Jak zareklamować produkt kupiony przez internet?

Prawo    
ocena

Kupując przedmioty przez internet często jesteśmy narażeni na to, że rzecz przedstawiana na zdjęciu, którą kupujemy – okazuje się w rzeczywistości dużo bardziej zniszczona, niedziałająca czy uszkodzona. Sprzedawcy internetowi niechętnie ujawniają mankamenty oferowanych towarów, licząc na to, że kupujący nie będzie dochodził swych praw, gdyż konieczność wysłania towaru do reklamacji może skutecznie zniechęcić klienta.

Prawo do reklamacji towaru, który jest z umową niezgodny – przysługuje konsumentom robiącym zakupy w sklepach internetowych. Sklep internetowy działa jako przedsiębiorca i ponosi odpowiedzialność względem konsumenta za wady towary i jego niezgodność z umową. Reklamując towar niezgodny z umową sprzedaży, należy pamiętać o następujących zasadach:

1. To kupujący jest stroną aktywną

Samo istnienie wady ujawnionej po 6 miesiącach od zakupu pozwala na przyjęcie domniemania, że wada istniała w chwili wydania rzeczy. Wówczas obalenie tego domniemania i dowód, że rzecz była bez wad w momencie sprzedaży – należy do przedsiębiorcy. Towar jest niezgodny z umową, jeżeli nie nadaje się do wykorzystania w określonym celu (telefon komórkowy, przez który nie można rozmawiać). Dotyczy to także zapewnień sprzedawcy, które zostały umieszczone w opisie sprzedawanego przedmiotu – dotyczące cech, „wyjątkowej” trwałości, określonych właściwości przedmiotu. Wszelkie informacje podane w reklamie i opisie przedmiotu należy dokładnie przeczytać przed zakupem, gdyż niejednokrotnie małym drukiem oznaczone są w opisach mankamenty przedmiotów, wady, usterki – na które następnie bardzo chętnie powołują się sprzedający, by uniknąć odpowiedzialności. Pamiętajmy, że sprzedawca nie odpowiada wówczas (teoretycznie) za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący wiedział o istniejących wadach – lub myśląc rozsądnie – powinien je zauważyć, czytając dokładnie opis towaru.

2. Termin reklamacji

Termin skorzystania z uprawnień przewidzianych w przepisach dotyczących sprzedaży konsumenckiej jest ograniczony i należy go bezwzględnie przestrzegać.

- roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową w sprzedaży konsumenckiej przedawniają się po 2 latach od daty otrzymania towaru. W ciągu tych dwóch lat należy powiadomić sprzedającego o wadzie rzeczy. (1)

- w razie wymiany towaru na nowy – termin roszczeń (2 lata) biegnie na nowo;

- termin przedawnienia nie biegnie w czasie trwania naprawy lub wymiany towaru, który okazał się niezgodny z umową;

- mamy zaledwie 2 miesiące na powiadomienie sprzedawcy o istnieniu wady od momentu jej wykrycia (wystarczy w tym terminie przesłać samo zawiadomienie); (2)

- krótsze terminy zawiadomienia mogą dotyczyć żywności i artykułów spożywczych (ze względu na trwałość żywności).

3. Żądania konsumenta są ograniczone ustawą

Konsument robiący zakupy w sieci może żądać od sprzedawcy w odpowiedniej kolejności:

- Doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową (dokonania na koszt sprzedawcy naprawy, wymiany uszkodzonych elementów, robocizny, demontażu itp.) poprzez naprawę lub wymianę towaru na nowy (pozbawiony wad) – tutaj koszty dostawy, ponownego zamontowania i uruchomienia itp. ponosi sprzedawca. Sprzedawca jest w tym wypadku związany decyzją klienta o sposobie usunięcia wady.

- Jeżeli doprowadzenie do stanu zgodnego z umową (przez naprawę lub wymianę towaru) jest zbyt kosztowne dla sprzedawcy lub naraża konsumenta na duże niedogodności z uwagi na koszty transportu czy znaczną odległość – konsument może żądać odpowiedniego obniżenia ceny albo od umowy odstąpić. Odstąpienie jest możliwe także po nieudanej wymianie czy naprawie – gdy rzecz nadal ma wady.

- Konsument nie może żądać odstąpienia od umowy, gdy niezgodność towaru z umową dotyczy kwestii nieistotnych (istniejące wady nie mają wpływu na prawidłowe funkcjonowanie czy korzystanie z rzeczy). W takim wypadku można dochodzić pozostałych roszczeń w przedstawionej kolejności. (3)

4. Procedura reklamacji towaru kupionego przez Internet

- musimy skontaktować się ze sprzedawcą i przedstawić mu pismo z żądaniem reklamacji z ustawy. W takim piśmie (może to być e-mail) należy opisać szczegółowo nasz problem (opisać wady, można dołączyć zdjęcia wad). Należy także wskazać jasno nasze żądanie – czy żądamy wymiany przedmiotu na nowy, pozbawiony wad czy jego naprawy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe – sprzedawca nie chce się ich podjąć – możemy dopiero zażądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny. Jeżeli mamy możliwość, należy żądać na drugim egzemplarzu naszego pisma reklamacyjnego potwierdzenia daty przyjęcia reklamacji. Zawsze wysyłamy pisma w taki sposób, aby można było odtworzyć ich treść i datę na dalszym etapie sporu – może to być e-mail, list polecony. Data przyjęcia pisma przez sprzedającego jest bardzo ważna. Niekiedy można wraz z pismem wysłać wadliwy towar – możemy to zrobić, lecz zawsze należy zatrzymać potwierdzenia nadania paczki czy jej odbioru przez sprzedawcę.

- od daty przyjęcia reklamacji – sprzedawca ma czas 14 dni, aby odnieść się do zarzutów i rozpatrzyć żądanie reklamacji. Jeżeli w ciągu 14 dni nie udzieli odpowiedzi i nie zostanie ona nadana pocztą w tym terminie – reklamację uznaje się za przyjętą.

- jeżeli sprzedawca uzna reklamację, ma obowiązek zwrócić kupującemu koszty przesyłki i poniesione koszty demontażu, transportu

- w przypadku odmowy reklamacji – mamy do dyspozycji odwołanie od odmowy przyjęcia reklamacji. Jeżeli to możliwe – można skierować sprawę na wyższy szczebel lub do sądu. Polecam skontaktowanie się z miejskim (powiatowym) Rzecznikiem Praw Konsumenta, który pomoże nam napisać takie odwołanie i wyjaśni szczegółowo, jak dalej postępować w tej konkretnej sprawie. Jeżeli zdecydujemy się na wniesienie sprawy do sądu – musimy już wcześniej pomyśleć o zebraniu dowodów. Należy zadbać, abyśmy byli w posiadaniu dokumentu:

1. umowy sprzedaży i jej przedmiotu, ceny oraz danych przedsiębiorcy i własnych, numeru aukcji itp.;

2. wydruku strony z ofertą złożoną przez sprzedającego i zdjęciami przedmiotu oraz opisem;

3. pismo z reklamacją;

4. odpowiedź na pismo z naszą reklamacją;

5. oraz na zakończenie – np. odwołanie od reklamacji, w którym wzywamy do przyjęcia reklamacji, pod rygorem wniesienia sprawy do sądu.

Koszt postępowania sądowego to 8% od wartości przedmiotu sporu do 10.000 zł. Wysokość takiego wpisu nie może być mniejsza od 30 zł. Pamiętajmy jednak, że jeśli sprawę wygramy – koszty sądowe zwraca nam nieuczciwy sprzedawca.

1) Art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r.  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176)

2) Art. 9 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r.  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

3) Art. 8 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r.  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

Czy uważacie, że polskie prawo w odpowiedni sposób reguluje tę kwestię? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =