Jakimi uprawnieniami dysponuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego?

Prawo    
ocena
Główne zadania nadzoru budowlanego polegają na kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, nadzór nad działalnością organów administracji architektoniczno-budowlanej, prowadzenie postępowań w sprawach związanych z ustaleniem przyczyn katastrof budowlanych. Ponadto nadzór budowlany współdziałą z innymi organami kontroli państwowej.

Jakimi uprawnieniami dysponuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego?

sxc.hu

Nadzór budowlany w zakresie kontrolowania przestrzegania prawa i stosowania przepisów prawa budowlanego dotyczy kontrolowania zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę.1

Czynności kontrolne dotyczą także sprawdzania, czy osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mają odpowiednie uprawnienia2, także – sprawdzanie dopuszczania do stosowania w budownictwie określonych wyrobów budowlanych. Nadzór budowlany zajmuje się też prowadzeniem ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń dotyczących ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonymi projektami budowlanymi oraz ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem.

Nadzór budowlany prowadzi poza tym ewidencję rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych. Prowadzenie ewidencji zawiadomień o kontrolach stanu technicznego budynków również należy  do zadań nadzoru budowlanego.

Organami nadzoru budowlanego są: powiatowi i wojewódzcy inspektorowie nadzoru budowlanego oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem centralnym administracji rządowej, kompetentnym w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.3

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego sprawuje kontrolę nad działalnością organów administracji architektoniczno-budowlanej.4

Do uprawnień Głównego Inspektora należy również:

- pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością
- kontrolowanie działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzorowanie budowlane
- prowadzenie w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób, które posiadają uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych, osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.5
- oprócz tego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem właściwym w sprawach indywidualnych, które są rozstrzygane w drodze postępowania administracyjnego
- należy do niego prowadzenie rejestru zakwestionowanych wyrobów budowlanych
- wydawanie komunikatów do właścicieli i zarządców budynków odnośnie np. przypomnienia o obowiązku odśnieżania dachów czy też komunikatu przypominającego właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli przed zimą w terminie do 30 listopada oraz kontroli po okresie zimowym w terminie do 31 maja 2012 r.
- do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego każdy może wnosić pisemne skargi i wnioski – zwłaszcza na działalność wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego.

Jakie są Wasze doświadczenia z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego? Podzielcie się opinią!

1. Art. 84a ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2. Art. 84a ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
3. Art. 88 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
4. Art. 84b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
5. Art. 88a ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =