Jaka jest kara za wycięcie drzewa?

Prawo    
ocena

Wycięcie drzewa rozumiane jest przez prawo w dwojaki sposób. Po pierwsze może być traktowane jak wykroczenie podlegające stosownej karze. Wówczas stosuje się wszystkie warunki, o których mówi kodeks wykroczeń.

Jaka jest kara za wycięcie drzewa?

photoxpress.com

Art. 120. § 1. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu drzewo wyrąbane lub powalone, jeżeli wartość drzewa nie przekracza 75 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się nawiązkę w wysokości podwójnej wartości wyrąbanego, ukradzionego lub przywłaszczonego drzewa, a ponadto, jeżeli ukradzione lub przywłaszczone drzewo nie zostało odebrane, orzeka się obowiązek zapłaty jego równowartości.

Jest tu wskazany konkretny przedmiot wykroczenia – musi to być drzewo wycinane z lasu oraz wartość materialna nie może przekroczyć 75 złotych. Jest to przepis specjalny wobec ogólnej reguły kodeksowej, iż wartość przywłaszczonych rzeczy musi wynosić nie więcej niż 250 zł. Zatem jeśli ilość przywłaszczonego drzewa wyniesie ponad 75 złotych, będzie to już kwalifikowane jako przestępstwo i podlegać będzie karze za przestępstwo kradzieży ze wszystkimi konsekwencjami.

Druga ścieżka karania za samowolne wycięcie drzew czy krzewów jest przewidziana w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.  i jest karą administracyjną.

Art. 88. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:
1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;
2) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
3) zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów.

Punkt drugi wyżej wspomnianego przepisu ustawy wyraźnie stanowi, że do wycięcia drzew lub krzewów potrzebne jest zezwolenie. Dotyczy to także drzew na prywatnych działkach. Właściciel, który zetnie swoje drzewa bez uzyskania pozwolenia (wniosek taki musi być uzasadniony np. tym, że drzewo grozi zawaleniem lub wstrzymuje budowę urządzeń przesyłowych) naraża się na ogromne kary. Liczy się je w dosyć skomplikowany sposób. Jest to trzykrotność należnej opłaty, która zależna jest od obwodu pnia oraz gatunku drzewa.

Co myślicie o karze za to wykroczenie? Jest adekwatna do popełnionego czynu czy powinna zostać zmniejszona?

OCENA
3.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =