Jak zmienić budynek gospodarczy na mieszkalny?

Prawo    
ocena
Zamiana sposobu użytkowania (korzystania z obiektu budowlanego) dotyczy także zmiany budynku gospodarczego na budynek mieszkalny. Ustawa prawo budowlane nie definiuje, co oznacza dokładnie „zmiana sposobu użytkowania”, należy jednak przyjąć – w ślad za doktryną i Naczelnym Sądem Administracyjnym, że za zmianę sposobu użytkowania należy uznać przekształcenie budynku gospodarczego w budynek mieszkalny. Co jasne, nie można samowolnie zmienić sposobu użytkowania obiektu.

Jak zmienić budynek gospodarczy na mieszkalny?

sxc.hu

W myśl przepisów prawa budowlanego – przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego (lub jego części) należy rozumieć przede wszystkim podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym działalności zmieniającej istotnie warunki:
- bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwa powodziowego,
- bezpieczeństwa pracy,
- bezpieczeństwa zdrowotnego i higieniczno-sanitarnego,
- bezpieczeństwa ochrony środowiska
- atakże wielkość lub układ obciążeń obiektu budowlanego1

Konieczne jest zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego. Zgłoszenie takie powinno zawierać dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu.

Do zgłoszenia należy ponadto dołączyć określone dokumenty:

- przede wszystkim szkic (opis i rysunek), na którym zaznaczony został obiekt budowlany, którego dotyczy wniosek; na rysunku powinno oznaczyć się odległość obiektu od granicy działki i innych istniejących na działce lub w sąsiedztwie obiektów. Jeżeli wniosek dotyczy tylko części budynku – należy na szkicu oznaczyć tę część, której użytkowanie ma zostać zmienione;

- zwięzły opis techniczny budynku; opis powinien zawierać charakterystykę i rodzaj obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję. Organy nadzoru budowlanego interesują się zwłaszcza wielkościami i rozkładem obciążeń konstrukcyjnych: wytrzymałością stropów, ścian nośnych, fundamentów, schodów czy konstrukcji dachu;

- należy dołączyć oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

- inwestor do zgłoszenia powinien uzyskać zaświadczenie wójta (burmistrza albo prezydenta miasta) o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania budynku z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- najważniejszym elementem (zwłaszcza przy zmianie użytkowania z budynku gospodarczego na budynek mieszkalny) jest ekspertyza techniczna, wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń;

- w zależności od sytuacji inwestor może mieć obowiązek uzyskać pozwolenia, uzgodnienia lub opinii, jeżeli są one wymagane odrębnymi przepisami, np. o ochronie zabytków2

W przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku przez zmianę budynku gospodarczego na budynek mieszkalny należy spodziewać się wniesienia sprzeciwu przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Przekształcenia obiektu gospodarczego w budynek mieszkalny wymaga dużych zmian w obiekcie gospodarczym tak, by nadawał się do celów mieszkalnych. Taki remont będzie wymagał z pewnością uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych (pozwolenia na budowę). Właściwy organ nadzoru budowlanego wnosi sprzeciw co do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, jeżeli zamierzona zmiana wiąże się z koniecznością wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.3 Takie roboty będą konieczne do wykonania w większości przypadków.

W związku z powyższym i zgodnie z prawem, rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu gospodarczego i przekształcenie do w obiekt mieszkalny następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę, którą inwestor będzie musiał uzyskać.4

Jakie są Wasze doświadczenia ze zmianą statusu budynku? Czekamy na Wasze odpowiedzi!

1 Art. 71 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2 Art. 71 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
3 Art. 71 ust. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
4 Art. 71 ust. 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 1 =