Kiedy kopiowanie muzyki i filmów jest legalne?

Prawo    
ocena

Nawet jeśli po zakupie nowej książki czy płyty znajdziemy informację o tym, że nie można ich skopiować, prawo będzie mogło dać nam taką możliwość. Wszystko za sprawą tzw. dozwolonego użytku prywatnego, który jest wyjątkiem od reguły przyznającej twórcy możliwość dochodów ze swoich dzieł. Będziemy mogli je więc kopiować legalnie, nikogo o tym nie informując.

Kiedy kopiowanie muzyki i filmów jest legalne?

pixabay.com

Dozwolony użytek prywatny daje możliwość darmowego korzystania z już rozpowszechnionego utworu, za wyjątkiem stawiania budowli architektonicznych i korzystania z elektronicznych baz danych. Obejmuje on korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających  w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. [1] Jeśli mieści się to w granicach zgodnego z prawem korzystania z utworu, możliwe jest przejściowe lub incydentalne kopiowanie go, o ile nie ma samodzielnego znaczenia gospodarczego. [2] Zatem można skopiować płytę lub książkę pożyczoną od brata, kolegi bądź wujka i zachować tę kopię dla siebie.

Nierozwiązywalnym problemem wydaje się być natomiast pojęcie „kręgu osób pozostających  w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego”. Wskazówką może być tu jednak Wyjaśnienie Ministerstwa Kultury i Sztuki, iż osoby pozostające ze sobą w związku towarzyskim znają się, podtrzymują więzy towarzyskie i nie są jedynie grupą formalną bardzo luźno związanych ze sobą osób. [3]

Natomiast według doktryny prawa pojęcie „pojedynczych egzemplarzy” należy po prostu rozumieć jako zakaz sporządzania nieograniczonej liczby kopii. [4]

Kolejną kwestią sporną może być licencja narzucona przez właściciela lub dyspozytora praw autorskich, która ogranicza nasze prawo do korzystania, a więc w tym przypadku również kopiowania utworu. Bardzo często kupujemy płytę i dopiero po jej rozpakowaniu dowiadujemy się, że ma nas obowiązywać taki zakaz. Należy w tym przypadku odnieść się do przepisów, zgodnie z którymi mamy prawo zgodnego z przeznaczeniem utworu i jego charakterem oraz do zwyczaju w przypadkach, gdy w umowie nie określono sposobu korzystania. [5] Wydaje się więc, że w takich przypadkach kopiowanie jest dozwolone.

Natomiast prawo zupełnie inaczej podchodzi do programów komputerowych, za kopiowanie których grożą nie tylko sankcje cywilne, ale i karne. Osoba, która legalnie weszła w posiadanie programu, może go zwielokrotniać, tłumaczyć, przystosowywać i zmieniać tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem. [6]

Zabroniono rozpowszechniania, z naciskiem na użyczanie i najem. Jeśli czynności wymienione w dwóch poprzednich zdaniach nie są „niezbędne”, dozwolone będą tylko za zgodą twórcy. Ustawodawca zezwolił jednak na sporządzenie „kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu”. W tym wypadku wyraźnie dano do zrozumienia, że można sporządzić tylko jedną kopię. Sam przymiotnik „zapasowa” wskazuje zaś, że możemy właściwie korzystać z niej w przypadku uszkodzenia lub utraty programu. Dlatego też zaznaczono w ustawie, iż jeśli umowa nie stanowi inaczej, nie można tej kopii używać równocześnie z programem.

 

 

Źródła:

[1] art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

[2] art. 23 [1] ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

[3] Wyjaśnienie Ministerstwa Kultury i Sztuki 1996, zn. DPA.024/313/96, [w:] J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie. Przepisy. Orzecznictwo. Umowy międzynarodowe. Warszawa 2002, s.493

[4] J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa, Kraków, s. 63- 64.

[5] art. 49 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

[6] art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =