodziny zastępczej spokrewnionej powinien sam pracować zarobkowo,
- 1000 zł miesięcznie – przysługuje na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej.

Kwota przeznaczona na utrzymanie dziecka może ulec jednak zmniejszeniu, jeżeli dziecko wykazuje jakiś dochód. Dochodami dziecka są zwłaszcza przysługujące na niego alimenty, świadczenia socjalne oraz uposażenie rodzinne. Rodzinie zastępczej przysługuje dodatek w wysokości 200 zł miesięcznie, jeżeli przebywające tam dziecko ma orzeczony stopień niepełnosprawności – zwiększone są koszty jego utrzymania.1

Oprócz kosztów utrzymania dziecka rodzinie zastępczej zawodowej przysługuje wynagrodzenie w kwocie:
1. nie mniej niż 2000 zł miesięcznie,
2. nie mniej niż 2600 zł miesięcznie – jeżeli rodzina zastępcza zawodowa pełni dodatkowo funkcję pogotowia rodzinnego,
3. dodatek w wysokości 20% wynagrodzenia przysługuje rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, jeżeli przez minimum 10 dni w ciągu miesiąca przebywa w niej więcej niż troje dzieci lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne.

Ustalenie wysokości tych kwot zależy w dużej mierze od kwalifikacji, szkolenia i oceny rodziny zastępczej zawodowej.2

Ponadto, rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej starosta może przyznać dodatkowe środki finansowe, jeżeli w danej rodzinie przebywa więcej niż 3 dzieci oraz jeżeli zasadność przyznania takiej pomocy zostanie potwierdzona przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Środki finansowe przyznane w ten sposób mają zostać przeznaczone na utrzymanie lokalu lub domu i są przyznawane w wysokości odpowiadającej wydatkom ponoszonym przez rodzinę.

Dodatkowo możliwe jest uzyskanie:
- jednorazowego świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej (zakup ubrań, przyborów szkolnych – jeżeli dziecko nie ma rzeczy osobistych),
- świadczenia na wydatki mające pokryć szkody wyrządzone przez zdarzenia losowe,
- przyznania przez starostę raz w roku świadczenia na pokrycie kosztów niezbędnego remontu domu lub lokalu, w którym mieszka rodzina zastępcza wraz z dziećmi,
- dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem jego zamieszkania – przysługujące na dzieci w wieku 6-18 lat raz w roku.

1 Art. 80 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2 Art. 85 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Czy uważacie, że wynagrodzenie dla rodziny zastępczej jest wystarczające? Wypowiedzcie się w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =