Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Prawo    
ocena

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych uprawniony powinie złożyć w urzędzie gminy lub miasta swojego miejsca zamieszkania. Realizacja świadczeń rodzinnych i sprawy dotyczące składania wniosków może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy, najczęściej do ośrodka pomocy społecznej. Nieprawidłowo złożony wniosek może zostać poprawiony lub uzupełniony. Celem zasiłku rodzinnego jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

sxc.hu

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
- 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
- 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Oprócz comiesięcznie wypłacanych sum uprawnionemu przysługują jednorazowe dodatki. Nie trzeba składać o nie odrębnych wniosków, gdyż we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych są one wymienione i należy je tylko zaznaczyć:
- Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
- Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
- Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Wniosek do gminy może złożyć małżonek lub oboje małżonkowie, rodzice lub jedno z rodziców, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej niepełnosprawnej osoby. „Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
3)osobie uczącej się” (1).

Kolejne kryterium dotyczy osiąganych dochodów rodziny – dochód rodziny w przeliczeniu na osobę  (lub dochód osoby uczącej się) nie przekracza kwoty 504,00 zł miesięcznie. Zasiłek jest przyznawany dla dziecka do momentu ukończenia przez nie:
1) 18- tu lat
2) z tytułu nauki w szkole nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia
3)wyjątkowo do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej lub orzeczono wobec niego umiarkowany albo znaczny stopień  niepełnosprawności.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty stanowiące dowód na istnienie pokrewieństwa lub stosunku prawnego opieki oraz rozliczenia podatkowe świadczące o dochodzie rodziny. Ilość posiadanego gruntu jest przeliczana na dochód rodziny. Aby wniosek w zakresie dodatkowych świadczeń został uwzględniony należy udowodnić, że np. dzieci nadal uczęszczają do szkoły, dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka itp. Dokumenty te wylicza ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wniosek prawidłowo złożony powinien zawierać informacje dotyczące:
1) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych (imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP)
2)wymienienie dzieci pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy  (imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny każdego z dzieci).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:
- zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
- od osób fizycznych (PIT)  na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy, zawierające informacje o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku, wysokości należnego podatku.
- inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia
- prawa do świadczeń rodzinnych, w tym np. dokument stwierdzający wiek dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej.

„Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
6)członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej” (2).

Źródła:
1) Art. 4 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych
2) Art. 7 pkt. 1,2,3,4,6 ustawy o świadczeniach rodzinnych

Jak oceniacie warunki, które należy spełnić, by przyznano zasiłek? Czy należałoby wprowadzić jakieś zmiany?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =