Jak zdobyć uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi?

Prawo    
ocena
Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i kryteria ich przyznawania zmieniają się, zaś obecnie dyskutowany jest projekt nowelizacji, na podstawie której kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń będzie możliwie do uzyskania po ukończeniu studiów inżynierskich – bez konieczności posiadania tytułu magistra.

Jak zdobyć uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi?

sxc.hu

Nierozwiązana pozostaje jednak kwestia techników budownictwa, którzy niejednokrotne mogą z powodzeniem rywalizować w zakresie wiedzy i umiejętności z inżynierami, którym brakuje przede wszystkim doświadczenia na budowach. Nowelizacja z 2006 r pozbawiła techników budownictwa możliwości uzyskania uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie.

Uprawniania budowlane pozwalają na samodzielne sprawowanie funkcji technicznych w budownictwie. Dlatego też uzyskanie uprawnień budowlanych wcale nie jest proste. Zazwyczaj droga do zdobycia uprawnień budowlanych (czy do projektowania. czy kierowania robotami budowlanymi) nie jest łatwa i kandydat musi przejść kolejne etapy:

1. Zdobycie odpowiedniego wykształcenia dla danej specjalności

Wykształcenie wymagane dla uzyskania uprawnień budowlanych jest to ukończenie studiów magisterskich (dla zdobycia uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń) lub wyższe zawodowych (tytuł zawodowy inżyniera – dla uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie). Kierunek studiów jest uzależniony od specjalności, w jakiej kandydat chce uzyskać uprawnienia budowlane. W przypadku uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie nieograniczonym ze specjalności konstrukcyjno-budowlanej, należy ukończyć studia magisterskie na kierunku budownictwo. Aby uzyskać uprawniania budowlane w tej specjalności z ograniczonym zakresie, należy ukończyć studia zawodowe na kierunku budownictwo lub studia na kierunku pokrewnym; w tym wypadku studia magisterskie na kierunkach architektura i urbanistyka lub inżynieria środowiska.

W specjalności mostowej o uprawniania budowlane bez ograniczeń może ubiegać się osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku budownictwo, zaś o ograniczone uprawnienia budowlane w specjalności mostowej – po ukończeniu studiów zawodowych na kierunku budownictwo.

2. Odbycie obowiązkowej praktyki zawodowej

Praktyka zawodowa ma potwierdzić wiedzę teoretyczną kandydata i pozwolić mu na zdobycie doświadczenia zawodowego. Praktyka zawodowa powinna być zaliczona przez osobę posiadająca uprawniania w specjalności, o jakie kandydat się stara. Warunkiem zaliczenia tej praktyki jest praca polegająca na wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w zakresie kierowania robotami budowlanymi pod okiem opiekuna, posiadającego odpowiednie uprawnienia. Dokumentem, który potwierdza przebieg praktyki zawodowej, jest książka praktyki zawodowej.
Kandydat, który chce uzyskać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, powinien odbyć dwuletnią praktykę na budowie. Z kolei do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie konieczne jest odbycie 3 lat praktyki zawodowej.1

3. Złożenie wniosku o nadanie uprawnień budowlanych

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych należy złożyć do właściwej izby samorządu zawodowego. Załączyć do wniosku powinno się:
- odpis dyplomu ukończenia studiów na wymaganym kierunku
- książkę praktyki zawodowej
- życiorys uwzględniający doświadczenie zawodowe
- dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
- wypełnioną kartę osobową

4. Ostatnim krokiem jest zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną

Egzamin ma formę pisemną i ustną. Obejmuje zagadnienia dotyczące znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego, a także umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ samorządu zawodowego albo inny upoważniony organ.

Czy mieliście problem ze zdobyciem uprawnień do kierowania robotami budowlanymi? Wyraźcie swoją opinię!

1. Art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 3 =