Jak powołać świadków w sprawie sądowej?

Prawo    
ocena

Zeznania świadków mają w wielu sprawach decydujące znaczenie dla ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Zarówno w spawach karnych jak i cywilnych często to świadkowie są najważniejszym źródłem dowodów, a ich zeznania przesądzają o treści wyroku. W jaki sposób powołać świadka w sprawie sądowej?

Jak powołać świadków w sprawie sądowej?

sxc.hu

Świadków można wskazać już w samym pozwie lub w odpowiedzi na pozew (odpowiedzi na akt oskarżenia). Wówczas w uzasadnieniu naszego pisma opisujemy pewne korzystne dla nas fakty - wówczas można pod nimi napisać, że dowodem na tę okoliczności są zeznania świadków. Wskazując na świadka należy podać jego imię i nazwisko oraz adres do doręczeń, tak aby sąd mógł wysłać pocztą świadkowi wezwanie na rozprawę w konkretnym dniu i na konkretną godzinę. Niekiedy zdarza się, że dowód z zeznań świadków przyszedł nam do głowy już po złożeniu pozwu czy odpowiedzi na niego. Co wówczas można zrobić?

Można złożyć do sądu, przed którym toczy się sprawa złożyć wniosek na piśmie - wysyłając go np. pocztą. Będzie to tzw. wniosek dowodowy. W takim wniosku dowodowym musimy określić, co do jakich okoliczności sprawy świadek posiada wiedzę. Okoliczności te musimy wymienić lub opisać w naszym wniosku. Sąd rozpatrzy wniosek zwłaszcza pod kątem tego, czy świadek posiada jakieś nowe informacje w sprawie, które mogą wyjaśnić sporne kwestie. Jednocześnie jednak sąd ma prawo wydać postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego, twierdząc, że na wskazane we wniosku okoliczności istnieją inne dowody, a powołanie dodatkowych świadków i ich przesłuchanie na rozprawie niepotrzebnie tylko przedłuży postępowanie. Wniosek dowodowy powinien wyglądać następująco:

Kraków, data
Do Sądu Okręgowego w Krakowie
Wydział III Cywilny
Sprawa o sygnaturze akt: III C 86/10
Powód: Imię i nazwisko,
Pozwany: imię i nazwisko,
WNIOSEK DOWODOWY
Jako pozwany w powyższej spawie wnoszę o dopuszczenie dowodu z zeznań następujących świadków na okoliczność np. zawarcia umowy przez strony, rozkładu małżeństwa, itp.
Imię i nazwisko pierwszego świadka, jego adres zamieszkania z kodem pocztowym
Imiona i nazwiska oraz dane adresowe innych świadków.
Gdy każdy ze świadków powołany został na inną okoliczność - należy ją napisać pod nazwiskiem świadka. Może to być precyzyjne określenie okoliczności, dotyczące jednego konkretnego zdarzenia, które jest dla sprawy istotne.
(czytelny podpis wnioskodawcy)

W przypadku, gdy sprawa toczy się w trybie uproszczonym, także wnioski dowodowe muszą zostać zgłaszane na formularzu określonym przez Ministra Sprawiedliwości. Wniosek dowodowy na formularzu należy zgłosić w sprawach, które są rozpatrywane w postępowaniu uproszczonym - są to sprawy dotyczące:
„1) roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych,
2) roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości, lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych,
3) roszczeń o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej - bez względu na wartość przedmiotu sporu (1).
Formularz wniosku można dostać w sądzie, urzędzie gminy czy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Uzupełniony formularz wniosku można złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą. Wniosek dowodowy w tych sprawach stanowi załącznik do artykułu.

Źródła:
1) Art. 505 (1) pkt. 1 i 2 k.p.c.

Jak oceniacie procedury dotyczące tej kwestii? Są jasne czy też powinny zostać uproszczone?

OCENA
4.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =