Jak ograniczyć prawa rodzicielskie?

Prawo    
ocena

Ograniczenie władzy rodzicielskiej ma służyć tylko i wyłącznie dobru dziecka. Niestety, często instytucja ta jest wykorzystywana jako możliwość porachunków pomiędzy byłymi małżonkami i próba ochrony własnych interesów rodzica kosztem dziecka. W jaki sposób wystąpić o ograniczenie władzy rodzicielkiej?

Jak ograniczyć prawa rodzicielskie?

photoxpress.com

Instytucja prawna, gdy sąd decyduje o losach dziecka i sprawowaniu nad nim dodatkowej władzy, powinna być możliwością wyjątkową. Obce osoby decydujące o życiu i funkcjonowaniu rodziny wpływają negatywnie na wzajemne relacje jej członków.

Wiele osób składających taki wniosek nie zastanawia się, w jaki sposób sąd może ograniczyć władzę rodzicielską obojga rodziców lub tylko jednego z nich. Ta druga sytuacja ma zwłaszcza miejsce, gdy w wyroku rozwodowym władzę nad dzieckiem powierzono jednemu z rodziców, władzę drugiego ograniczając do kontaktów z dzieckiem i prawa współdecydowania w tzw. istotnych spraw dziecka.

Sąd w postanowieniu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej wskazuje sposób jej ograniczenia. Sąd może wówczas:
1.Nakazać rodzicom udział w terapii rodzinnej, leczenie u specjalistów określając przy tym zakres kontroli nad stosowaniem się do tych poleceń.
2.Określić, jakich czynności rodzice nie mogą podejmować bez uzyskania zgody sądu – w postanowieniu czynności te zostaną wymienione, np. nie mogą decydować o sprzedaży działki należącej do dziecka.
3.Wykonywanie władzy rodzicielskiej poddać kontroli ustanawiając dla rodziców kuratora sądowego.
4.Zadecydować o skierowaniu małoletniego do organizacji zajmującej się przykładowo kształceniem zawodowym, do szkoły z internatem itp.
5.Najbardziej drastycznym zarządzeniem bywa często decyzja sądu o oddaniu dziecka do rodziny zastępczej lub umieszczenie go w placówce opiekuńczo-wychowawczej (1).

We wniosku można zaproponować sposób ograniczenia władzy rodzicielskiej, który naszym zdaniem jest wystarczający dla ochrony dobra dziecka. Składając wniosek należy pamiętać, że ograniczenie władzy rodzicielskiej następuje jedynie w sytuacji gdy dobro dziecka jest zagrożone (2). Zagrożenie dobra dziecka to nie tylko brak troski o jego utrzymanie, wychowanie i majątek. Za zagrożenie dobra dziecka można, zdaniem Sądu Najwyższego, uznać także nadużywanie władzy rodzicielskiej przez jednego z rodziców przez całkowite zerwanie kontaktu dziecka z drugim rodzicem, czy celowe ukrywanie dziecka.
Warunki składania wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej wymieniają przepisy dotyczące pism procesowych z zakresu postępowania cywilnego.

Wniosek powinien zawierać następujące elementy:
1.Oznaczenie sądu, do którego należy wnieść pismo – w tym przypadku będzie to sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy (czyli rodzica, lub rodziców w stosunku do których żądamy ograniczenia władzy rodzicielskiej).
2.Dokładne imię i nazwisko wnioskodawcy oraz uczestników postępowania (osób, których wniosek dotyczy) Gdy jest to pierwsze pismo w sprawie należy podać dokładne dane adresowe, by umożliwić zawiadomienie o toczącym się postępowaniu.
3.Oznaczenie rodzaju pisma (np. wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej).
4.Żądanie ograniczenia władzy rodzicielskiej (imię i nazwisko) w stosunku do dziecka (imię i nazwisko).
5.Uzasadnienie wniosku (okoliczności, które sprawiają, że dobro dziecka jest zagrożone).
6.Podpis wnioskodawcy.

Postępowanie to toczy się na skutek wniesienia wniosku, lecz sąd może je toczyć z urzędu. Każda osoba, w której sąsiedztwie nawet żyje rodzina zaniedbująca własne dziecko, zagrażająca jego dobru ma obowiązek społeczny poinformowania o tym sądu opiekuńczego (3). Wówczas sąd może wszcząć postępowanie z urzędu i może zarządzić przeprowadzenie tzw. wywiadu środowiskowego (4). Okoliczności badane w wywiadzie środowiskowym mogą zostać podniesione także w uzasadnieniu naszego wniosku. Jakie okoliczności warto wskazać, jako uzasadnienie ograniczenia władzy rodzicielskiej?

Przede wszystkim warunki wychowawcze dziecka (jego zachowanie, postępy w nauce, konflikty z prawem), warunki bytowe rodziny (sytuacja materialne rodziców, czy oboje pracują, jakie mają źródło utrzymania, jak wygląda ich dom – czy jest zaniedbany, brudny), uzależnienia dziecka lub rodziców, sposób spędzania przez dziecko wolnego czasu – kto sprawuje nad nim wówczas opiekę, czy rodzice radzą sobie z egzekwowaniem posłuszeństwa dziecka, itp. Jeżeli sami nie wiemy jak poradzić sobie z podobnymi sytuacjami, można szukać pomocy w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym. Przedstawienie pracownikowi tej instytucji naszych wątpliwości może spowodować, że RODK sam zawiadomi sąd opiekuńczy o konieczności przeprowadzenia postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Źródła:
1) Por. art. 109 § 2 k.r.o.
2) Art. 109 §1 k.r.o.
3) Art. 572 § 1 k.p.c.
4) Art. 570 (1) § 1, 2 k.p.c.

Jak oceniacie procedury dotyczące tej kwestii? Są jasne czy też powinny zostać uproszczone?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =