Lobbing w Polsce

Prawo    
ocena

W każdym niemal kraju na świecie jednym z największych zagrożeń dla rozwoju demokracji jest lobbing, polegający na wywieraniu wpływu na przedstawicieli władz. Lobbystą może być chociażby przedstawiciel firmy, próbujących przekonać marszałka województwa do przyjęcia określonych rozwiązań, pozwalających na zwiększenie zysków jego przedsiębiorstwa. W Polsce lobbing jest legalny i, przynajmniej w teorii, kontrolowany przez państwo za pomocą ustawy o działalności lobbingowej.

Lobbing w Polsce

pixabay.com

Dzięki niej nakreślono zasady, których nie powinna przekraczać ani jedna, ani druga strona. Jednocześnie pozwala odpowiednio wcześnie reagować na plany zmian odpowiednich grup społecznych, zawodowych itd., czyli jeszcze na etapie przygotowywania przepisów. Zgodnie z ustawą działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa, natomiast zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.

Nie można więc za taką uznać działań prawnie niedozwolonych, takich jak proponowanie np. kilku milionów zł posłowi w zamian za namawianie kolegów z partii za głosowaniem przeciwko określonym rozwiązaniom prawnym.

Ważne!

Zgodnie z ustawą o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym za korupcję może być uznane m.in. obiecywanie lub wręczanie  jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji. Tego typu działanie w żadnym wypadku nie będzie uznawane za legalny lobbing.

W Polsce ustawodawca kierował się zasadą przejrzystości i jawności odnośnie działalności lobbingowej, dlatego też w Biuletynie Informacji Publicznej muszą być udostępniane projekty ustaw i rozporządzeń, a także założenia takich projektów. Wraz z nimi publikuje się wszelkie możliwe dokumenty dotyczące prac nad projektem. Od udostępnienia tej informacji każdy może na urzędowym formularzy zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem, co również zostanie udostępnione w BIP. Osoba lub organizacja we wniosku musi podać m.in. jakiego  interesu prawnego chce chronić lub o co ma zamiar zabiegać. Lobbysta nie jest więc anonimowy, a jego zamiary mają być jasne dla organów władzy i opinii społecznej.

Lobbysta w zamian za to uzyskuje prawo do wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym dotyczącym projektu, choć może go zostać pozbawiony jeżeli ze względów lokalowych lub technicznych, w szczególności ze względu na liczbę osób chętnych do wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym, nie jest możliwe zorganizowanie takiego wysłuchania.

Dodatkowo minister do spraw administracji publicznej musi prowadzić jawny rejestr osób i organizacji zajmujących się zawodową działalnością lobbingową. Dzięki temu podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową ma prawo wykonywać tę działalność także w siedzibach urzędów. Osoby i organizacje podejmujące działania kwalifikujące się pod pojęcie zawodowego lobbingu, a nie będące wpisane do rejestru, mogą zostać ukarane w wysokości od 3 000 zł do 50 000 zł.

 

 

Źródła:

Ustawa o działalności lobbingowej w Polsce z 7 lipca 2005 r.

Uważacie, że lobbing w Polsce powinien być legalny czy jednak zakazany? Dlaczego? Czekam na Wasze komentarze.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 5 =