Nieuczciwa konkurencja i dochodzenie odszkodowania

Prawo    
ocena

Czyny nieuczciwej konkurencji są działaniem sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami, które dodatkowo zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy i klienta. Roszczeń z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji (na mocy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) dochodzą przedsiębiorcy pomiędzy sobą, gdyż relacje dotyczące nieuczciwych praktyk rynkowych w stosunku do konsumentów zostały w 2007r. przeniesione do innej ustawy – o ochronie konkurencji i konsumentów.

Nieuczciwa konkurencja i dochodzenie odszkodowania

Popełnienie przez przedsiębiorstwo czynu nieuczciwej konkurencji może dotyczyć zwłaszcza działania polegającego na:

- stosowaniu (używaniu) wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa

- korzystanie z renomy wypracowanej przez inny podmiot [1];

- używanie fałszywego lub oszukańczego oznaczenia pochodzenia geograficznego towarów albo usług, które wskazują bezpośrednio albo pośrednio na kraj, region lub miejscowość ich pochodzenia albo używanie takiego oznaczenia w działalności handlowej, reklamie, listach handlowych, rachunkach lub innych dokumentach [2];

- nawet jeżeli przedsiębiorca używa nazwy z dodatkiem „rodzaj”, „typ”, „metoda” albo równoznacznym [3], ale towary nie pochodzą faktycznie z tego miejsca lub narusza to prawa wyłączne innego przedsiębiorcy związane z prawnie chronionym oznaczeniem geograficznym czy nazwą pochodzenia;

- używaniu wprowadzającego w błąd oznaczania swoich towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich [4];

- naruszeniu tajemnicy innego przedsiębiorstwa, a także przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy [5];

- nakłanianiu do rozwiązania lub niewykonania umowy przez osoby świadczące na rzecz przedsiębiorcy pracę, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków umownych, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy [6] Także nakłanianie klientów przedsiębiorcy do „sabotowania” zawartych umów wchodzi w zakres tego czynu;
naśladownictwie produktów innego przedsiębiorcy, czyli kopiowanie zewnętrznej postaci produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu;

- pomawianiu lub nieuczciwym zachwalaniu w celu w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody;

- utrudnianiu dostępu do rynku innym przedsiębiorcom;

- przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną;

- korzystaniu z nieuczciwej lub zakazanej reklamy;

- organizowaniu systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzeniu lub organizowaniu działalności w systemie konsorcyjnym. [7]

Roszczenia z tytułu dokonania czynu nieuczciwej konkurencji niejednokrotnie pokrywają się z roszczeniami, jakie wynikają z naruszenia praw wyłącznych – do znaku towarowego, oznaczenia geograficznego, patentu czy innych praw własności przemysłowej. W takim wypadku przedsiębiorcy często decydują się na skorzystanie z ochrony swoich praw wyłącznych. Jeżeli jednak nie jest możliwe precyzyjne ustalenie, na czym polegało naruszenie prawa wyłącznego – można skorzystać z roszczeń określonych w przepisach Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Z roszczeniem cywilnym może wystąpić przedsiębiorca (każdy), którego interes został zagrożony lub naruszony. Wystarczy zatem sama sytuacja zagrożenia naruszeniem - aby wystąpić z powództwem cywilnym. W pozwie pokrzywdzony przedsiębiorca może żądać:

- zaniechania niedozwolonych działań;

- usunięcia skutków niedozwolonych działań;

- złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

- naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;

- wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;

- zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony. [8]

Ponadto sąd w orzeczeniu może orzec zniszczenie podrobionych wyrobów, ich opakowań, materiałach reklamowych i innych przedmiotów bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. Roszczenie z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji przedawniają się z upływem 3 lat. Dla każdego naruszenia bieg przedawnienia jest liczony oddzielnie.

 

 

Źródła:

[1] Art. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(Dz.U.2003.153.1503 z późn. zmianami)

[2] Art. 8 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(Dz.U.2003.153.1503 z późn. zmianami)

[3] Art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   (Dz.U.2003.153.1503 z późn. zmianami)

[4] Art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 z późn. zmianami)

[5] Art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(Dz.U.2003.153.1503 z późn. zmianami)

[6] Art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(Dz.U.2003.153.1503 z późn. zmianami)

[7] Art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   (Dz.U.2003.153.1503 z późn. zmianami)

[8] Art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 z późn. zmianami)

Zetknęliście się kiedyś z działaniem nieuczciwej konkurencji? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =