Kiedy następuje wygaśnięcie umowy o pracę?

Prawo    
ocena

Zgodnie z przepisami prawa ustanie stosunku pracy może nastąpić w wyniku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. O wygaśnięciu umowy o pracę traktuje Oddział 7 Wygaśnięcie umowy o pracę Kodeksu pracy. W jakich okolicznościach, w świetle tych przepisów może nastąpić wygaśnięcie umowy o pracę oraz jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie naruszenia przez pracodawcę przepisów regulujących tą kwestię? Przedstawiamy kluczowe zagadnienia.

W jakich przypadkach można mówić o wygaśnięciu umowy o pracę?

Do wygaśnięcia umowy o pracę dochodzi w określonych w Kodeksie pracy oraz w przepisach szczególnych okolicznościach. O ustaniu stosunku pracy w wyniku wygaśnięcia umowy dochodzi zatem nie ze względu na wolę stron, ale poprzez zaistnienie określonych w prawie sytuacji, a zatem w przypadku:

- Śmierci pracownika (art. 631. § 1.). Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą wówczas na spadkobierców pracownika (art. 631. § 2.)ł

- Śmierci pracodawcy, chyba że nowy pracodawca przyjmie do pracy pracownika, któremu umowa o pracę wygasłaby w ten sposób (art. 632. § 1. i § 3.).

Pracownikowi, który traci pracę w wyniku śmierci pracodawcy przysługuje odszkodowanie w kwocie wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli zawarł z pracodawcą umowę o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

- Tymczasowego aresztowania pracownika – umowa o pracę wygasa wówczas po 3 miesiącach nieobecności w pracy pracownika z powodu tego zdarzenia, jeżeli pracodawca nie rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika (art. 66. § 1.). Jeżeli postępowanie karne zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik zgłosił swój powrót do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia, pracodawca jest zobowiązany ponownie zatrudnić pracownika (nie dotyczy to warunkowego umorzenia postępowania i umorzenia z powodu przedawnienia lub amnestii). (art. 66. § 2. i § 3.)

Co przysługuje pracownikowi w razie naruszenia przez pracodawcę przepisów regulujących wygaśnięcie umowy o pracę?

Przepisy odnoszące się do wygaśnięcia umowy o pracę są bezwzględnie obowiązujące, co oznacza, że wygaśnięcie stosunku pracy nie może nastąpić przykładowo w wyniku ustaleń pomiędzy pracownikiem a pracodawcą jako stronami umowy. Pracownik, w stosunku do którego doszło do naruszenia przepisów o wygaśnięciu umowy o pracę, może wystąpić do sądu pracy o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie (art. 67.).

 

Źródła:

[1] KODEKS PRACY, DZIAŁ DRUGI STOSUNEK PRACY, Rozdział II Umowa o pracę, Oddział 7 Wygaśnięcie umowy o pracę, stan prawny na dzień 1 stycznia 2012 r., dostępny w Internecie: http://www.pip.gov.pl/html/pl/doc/k0000002.pdf.

[2] Kodeks pracy a wygaśnięcie umowy o pracę, eGospodarka.pl, dostępny w Internecie: http://www.prawo.egospodarka.pl/38892,Kodeks-pracy-a-wygasniecie-umowy-o-prace,1,34,3.html.

Znacie podstawy Kodeksu pracy?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 3 =