Jak reklamować usługę budowlaną?

Prawo    
ocena

Pojęcia usługi budowlanej nie należy mylić z umową o roboty budowlane. Usługa budowlana dotyczy remontu, wykonania jakiegoś elementu wnętrza (kominka, łazienki), montażu drzwi czy stolarki okiennej, zaś roboty budowlane oznaczają umowę o wykonanie całego obiektu (budynku) od podstaw. Usługi budowlane stanowią przykład umowy o dzieło.

Jak reklamować usługę budowlaną?

photoxpress.com

Reklamacja usługi na podstawie umowy o usługi budowlane zawarta pomiędzy firmą budowlano-remontową a konsumentem jest rozpatrywana na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, regulujących uprawnienia kontrahenta z tytułu rękojmi za wady dzieła.

W przypadku usług budowlanych należy już wcześniej reagować, jeżeli widzimy, że „fachowcy” działają niezgodnie z postanowieniami umowy. Jeżeli widzimy, że wykonawca wykonuje usługę w sposób wadliwy – np. przed zmianą płytek ceramicznych na posadzce łazienki nie zaizolował właściwie podłoża, mimo że taka była treść umowy – możemy wezwać go natychmiast do zmiany sposobu wykonywania usługi. W takim przypadku:

1. wysyłamy do wykonawcy wezwanie, w którym wskazujemy sposób wykonywania ustalony przed rozpoczęciem prac (przypominamy firmie treść umowy) i wyznaczamy termin na dokonanie tej zmiany;

2. jeżeli termin minął bezskutecznie, zaś panowie nadal układają płytki po swojemu, możemy od umowy odstąpić albo powierzyć wykonanie pozostałych prac innej firmie na koszt poprzedniego wykonawcy1.

Niejednokrotnie oszczędzi nam to późniejszych kłopotów z powodu ujawnienia się wady dzieła – np. pretensji sąsiada, którego mieszkanie zostało zalane przez wadliwe wykonanie podłogi w naszej łazience. Nie będzie to jednak łatwe, gdyż wykonawca z pewnością tak łatwo nie pozbędzie się zarobków i należy oczekiwać wezwania do sądu. Stąd też lepiej przygotować wcześniej odpowiedni materiał dowodowy, zdjęcia, umowy czy inne pisma – łącznie z kopią naszego wezwania.

Wykonawca usług odpowiada za ujawnione w ciągu 2 lat od daty wykonania wady dzieła, które to wady musimy sprecyzować w piśmie kierowanym do wykonawcy tych usług. Oprócz tego należy zgłosić wady w ciągu miesiąca od ich wykrycia! Jest to termin wiążący i dlatego ważne jest, aby pisma opatrzyć właściwą datą. Szczegółowe opisanie wad warto ubarwić materiałem fotograficznym, który może zostać przez nas wykorzystany.

Jakie przysługują nam uprawnienia?

W treści pisma należy wskazać, które z uprawnień chcemy wykorzystać w konkretnej sytuacji w zależności, rzecz jasna, od charakteru wady dzieła. Procedura korzystania z poszczególnych uprawnień wygląda następująco:

1. W pierwszym piśmie skierowanym w ramach reklamacji do wykonawcy usługi wskazujemy na uprawnienie do żądania od wykonawcy usunięcia wad dzieła.2 Wyznaczamy w takim piśmie termin na usunięcie tych wad i wskazujemy dokładnie, jakie są to wady i w jaki sposób mają zostać usunięte;

2. Nieusunięcie wad w terminie przez nas wskazanym może wynikać z kilku przyczyn:
a) wada nie jest na tym etapie prac możliwa do usunięcia,
b) wykonawca nie jest w stanie usunąć jej w czasie przez nas wskazanym,
c) wykonawca po prostu zlekceważył nasze roszczenie i nie usunął wad lub nie usunął ich prawidłowo.

W takich sytuacjach przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy – gdy reklamacja dotyczyła wad istotnych dzieła. Odstępując od umowy, przysługuje nam zwrot zapłaconej ceny. W przypadku wad nieistotnych – inny odcień farby, lekko zmieniony układ płytek – możemy żądać od wykonawcy obniżenia ceny za wykonanie usługi. Te żądania (zwłaszcza skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy) należy koniecznie przedstawić na piśmie, dla potrzeb dowodowych.

Nie ma co ukrywać, że jeżeli wykonawca nie uwzględni naszych roszczeń – co jest czynione nagminnie – czeka nas powództwo do sądu, ewentualnie załatwienie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.

1 Art. 636 § 1 Kodeksu cywilnego
2 Art. 637 § 1 Kodeksu cywilnego

Czy uważacie, że polskie prawo w odpowiedni sposób reguluje tę kwestię? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =