Jak zarejestrować dziecko urodzone za granicą?

Prawo    
ocena

Dziecko urodzone za granicą można z powodzeniem zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. Należy w tym celu przedłożyć w urzędzie odpowiednie dokumenty i dokonać rejestracji osobiście lub przez osobę upoważnioną. Upoważnienie innej osoby powinno mieć wówczas formę pełnomocnictwa.

Jak zarejestrować dziecko urodzone za granicą?

sxc.hu

Dziecko urodzone za granicą można z powodzeniem zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. Należy w tym celu przedłożyć w urzędzie odpowiednie dokumenty i dokonać rejestracji osobiście lub przez osobę upoważnioną. Upoważnienie innej osoby powinno mieć wówczas formę pełnomocnictwa.

Dziecko po powrocie do Polski można zarejestrować wybierając jedną z trzech „procedur”:
- procedurę rejestracji zagranicznego aktu urodzenia na podstawie zagranicznego odpisu aktu urodzenia
- odtworzenie aktu urodzenia – gdy nie możemy uzyskać zagranicznego odpisu aktu rodzenia
- zarejestrowanie urodzenia dziecka, jeżeli nie zostało ono zgłoszone za granicą

Dziecko urodzone za granicą można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce jednego z rodziców dziecka. Jeżeli chcielibyśmy dokonać tego jeszcze za granicami kraju, nie ma przeszkód – wystarczy skontaktować się z polskim konsulatem za granicą.

Rodzice mogą wówczas postąpić zgodnie z procedurą zarejestrowania urodzenia dziecka w Polsce, gdy nie zostało one zgłoszone za granicą. Jeżeli istnieją przeszkody w zarejestrowaniu urodzenia dziecka polskiego (obywatela polskiego) w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego, można dokonać zgłoszenia w urzędzie stanu cywilnego Polsce za pośrednictwem konsula lub pełnomocnika.1 Po zgłoszeniu urodzenia dziecka konsulowi ma on obowiązek sporządzić protokół, w którym należy wymienićL: nazwisko, imię (imiona) i płeć dziecka, datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska oraz nazwiska rodowe rodziców, a także ich miejsce zamieszkania.

Następnie protokół zgłoszenia zostaje przesłany do Polski, do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. Treść protokołu sporządzonego przez konsula zostanie wpisana do akt stan cywilnego w tym urzędzie.2

Jeżeli zgłoszenie urodzenia dziecka zostało dokonane przez rodziców za granicą i został sporządzony zagraniczny akt stanu cywilnego, może on zostać następnie wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego (rejestracja zagranicznego aktu urodzenia). Wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. Wzór wniosku o zarejestrowanie zagranicznego aktu urodzenia można odebrać w dowolnym urzędzie lub pobrać ze strony internetowej urzędu. Do polskich ksiąg wpisuje się dane na podstawie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą. Wpisanie z urzędu ma miejsce, jeżeli odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego przesłano do kraju w wykonaniu umowy międzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę aktów stanu cywilnego.3

Do wniosku o zarejestrowanie zagranicznego aktu urodzenia w polskim urzędzie stanu cywilnego należy dołączyć: odpis zagraniczny aktu urodzenia dziecka oraz tłumaczenie dokumentu przez tłumacza przysięgłego (lub konsula), dowód wniesienia opłaty skarbowej, oświadczenie wnioskodawcy, że nie występował z podobnym wnioskiem do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski. Dokument tożsamości wnioskodawca powinien przedstawić do wglądu. Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje decyzję administracyjną o wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego.

Procedura trwa zazwyczaj miesiąc, w przypadku spraw bardzo skomplikowanych może zostać przedłużona do 2 miesięcy. Od decyzji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przysługuje wnioskodawcy odwołanie do właściwego wojewody. Poza powyższymi procedurami istnieje jeszcze sytuacja, gdy dziecko zostało zgłoszone i zarejestrowane za granicą (istnieje zagraniczny akt urodzenia), lecz mimo sporządzenia go przez właściwe władze innego państwa uzyskanie przez rodziców odpisu aktu, jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami. Wówczas można złożyć wniosek o odtworzenie jego treści.

Czy spotkaliście się kiedyś z taką sytuacją? Czy rodzice napotkali jakieś problemy w Urzędzie Stanu Cywilnego? Opowiedzcie nam o tym!

1. Art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).
2. Art. 72 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).
3. Art. 73 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 1 =

Od września 2015 r. zmieniły się przepisy i odmówiono mi prawa rejestracji zagranicznego aktu urodzenia wnuczki ponieważ obecnie wymagane jest pisemne upoważnienie wystawione przez rodzica. Jak poinformowano mnie w USC (Warszawa Andersa 5) wystarczy, że córka na kartce papieru wypisze mi upoważnienie i się pod nim podpisze. Kto wymyśla takie idiotyzmy?

~ SO / 2015-11-02 12:02:42
oceń komentarz: (0) (1)