Jaki statut stowarzyszenia, a jaki fundacji?

Prawo    
ocena

Statut jest najważniejszym dokumentem stowarzyszenia czy fundacji. Reguluje on wszelkie kwestie, dotyczące funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej. Wszelka działalność podejmowana przez organizację musi być zgodna z treścią statutu. Musi on być zgodny z obowiązującymi przepisami w Polsce. Należy tez pamiętać, aby był zawsze aktualny.

Jaki statut stowarzyszenia, a jaki fundacji?

photoxpress.com

Statut dla stowarzyszenia:

- ogólne informacje, dotyczące statutu tego podmiotu ekonomii społecznej można znaleźć w ustawie „Prawo o stowarzyszeniach”;

- w dokumencie powinny się znaleźć podstawowe informacje o stowarzyszeniu, czyli nazwa, siedziba i teren działania. Powinien zawierać część poświęconą celom stowarzyszenia i sposobom ich realizacji;

- dokument ten zawiera informacje, dotyczące członkostwa w stowarzyszeniu - chodzi o sposób nabycia członkostwa, prawa i obowiązki członka czy przyczyny utraty tego statusu;

- kolejna część powinna dotyczyć władz stowarzyszenia - są to informacje, dotyczące rodzaju organów, trybu ich wyboru, kompetencji czy trybu pracy;

- niezwykle ważnym rozdziałem jest ten, który dotyczy sposobu podejmowania decyzji. Szczególnie chodzi tu zgodność z obowiązującym prawem i warunki, jakie musi spełnić ten wewnętrzny akt, aby być ważnym i obowiązującym;

- w statucie muszą by zawarte informacje, dotyczące źródeł finansowania działalności czy majątku stowarzyszenia. Szczególnie chodzi tu o zamieszczenie zapisów, dotyczących wysokości składki członkowskiej i innych sposobów, z których chce się utrzymywać stowarzyszenie. Jeśli chcemy prowadzić działalność gospodarczą, to należy ten zapis umieścić w statucie;

- kolejne elementy to sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych. Chodzi tutaj o wskazanie osób, które będą w imieniu stowarzyszenia podpisywały dokumenty (m. in. umowy);

- kolejne punkty dotyczą zasad wprowadzania zmian w statucie oraz sposobu rozwiązania się stowarzyszenia. Warto zaznaczyć, że statut może regulować inne kwestie, które są ważne dla funkcjonowania stowarzyszenia.

Statut dla fundacji:

- jego treść reguluje Ustawa o fundacjach. Musi być zgodny z aktem fundacyjnym (założycielskim) i obowiązującym prawem;

- jest on podobny do statutu stowarzyszenia. Warto pamiętać, że fundacji nie ma członkostwa;

- składa się z następujących elementów: nazwa i siedziba fundacji, majątek, cele fundacji i sposób ich realizacji, władze fundacji, sposób reprezentowania fundacji, zaciągania zobowiązań majątkowych oraz zasady likwidacji fundacji.

Pamiętaliscie o statucie dla prawdzonego/ej przez siebie stowarzyszenia/fundacji?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =