Jak uzyskać zwolnienie z abonamentu RTV?

Prawo    
ocena

Zwolnienie z płacenia abonamentu RTV dotyczy przepisów obowiązujących Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która ustala kwoty opłat abonamentowych za posiadanie odbiorników radiowych i telewizyjnych – zarówno dla firm, jak i gospodarstw domowych.

Jak uzyskać zwolnienie z abonamentu RTV?

sxc.hu

Niezależnie od tego, czy korzystamy w domu z dekoderów telewizji cyfrowej, czy nawet nie oglądamy TV (wykorzystując go częściej jako monitor komputerowy) – abonament musimy zapłacić.

Istnieje możliwość zwolnienia się od tych opłat, jeżeli należymy do osób uprawnionych do skorzystania z tego zwolnienia. Formalności, jakie należy w związku z tym załatwić, są bardzo proste do spełnienia i można je wypełnić w najbliższym urzędzie pocztowym, okazując odpowiedni dokument oraz wypełniając wniosek:

1. na poczcie otrzymamy do wypełnienia formularz zwolnienia z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych. Należy poprosić o taki formularz pracownika poczty,
2. oprócz tego – należy okazać dokument, który potwierdza, że możemy skorzystać ze zwolnienia, gdyż należymy do grupy osób uprzywilejowanych w tym zakresie.,
3. ponadto należy jeszcze w urzędzie pocztowym przedstawić nasz dowód osobisty oraz złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania ze zwolnienia. Złożenie oświadczenia zawsze jest obarczone odpowiedzialnością za poświadczenie nieprawdy i może skutkować odpowiedzialnością karną.

Wzory oświadczeń i formularzy można pobrać także ze strony internetowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dokumentem, który potwierdza przyznanie nam zwolnienia z opłat abonamentowych, jest oryginał formularza zwolnienia z opłat – potwierdzony datownikiem pocztowym. Wszelkie zmiany, decydujące o tym, że straciliśmy w myśl ustawy prawo do korzystania ze zwolnienia, należy zgłosić w urzędzie pocztowym w terminie 14 dni od zaistnienia takiej sytuacji.

Osoby, którą są uprawnione do zwolnień z opłat abonamentowych określa Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.), ustawa ta wskazuje również, jaki dokument uprawnia do zwolnienia i który trzeba następnie okazać w urzędzie pocztowym. Do takich osób zalicza się:

1. osoby w stosunku do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub orzeczono o całkowitej niezdolności do pracy lub znacznym stopniu niepełnosprawności – orzeczenie sądu lub właściwego organu jest dokumentem upoważniającym do skorzystania ze zwolnienia,
2. osoby, które ukończyły 75 lat – zwalnia się od opłat na podstawie dowodu osobistego,
3. osoby, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne lub rentę socjalną z ZUS – na podstawie decyzji właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych lub decyzja wydana przez ZUS,
4. osoby niesłyszące, które mają potwierdzone obustronne upośledzenie słuchu lub całkowitą głuchotę – decyzja właściwego organu orzekającego w tym zakresie lub zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej,
5. osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15% – najczęściej dokumentem uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia jest legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub orzeczenia właściwych organów stwierdzające uszkodzenie wzroku,
6. osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, lecz wysokość emerytury nie przekracza miesięcznie 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym – muszą przedstawić dowód osobisty oraz decyzję ZUS o wysokości emerytury.

Zwolnienia przysługują także w niektórych przypadkach osobom bezrobotnym korzystającym ze świadczeń rodzinnych (czyli korzystającym z pomocy socjalnej ze względu na niskie dochody), inwalidom wojennym i kombatantom. W każdym przypadku należy potwierdzić prawo do zwolnienia właściwymi dokumentami.

Czy regularnie płacicie abonament RTV? A może uważacie, że abonament powinno się zlikwidować? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =