Kiedy i gdzie nadaje się numer domu?

Prawo    
ocena
Nadawanie numeru domu jest procedurą ściśle administracyjną, leżącą w kompetencjach urzędu gminy właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Dotychczas, poza ogólną regulacją ustawową, istniały przepisy wykonawcze w postaci Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości, które obecnie, jako uchylone, nie ma mocy prawnej i nie obowiązuje. Obecnie kwestie związane z nadawaniem numeru porządkowego nieruchomości zostały uregulowane w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 193 poz. 1287). Ponadto, niezbędne informacje można znaleźć w samym urzędzie gminy lub na stronie internetowej urzędu.

Kiedy i gdzie nadaje się numer domu?

sxc.hu

Stosownie do treści do art. 47 a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w brzmieniu obowiązującym o dnia 19 października 2010 r. - to właśnie do zadań własnych gminy należy ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Numery ewidencyjne są nadawane nie tylko domom jednorodzinnym - dotyczy również innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych, budynków o charakterze edukacyjnym, szpitali czy przychodni opieki medycznej oraz budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej - hale produkcyjne, magazyny, sklepy itp.

Nadawanie numeru porządkowego nieruchomości (budynku) dotyczy nie tylko obiektów, które zostały odebrane. Właściciel nie musi zgłaszać zakończenia budowy czy starać się o pozwolenie na użytkowanie, aby otrzymać numer porządkowy dla nieruchomości. Procedura nadawania numeru porządkowego dla domu dotyczy budynku, który został już wybudowany, pozostaje nadal w trakcie budowy - a nawet, gdy dopiero planujemy jego budowę.

Procedura związana z uzyskaniem numeru domu jest bardzo prosta. Numery porządkowe dla budynków ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta). [1] Powyższe zachowanie władz gminy może mieć miejsce na wniosek zainteresowanych lub z urzędu, gdy wójtzawiadamia o swoich ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają. Zgodnie z orzecznictwem, nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom na tle orzecznictwa sądów administracyjnych wskazuje, iż następuje to w formie czynności materialno-technicznej także wtedy, gdy jest to czynność odmowna w stosunku do złożonego przez zainteresowanych wniosku. [2]

Wniosek do urzędu gminy należy wnieść na piśmie, na formularzu pobranym z gminy lub w sformułowanym przez siebie piśmie (wiele zależy od tego, jakie zasady panują w gminie). Zgodnie z art. 47a ust. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne powinien on zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;

2) określenie przedmiotu wniosku;

3) informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

2) kserokopię geodezyjnej mapy powykonawczej;

3) projekt zagospodarowania działki w przypadku nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę (gdy budowa nie została jeszcze rozpoczęta).

Zgodnie z prawem, numery porządkowe nowo budowanych budynków, niewykazanych jeszcze w ewidencji prowadzonej przez gminę, ustala się przed rozpoczęciem ich użytkowania (przed zgłoszeniem zakończenia budowy i wprowadzenia się nowych mieszkańców). W tym właśnie czasie właściciel powinien złożyć w gminie wniosek o nadanie numeru domu, gdyż w innym przypadku - wójt nada numer budynkowi z urzędu. Wniosek powinien złożyć właściciel nieruchomości zabudowanej lub inny podmiot, który jest uwidoczniony w ewidencji gruntów i budynków - gdyż do nich należy obowiązek dbałości o stan prawny nieruchomości zgodnie z zasadami panującymi w gminie. Po otrzymaniu numeru domu w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru - właściciel ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. [3]

Co ciekawe, wiele osób po nadaniu numeru domu z urzędu składa odwołanie od takiej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - kwestionując zasady przypisania numeru i dążąc do zmiany na inny, wybrany przez siebie numer. Z reguły chodzi po prostu o zasadę, że to sąsiad otrzymał numer domu - jaki uważamy, że my powinniśmy dostać. Zgodnie z orzecznictwem (stosunkowo licznym w tej materii):

„kwestie związane z oznaczeniem działek sąsiednich, nawet położonych przy tej samej ulicy, mają wprawdzie wpływ na sytuację faktyczną innych osób ubiegających się o nadanie numeru, jednak dotyczą wyłącznie interesu prawnego właścicieli konkretnych nieruchomości, którym nadano już numery. Nie do przyjęcia jest taka wykładnia przepisów dotyczących numeracji nieruchomości, która prowadziłaby do możliwości kwestionowania przez osoby trzecie oznaczenia każdej nieruchomości, o ile miałoby to mieć faktyczny wpływ na numerację ich własnej nieruchomości.” [4]

Numer nieruchomości (numer porządkowy, numer domu) nie jest bowiem prawem właściciela nieruchomości, gdyż nie ma wpływu na samą nieruchomoścć i zakres władania nią - stanowi raczej wyłącznie kwestie techniczną.

Mieliście jakieś problemy z nadaniem numeru domu?

Źródła:

[1] Art. 47 ust. 5 Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

[2] por. wyrok NSA z dnia 1 lutego 2008 r. I OSK 6/2007, także wyrok NSA OZ w Białymstoku z dnia 18 stycznia 2002 r. SA/Bk 1074/2001.

[3] Art. 47 b ust. 1 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

[4] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2008 r. IV SA/Wa 853/2008 , LexPolonica nr 1996949

OCENA
4.50
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =

Mieszkam w miejscowości na wsi w której nie ma nazw ulic a numeracja domów jest od 1- w górę. Niestety kiedy przybywają nowe domy zdarza się tak że jest im nadawana ta sama numeracja która już istnieje. Dla mieszkańców tych dwóch numerów jest o tyle problem że poczta dociera tam gdzie nie powinna nie dziwi mnie to skoro są dwa te same numery i listonosz się pomyli.... Obecnie już są tak nadane trzy domy. Czy jest to zgodnie z prawem???

~ Miś / 2012-10-03 10:38:31
oceń komentarz: (1) (0)

czy Gmina nadając numer z urzędu ma obowiązek sprawdzić czy ktoś w danym budynku fizycznie mieszka (a nie tylko istnieje na papierze?)chodzi o podatki?Skoro ktoś inny mieszka niż widnieje w ewidencji, to kto powinien płacić?Będę wdzięczna za odpowiedz

~ sylwia / 2015-03-04 16:00:21
oceń komentarz: (10) (4)

Nie wiem jak sobie poradzić z pewną kwestią. Razem z mężem wybudowalismy dom, odbiór był,numer domu nadany przez gminę wszystko cacy w majestacie prawa, aż do teraz... Mąż wziął numer domu z tych już wygaszonych, których właściciele zmarli itp. Gmina sama pokazała listę, które można wybrać.Teraz po dwóch latach jak mieszkamy w domu już, jakaś tam spadkobierczyni czy tam inny krewny robi raban na całą wieś "no bo jak to tak że gmina dała numer nam i jakim prawem", jej nie powiadomiono żadnym pismem że rusza taka procedura, ani nawet szanowna krzykaczka nie zaklepała sobie go ani nie zastrzegła. Numer funkcjonuje na moje i męża nazwisko, jest wszędzie po urzędach, w banku,szkole dzieci, w energetyce od prawie trzech już lat (licząc z tym rokiem), mnie się nie uśmiecha latać po urzędach zmieniać numer domu kto mi wróci koszty za wymianę dokumentów itd. Czy gmina będzie nam musiała zmienić numer? Czy tej kobiecie mój numer domu się należy? Czy ona wejdzie na drogę sądową? Bo nie wiem na czym stoję

~ Koszka86 / 2017-03-03 12:47:11
oceń komentarz: (3) (1)