Jakie obowiązki ma kierownik budowy?

Prawo    
ocena
Kierownik budowy reprezentuje wykonawcę prac (najczęściej developera). Od działania kierownika budowy zależy jakość wykonania prac na budowie, a także prawidłowe wypełnienie dokumentacji dotyczącej budowy.

Jakie obowiązki ma kierownik budowy?

sxc.hu

Jeżeli kierownik budowy nie pojawia się na placu budowy, a mimo to dokonuje wpisów w dzienniku budowy, należy go zmienić, gdyż nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków. „Pilnowaniem” kierownika budowy może zajmować się ustanowiony przez inwestora inspektor nadzoru inwestorskiego. Obaj panowie (kierownik i inspektor) powinni mieć uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na budowie.

Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego jest niedopuszczalne.

Kierownik budowy kieruje nie tylko samą budową, lecz ma zapewniać bezpieczeństwo pracowników na budowie, a także inwestora, który wizytuje plac budowy. Kierownik budowy ma ściśle określone obowiązki, ale także pewne uprawnienia dotyczące – przykładowo – wstrzymania prac na budowie, jeżeli uzna, że dalsze ich prowadzenie zagraża bezpieczeństwu pracowników lub może spowodować katastrofę budowlaną sąsiedniego budynku. Ma również prawo negocjować w trakcie budowy zmiany z projekcie, zwracając się w tym celu do inwestora. Kierownik budowy może dokonywać niektórych zmian samodzielnie, jeżeli zgodzą się na nie zarówno projektant jak i inwestor.

Obowiązki kierownika budowy są następujące:

- w czasie, gdy inwestor ubiega się o pozwolenie na budowę, kierownik zatrudniony przez niego podpisuje oświadczenia o przyjęciu tej funkcji oraz powinien dołączyć do oświadczenia zaświadczenie z samorządu zawodowego lub dokumenty potwierdzające jego uprawnienia

- przejęcie od inwestora terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi już istniejącymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami naniesionymi przez geodetów, jeżeli został już wykonane. Przejęcie następuje w drodze spisania protokołu odbioru z wyszczególnionymi elementami, które inwestor przekazuje kierownikowi budowy.

- kierownik budowy na początku musi zabezpieczyć i ogrodzić teren budowy

- do jego obowiązków należy prowadzenie dokumentacji budowy (zwłaszcza dziennika budowy)

- powinien on zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu

- kierownik budowy ma obowiązek zorganizować budowę i kierowanie nią zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym, pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi (zwłaszcza zaś rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami), a także przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

- kierownik budowy w razie nagłych wypadków musi koordynować zadaniami zapobiegającymi zagrożeniu bezpieczeństwa i ochronie zdrowia pracowników i innych osób przebywających zgodnie z prawem na placu budowy

- opracowanie techniczne i organizacyjne plany robót budowlanych (ich etapy, kolejność ich prowadzenia – równolegle czy kolejno, z uwzględnieniem czasu wykonywania poszczególnych etapów prac). Niekiedy wymagane jest także przed rozpoczęciem prac sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie – zwłaszcza w przypadkach, gdy przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.1

- podejmowanie niezbędnych działań, które mają zapobiegać osobom nieupoważnionym wstęp na teren budowy

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego oraz zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru (przez zamieszczenie odpowiedniego wpisu do dziennika budowy)

- ma obowiązek uczestniczyć w czynnościach odbioru i zapewnić usunięcie stwierdzonych w czasie przeprowadzanej kontroli wad, a także przekazać inwestorowi oświadczenia wykonaniu prac zgodnie z projektem, pozwoleniem, przepisami prawa i warunkami zabudowy2

Kierownik budowy powinien wstrzymać wykonywanie prac, jeżeli stwierdzi zagrożenie katastrofą budowlaną (czy to z winy projektanta, czy ze względu na warunki zewnętrzne – specyfikę gruntu, działanie sił przyrody) i powiadomić o zagrożeniu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Powinien także powiadamiać inspektora o wynikach kontroli inspekcji nadzoru budowlanego i podjętej przez nią decyzji o wstrzymaniu prac ze względu na realizację robót niezgodnie z projektem.

Innymi obowiązkami (akcesoryjnymi) kierownika budowy może być prawidłowe umieszczenie tablicy informacyjnej.3 Do obowiązków kierownika należy przechowywanie dokumentacji budowy przez okres wykonywania robót budowlanych. Do takich dokumentów należą oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, które kierownik powinien udostępnić organom kontroli.

Kierownik budowy powinien także kontrolować w czasie wykonywania prac prawidłowy przebieg inwestycji, zwłaszcza zaś zgodność powstającego budynku z projektem, gdyż w razie kontroli nadzór budowlany będzie brał pod uwagę następujące parametry budynku:

- kubaturę
- powierzchnię zabudowy
- wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji obiektu
- wykonanie widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego
- geometrię dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych)
- wykonanie urządzeń budowlanych (np. rusztowań, deskowań itp.)
- wyposażenie budowlano-instalacyjne budynku, które ma zapewniać użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Jakie są Wasze doświadczenia z kierownikami budowy? Zawsze wypełniali swoje obowiązki należycie? Wyraźcie swoją opinię!

1. Art. 21a ust. 1a pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2. Art. 22 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
3. Art. 42 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =