Jak zapisać dziecko do szkoły?

Prawo    
ocena

Zapisanie dziecka do szkoły uzależnione jest od tego, jaką szkołę dla dziecka chcemy wybrać. Jeżeli jest to szkoła prywatna, najlepiej zasięgnąć informacji bezpośrednio w jej sekretariacie, gdyż kształcenie dziecka w takiej szkole wiąże się z opłatami i konieczne będzie zawarcie umowy oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów.

Jak zapisać dziecko do szkoły?

sxc.hu

Zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi obowiązków edukacyjnych dzieci, od roku 2011/2012 wszystkie pięciolatki będą realizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, a od roku 2012/2013 sześciolatki – obowiązek szkolny.

Zapisanie dziecka do szkoły podstawowej (publicznej) nie wiąże się z dużą ilością formalności. Zawsze jednak należy zapytać o terminy zapisów w szkole, do jakiej chcemy posłać nasze dziecko. Często zapisy do szkoły (zwłaszcza w miastach) są prowadzone z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji, dlatego warto sprawdzać na stronie internetowej wybranej szkoły zasady zapisów oraz ich formę.

Niekiedy zamiast zapisów wystarczy potwierdzenie chęci kontynuowania nauki przez rodziców dziecka w określonej placówce, zwłaszcza gdy dziecko uczestniczyło już w zajęciach przedszkolnych w tej szkole. Zapisy dzieci do szkół podstawowych (i gimnazjalnych) reguluje rozporządzenie MEN. Zgodnie z rozporządzeniem, to dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz do klas programowo wyższych (na semestry programowo wyższe) szkoły ponadgimnazjalnej oraz dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.1

Jeżeli o zapisaniu się do szkoły powinny decydować dodatkowe kryteria (wyniki egzaminów), wówczas dyrektor szkoły przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, którą powołuje się w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych (na semestr pierwszy). Jednakże można zapisać dziecko do innej szkoły podstawowej – wówczas należy złożyć wniosek w sekretariacie wybranej szkoły.

W przypadku szkoły podstawowej zapisy do szkoły są uzależnione w głównej mierze od miejsca zamieszkania dziecka, gdyż zgodnie z zasadą rejonizacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej (prowadzonej przez gminę lub innej należącej do sieci szkół podstawowych ustalanej przez gminę) przyjmuje się bez wyjątku z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej.2 Można również zapisać dziecko do innej szkoły podstawowej. Wówczas w sekretariacie wybranej szkoły należy złożyć wniosek podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów), gdyż dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są do niej przyjmowane tylko w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Niektóre szkoły (zwłaszcza profilowane lub ze specjalnymi rodzajami zajęć) organizują postępowania rekrutacyjne. Informacje na temat zasad rekrutacji można zawsze uzyskać w placówce danej szkoły oraz na stronie internetowej. Dodatkowe kryteria przyjęć pozwalają na stworzenie list rankingowych na podstawie których dzieci są do szkoły przyjmowane. Zależy to oczywiście od typu szkoły i jej specyfiki – gdy chcemy zapisać dziecko do innej szkoły niż wynika to z miejsca zamieszkania, musimy wcześniej dowiedzieć się, co jest brane pod uwagę oraz jakie są terminy zapisów/rekrutacji.

Niejednokrotnie dodatkowymi punktowanymi kryteriami są okoliczności dotyczące nie samego dziecka i jego zdolności, lecz rodziców i ich sytuacji życiowej – przykładowo samotne wychowywanie dziecka, miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego zlokalizowane w obwodzie danej szkoły, uczęszczanie rodzeństwa dziecka do tej samej szkoły.

Jeżeli dziecko z jakichś przyczyn nie zostało zakwalifikowane w poczet uczniów danej szkoły, mimo złożonego przez nas oświadczenia, można od decyzji się odwołać. Odwołanie rodzica lub opiekuna prawnego w sprawie nieprzyjęcia dziecka należy składać do dyrektora szkoły. Decyzja dyrektora szkoły jest jednak decyzją ostateczną – co oznacza, że jeżeli jest odmowna, musimy starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

1 § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)
2 § 4 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

Czy uważacie, że zapisywanie dzieci do szkół w Polsce jest łatwe? A może ta procedura jest zbyt skomplikowana? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =