Jaka jest kara za samowolę budowlaną?

Prawo    
ocena

Prawo budowlane bardzo restrykcyjnie traktuje wszelkie czynności związane z obiektem budowlanym. Jakakolwiek budowa, rozbudowa czy rozbiórka muszą spełnić wszystkie wymagania prawne.

Jaka  jest kara za samowolę budowlaną?

photoxpress.com

Wymagania prawne dotyczą zarówno parametrów, rodzajów budowli, jak i pozwoleń związanych z daną budową. Samowola budowlana została potraktowana jak przestępstwo, do którego odpowiednio stosuje się przepisy karne.

Art. 90.
Kto, w przypadkach określonych w art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt. 1 lub art. 50 ust. 1 pkt. 2, wykonuje roboty budowlane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Artykuł 90. w swojej treści odsyła do rozdziału 5 – budowa i oddanie do użytku obiektów budowlanych. Opisane tam czynności związane z samowolnym wykonaniem obiektu są przedstawione w sposób bardzo skomplikowany, dlatego na potrzeby niniejszego opracowania użyję streszczenia.

Wszystkie wymienione w art. 90. przepisy określają samowolę budowlaną i dokładną jej definicję. Samowolą będzie wykonywanie obiektu budowlanego oraz jego rozbudowa bez odpowiednich pozwoleń, także brak zgłoszenia takiej budowy, a nawet zmiana sposobu użytkowania budowli – nie zgłaszając tego odpowiednim organom popełniamy wykroczenie. Także odstąpienie od pierwotnego projektu, dokonanie w nim zmian bez zgłoszenia ich i zatwierdzenia będzie traktowane jak samowola budowlana.

Ponieważ to według kodeksu karnego rozpatrywane są kary, należy zatem stosować bezpośrednio jego przepisy.

Grzywna – rozpatrywana w dwóch etapach. Pierwszym będzie określenie stawek dziennych grzywny, które obecnie wymierzane są od 10 do 540. W drugim określa się sumę każdej pojedynczej stawki: od 10 do 2000 złotych. Kara ograniczenia wolności – od miesiąca do 12 miesięcy. Kara pozbawienia wolności w przypadku samowoli najkrócej może trwać miesiąc najdłużej 2 lata.

Drugim reżimem, jaki stosuje się przy samowoli budowlanej jest kodeks wykroczeń traktujący łagodniej czyny, do których stosuje się jego przepisy.

Art. 93. Kto:
3) dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 28. lub art. 31. ust. 2,
6) wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu,
9b) zmienia sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2, albo pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3-5,
podlega karze grzywny.

Górna granica kary wyniesie w przypadkach większej wagi do 5000 złotych.

Z przepisów wynika, że nie każda samowola budowlana jest przestępstwem. Niektóre są kwalifikowane jako wykroczenia. W każdym przypadku możliwa jest legalizacja takiego obiektu. Niesie to za sobą ogromne koszty i niezliczoną ilość wypełnianych dokumentów.

Co myślicie o karze za to wykroczenie? Jest adekwatna do popełnionego czynu czy powinna zostać zmieniona?

OCENA
3.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 3 =