Jak wycofać pozew o rozwód?

Prawo    
ocena

Rozmyśliliście się i chcecie cofnąć pozew o rozwód? Poprawa wzajemnych relacji doprowadziła do pogodzenia się, a termin rozprawy rozwodowej został już wyznaczony? Co robić? Cofnąć najzwyczajniej w świecie pozew. Zapraszam do przeczytania tej porady – po ogólnych informacjach o samej instytucji cofnięcia i terminach przedstawię dwa praktyczne sposoby na cofnięcie pozwu i jeden za rezygnację z postępowania.

Jak wycofać pozew o rozwód?

photoxpress.com

Cofnięcie pozwu jest uregulowane w przepisach Kodeksu postępowanie cywilnego. Pozew można cofnąć aż do momentu uprawomocnienia się ostatecznego orzeczenia (w przypadku pozwu o rozwód – wyroku). Uprawnienie to dotyczy zarówno wyroku sądu I instancji jak i orzeczenia kończącego postępowanie apelacyjne. Zdaniem doktryny także cofnięcie skargi kasacyjnej jest możliwe, lecz w przypadku spraw o rozwód z mocy prawa skarga kasacyjna jest niedopuszczalna. Cofnięcie pozwu oznacza rezygnację powoda z tego konkretnego procesu. Natomiast nie oznacza generalnie rezygnacji z procesu o to samo, tyle że w innym czasie.

Kiedy najkorzystniej cofnąć pozew?

Pozew może zostać cofnięty aż do rozpoczęcia rozprawy – wówczas zgoda drugiej strony nie będzie potrzebna i nie musimy zrzekać się roszczenia. Będziemy mogli w tym wypadku w każdym późniejszym czasie wytoczyć powództwo. Jest to najlepszy moment na cofnięcie pozwu. Po rozpoczęciu rozprawy – aby cofnąć pozew – musimy mieć zgodę drugiej strony (pozwanego), która może uzależnić wydanie takiej zgody pod warunkiem, że zrzekniemy się roszczenia. Jest to w interesie drugiej strony, gdyż wtedy pozwany będzie miał  pewność, że drugi raz nie z tego samego powodu nie znajdzie się na sali sądowej jako pozwany przez nas. Przy cofnięciu pozwu sąd nie bada, czy powództwo było uzasadnione, czy umowa rzeczywiście istniała itd. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków.

Ile może nas kosztować cofnięcie pozwu? Druga strona może zażądać od nas zwrotu kosztów sądowych i będziemy musieli je zapłacić (1). Kolejne pytanie, co sąd zrobi gdy będziemy chcieli cofnąć pozew? Zasadą jest, że musi się na to zgodzić, jednak w wyjątkowych wypadkach może odmówić skutecznego cofnięcia pozwu. „sąd może uzna cofnięcie pozwu za niedopuszczalne (…) tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem, lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa” (2).

Po rozważaniach teoretycznych, jednak moim zdaniem koniecznych, przejdźmy do zagadnień praktyki. Jak cofnąć pozew?

1. Pisemnie – do sądu do którego wnieśliśmy powództwo wnosimy kolejne pismo. Musimy oczywiście oznaczyć sąd, wskazać strony i ich adresy, oraz datę złożenia pozwy – sąd musie wiedząc, który konkretnie pozew chcemy cofną. Tytuł pisma – wniosek o cofnięcie pozwu. Treść pisma może brzmieć: „imieniem własnym wnoszę o cofnięcie pozwu o orzeczenie rozwodu pomiędzy (wymieniamy strony z imienia i nazwiska). Pozew, o którego cofnięcie wnoszę został złożony do sądu dnia …., zaś termin pierwszej rozprawy nie został jeszcze wyznaczony”. Na koniec czytelny podpis. Nie musimy podawać żadnego uzasadnienia. Co ważne – możemy tylko cofnąć pozew wniesiony przez siebie jako powoda. Wniosek o cofnięcie pozwu na piśmie najlepiej złożyć przed terminem rozpoczęcia pierwszej rozprawy do dziennika podawczego sądu, gdzie był złożony pozew.
2. Ustnie – można tego dokonać zgłaszając sądowi ustnie wniosek o cofnięciu przez nas pozwu o rozwód. Można to zrobi ustnie na pierwszym posiedzeniu wyznaczonym na rozprawę. Można cofnąć pozew na posiedzeniu przed rozpoczęciem rozprawy – wówczas sąd odwoła rozprawę.
3. Trzecim sposobem jest po prostu nie pojawienia się na rozprawie. Nieobecność powoda na rozprawie rozwodowej powoduje jej zawieszenia na okres trzech miesięcy. Na wniosek powoda postępowanie toczy się dalej, jeżeli jednak w ciągu roku od zawieszenia postępowanie wniosek nie zostanie złożony – postępowanie zostanie umorzone. Wystarczy po prostu nie przyjść i nie pojawiać się w sądzie. Umorzenie postępowania prowadzi do wzajemnego zniesienia kosztów sądowych stron (3).

Trzeciej możliwości należy nie próbować w innym rodzaju postępowania, zwłaszcza w takich o roszczenia majątkowe. Umorzone w ten sposób postępowanie sprawi, ze później nie będziemy mogli dochodzić swojego roszczenia skutecznie przed sądem.

Źródła:
1) Art. 203 par.3 k.p.c.
2) Art. 203 par. 4 k.p.c.
3) Art. 428 k.p.c.

Jak oceniacie procedury dotyczące tej kwestii? Są jasne czy też powinny zostać uproszczone?

OCENA
2.82
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =