Jak wygląda opieka nad dzieckiem po rozwodzie?

Prawo    
ocena

Sprawa rozwodowa jest zazwyczaj wielkim obiciążeniem psychicznym nie tylko dla skłóconych ze sobą rodziców, ale również – a właściwie wszystkim – dla dzieci. W tak napiętej sytuacji należy jednak zadecydować o tym, z kim zostaje dziecko i jak uregulować widywanie się z dzieckiem drugiego rodzica. Jak to zrobić?

Jak wygląda opieka nad dzieckiem po rozwodzie?

photoxpress.com

Z racji powagi sprawy rozwodowej i jej wpływu na rodzinę, sąd zapobiegając kolejnym konfliktom i w trosce o dobro dziecka musi w wyroku rozwodowym orzec co do kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem po rozwodzie. Istnieją zasadniczo trzy najczęstsze sposoby orzekania o władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym. Gdy rozwód i wzajemne relacje małżonków zdaniem sądu będą harmonijne pomimo ustania małżeństwa oboje rodzice będą mogli sprawować pełną władzę rodzicielską nad dzieckiem. Sytuacja taka zachodzi niesłychanie rzadko, zatem sąd zazwyczaj jednemu z rodziców powierza wykonywanie pełnej władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, obowiązku drugiego ograniczając do płacenia alimentów, ustalając szczegółowo kontakty z dzieckiem oraz zakres istotnych spraw dziecka, w których rodzic ma prawo współdecydować. Kolejnym skrajnym przypadkiem jest sytuacja, gdy sąd może orzec o pozbawieniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej w stosunku do obojga rodziców, lub tylko wobec jednego rodzica (1).

Sąd orzekając o uregulowaniu kontaktów z dzieckiem wyznacza bardzo ściśle dni, godziny, miejsce widywania się z dzieckiem. Orzeka także o sposobie dostarczenia dziecka na miejsce spotkania i jego powrotu do miejsca zamieszkania. Precyzyjne ustalenia sądu mają ma celu zapobieganie konfliktom i nadużyciom związanym z widywaniem się z dzieckiem przez rodzica. W przypadku zmiany sytuacji rodziców dziecka (wyjeździe, poprawieniu się wzajemnych relacji, dodatkowym obowiązkom lub przeciwnie: złym wpływem na dziecko drugiego rodzica, krzywdzeniem dziecka podczas spotkań itp.) oraz gdy rodzic zobowiązany do umożliwienia drugiemu kontaktu z dzieckiem uniemożliwia celowo spotkania można wnieść wniosek o zmianę postanowienia wyroku rozwodowego w zakresie dotyczącym kontaktów z dzieckiem .

Czego można żądać w takim wniosku? Najczęstsze żądania dotyczą ograniczenia drugiemu rodzicowi kontaktów z dzieckiem. Można jednak dochodzić zwiększenia wymiaru czasu przeznaczonego na takie spotkania, ze względu na więź emocjonalną rodzica z dzieckiem i w trosce o prawidłowy rozwój psychiczny dziecka.


Jak napisać taki wniosek? Kto może złożyć go do sądu i jaki sąd jest właściwy w tej sprawie? Przede wszystkim wniosek musi spełniać wymogi przewidziane dla pisma procesowego określone w kodeksie postępowania cywilnego (2).

Wniosek powinien zawierać:
1.Oznaczenie sądu, do którego należy wnieść pismo – wniosek składamy do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy
2.Dokładne imię i nazwisko wnioskodawcy i uczestnika (gdy jest to pierwsze pismo w sprawie należy podać dokładne dane adresowe).
3.Oznaczenie rodzaju pisma (np. wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem).
4.Określenie żądania (w jaki sposób – propozycja- mają zostać zmienione uregulowania określone w wyroku rozwodowym, kiedy, w jaki sposób i w jakich okolicznościach mają odbywać się spotkania).
5.Uzasadnienie wniosku i przedstawienie niezbędnych w danej sprawie dokumentów, okoliczności, które mają przekonać sąd, aby rozpatrzył nasz wniosek pozytywnie.
6.Podpis wnioskodawcy.

We wniosku można żądać ograniczenia kontaktów rodzica z dzieckiem w następujący sposób:
- przez zakazanie drugiemu rodzicowi przez sąd kontaktów i spotkań z dzieckiem
- przez zakazanie zabierania dziecka poza jego miejsce zamieszkania (stałego pobytu)
- przez zezwolenie na spotykanie się dziecka z drugim rodzicem, pod pewnymi warunkami, np. tylko w obecności drugiego rodzica lub opiekuna, kuratora sądowego
- przez ograniczenie kontaktów wyłącznie do sposobów porozumiewania się na odległość (telefony, listy, poczta elektroniczna, Skype itp.)
- można żądać również zakazania kontaktowania się z dzieckiem na odległość (3).

Sąd może przy okazji zobowiązać rodziców do udziału w terapii rodzinnej, skorzystania z poradni lub pomocy specjalisty (4). W uzasadnieniu tego wniosku należy odpowiednio wykazać, że wpływ rodzica wobec którego wnosimy o ograniczenie kontaktów zagraża dobru dziecka i prowadzi do nadużywania władzy rodzicielskiej. Okoliczności, takie jak nadużywanie alkoholu, buntowanie dziecka przeciwko rodzicowi któremu sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej, znęcanie się nad dzieckiem, molestowanie podczas takich spotkań uzasadnia wystarczająco żądanie. Rzecz jasna, okoliczności te muszą zostać potwierdzone w czasie postępowania dowodowego przez zeznania świadków, zaświadczenia z poradni rodzinnej o zaburzeniach emocjonalnych dziecka itp.

W przypadku, gdy żądamy rozszerzenia możliwości kontaktowania się z własnym dzieckiem należy powoływać się na okoliczności, które świadczą o tym, że dziecko podczas tych wizyt jest zadbane, szczęśliwe, prawidłowo się rozwija i wykazuje silne przywiązanie do nas. Dobra więź z dzieckiem i brak jakichkolwiek przejawów nadużywania władzy rodzicielskiej z naszej strony oraz troska w stosunku do dziecka będą dla sądu znakiem, że nic nie stoi na przeszkodzie na rozszerzeniu możliwości takiego kontaktu lub ustanowienia ich w ogóle.

Źródła:
1) Art. 58 § 1, 1a k.r.o.
2) Art. 126 k.p.c.
3) Por. art. 113 (2) § 1 k.r.o.
4) Art. 113 (4) k.r.o.

Co myślicie o przepisach w tej kwestii? Czy takie prawo jest według Was sprawiedliwe?

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =