Jak odzyskać pełne prawa rodzicielskie?

Prawo    
ocena
Pozbawienie przez sąd rodzinny jednego lub obojga rodziców władzy rodzicielskiej nie oznacza automatycznie, że rodzice tracą wszelkie wynikające z faktu rodzicielstwa uprawnienia względem dziecka, a tym bardziej możliwość kontaktowania się z nim. Wiele zależy od przyczyn, dla których sąd orzekł o pozbawieniu władzy rodzicielskiej.

Jak odzyskać pełne prawa rodzicielskie?

sxc.hu

Przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej rodziców mogą być uzależnione od wielu kwestii. Sąd orzeka o jej pozbawieniu, jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka. [1] Nie ulega wątpliwości, że: „(…) nadużywanie alkoholu, uprawianie przestępczego procederu i uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka są wystarczającą przyczyną pozbawienia władzy rodzicielskiej na podstawie art. 111 § 1 kro”. [2] Pozbawienie władzy rodzicielskiej w takiej sytuacji jest społecznie uzasadnione i nie sprzeciwia się jakimkolwiek zasadom, gdyż nie ulega wątpliwości, że decyzja powyższa ze względu na dobro dziecka jest jedyną i słuszną. W szczególności, gdy po nieudanej terapii czy resocjalizacji nie widać zmiany w zachowaniu rodziców.

Poza powyżej wskazanymi przyczynami, pozbawienie władzy rodzicielskiej ma związek z pojawieniem się trwałej przeszkody w wykonywaniu tejże władzy. Zgodnie ze stanowiskiem judykatury, „(…) przez trwałą przeszkodę, uniemożliwiającą wykonywanie władzy rodzicielskiej, należy rozumieć taki układ stosunków, który wyłącza sprawowanie przez rodziców władzy rodzicielskiej na stałe w tym sensie, że albo według rozsądnego przewidywania nie można ustalić czasu trwania tego układu albo - co najmniej - że układ ten będzie istniał przez czas długi”. [3] W sytuacji jednak, gdy przeszkoda lub przyczyny pozbawiania władzy rodzicielskiej ustają, rodzice mogą starać się przed sądem o przywrócenie władzy rodzicielskiej.

Należy podkreślić, że ustanie przyczyny pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej nie powoduje „automatycznie” jej reaktywowania. Zgodnie z treścią art. 111 § 2 K.r.o. sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić w sytuacji, gdy zostanie dowiedzione, że ustała przyczyna, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz istnieje pozytywna prognoza na przyszłość. Z treści przepisu wynika, że sąd nie przywraca władzy rodzicielskiej jedynie na podstawie samego stwierdzenia, że przyczyna jej pozbawienia ustała.

W przypadku, gdy sąd rodzinny (opiekuńczy) rozpoznaje wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej, musi jednoznacznie ustalić, czy sam fakt przywrócenia władzy rodzicielskiej po pewnym okresie czasu w danych okolicznościach jest zgodny z dobrem małoletniego. Podobnie, konieczna jest ocena, na ile trwałe jest „ustanie przyczyny” i czy nie odżyje ona w związku z tym, że kontakty z dzieckiem i władza nad nim zostaną przywrócone.

Postępowanie w sprawach o przywrócenie władzy rodzicielskiej jest postępowaniem nieprocesowym, wszczynanym na wniosek lub – wyjątkowo – z urzędu, gdyż sądy rodzinne (opiekuńcze) mają w tym zakresie szczególne uprawnienia. Dla wszczęcia takiego postępowania z urzędu sąd opiekuńczy dowiaduje się z racji sprawowanego nadzoru nad sprawowaniem opieki nad małoletnim, zaznajamiając się na bieżąco z działalnością opiekuna oraz udzielając mu wskazówek i poleceń. [4]

Wniosek z kolei może zostać złożony w tym zakresie do sądu także przez rodziców, którzy zostali uprzednio pozbawieni władzy rodzicielskiej, lecz starają się o jej odzyskanie.

Czy staraliście się kiedyś o odzyskanie praw rodzicielskich? Jakie są Wasze doświadczenia? Czekamy na opinie!

Źródła:

[1] Art. 111 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
[2] Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 12 stycznia 2000 r. (III CKN 834/99; LexPolonica nr 1517567)
[3] Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 2 czerwca 2000 r. II CKN 960/2000; LexPolonica nr 379813
[4] Art. 165 K.r.o.

OCENA
2.33
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =

Mam pytanie mam na imie magda nowakowska chciala bym odzskasc swoja curke chociasz wiem ze trafila do rodzina adopcjnej calkowicie ale tedy nie mala morzliwosc ja wychowasc dla ze niala warunku i bytu mam pytanie jak moge ja odzskasc mam. Na ime ewa nowakowska urodzona 21 grudnia 2010. Roku mam 5 lat jak cosc wiesc podaj muj numer komurki 511273243

~ magda nowakowska / 2016-07-11 16:29:54
oceń komentarz: (6) (3)