Kiedy przysługuje urlop wychowawczy?

Prawo    
ocena

Urlop wychowawczy jest dodatkowym okresem wolnym od pracy, która pracownik może poświęcić na osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem. Istotą tego świadczenia urlopowego jest możliwość spędzenia czasu z dzieckiem i budowania wzajemnych relacji.

Kiedy przysługuje urlop wychowawczy?

photoxpress.com

Pracownik, który jest  zatrudniony przynajmniej 6 miesięcy ma ustawowe prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia. Za  sześciomiesięczny okresu zatrudnienia liczy się również poprzednie okresy zatrudnienia (1). Urlop wychowawczy w pełnym wymiarze jest bezpłatny, lecz wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne uiszczane są z budżetu państwa, pracodawcę zatem nasz urlop nic nie kosztuje. Czas opieki nad dzieckiem może zostać wydłużony z powodu stanu zdrowia dziecka potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Gdy dziecko wymaga osobistej opieki pracownika może on  skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. „Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nie przekraczający 3 miesięcy” (2). Urlop wychowawczy można podzielić najwyżej na 4 części, które łącznie nie mogą przekraczać okresu 3 lat. Pracownik nie musi skorzystać z całego przysługującego mu urlopu. Urlop wychowawczy udzielany jest wyłącznie  na wniosek pracownika.  Wniosek taki pracownik musi zgłosić odpowiednio wcześniej, przynajmniej 7 dni przed zamiarem wykorzystania urlopu.  Przykładowy wniosek może wyglądać następująco:


Kraków, dnia......
Pracownik
(Imię i nazwisko pracownika)

Pracodawca (nazwa zakładu pracy lub spółki)


Tytuł wniosku: Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Na podstawie art. 186 kodeksu pracy wnoszę o udzielenie urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad swoim dzieckiem (imię i nazwisko) urodzonym dnia....(data urodzenia i miejsce urodzenia dziecka) w okresie od dnia ...... do dnia .....tj. w wymiarze....... (ilość dni) (oświadczenie o dotychczasowym wykorzystaniu urlopu): Do chwili obecnej korzystałem z urlopu wychowawczego w okresie od dnia 30 maja 2009 r. do dnia 30 sierpnia 2009 r.

......................(podpis pracownika)
Jako załącznik należy załączyć oświadczenie współmałżonka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego w tym samym okresie czasu.

Pracodawca ma obowiązek udzielić nam żądanego urlopu wychowawczego. Jednakże próba oszustwa z naszej strony może skutkować odpowiedzialnością przed pracodawcą i natychmiastowym wezwaniem do pracy. Gdy pracodawca ustali lub dowie się, że pracownik trwale zaprzestał osobistej opieki nad dzieckiem wówczas „wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania” (3). Podobnie może postąpić pracodawca, gdy stwierdzi, że z urlopu wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice. Stąd konieczność dołączenia oświadczenia współmałżonka do wniosku o udzielenie urlopu.

W czasie trwania urlopu nasz  pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od momentu złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego aż do zakończenia tego urlopu. „Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika” (4).  W czasie trwania urlopu wychowawczego (który jest bezpłatny) możemy podjąć pracę zarobkową na pół etatu niekoniecznie u naszego pracodawcy. Pracownikowi przysługuje możliwość rezygnacji z urlopu wychowawczego zawsze – za zgodą pracodawcy lub najpóźniej 30 dni przed naszym wcześniejszym powrotem do pracy. Dodatkowym świadczeniem jest prawo pracownika wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat do zwolnienia od pracy na 2 dni w ciągu każdego roku  z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Źródła:
1) Art. 186 §1 kodeksu pracy
2) Art. 186 § 3 k.p.
3) Art. 186 (2) § 2 k.p.
4) Rt. 186 (1) § 1 k.p.

Będziecie korzystać z urlopu wychowawczego? Jakie są według Was korzyści z niego płynące?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =