Ochrona praw dziecka w Polsce

Prawo    
ocena

Prawa dziecka zostały szczegółowo spisane w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez ONZ w dniu 20 listopada 1989 r. Określa ona podstawowe prawa dziecka, które powinny być chronione przez państwa-strony konwencji, w tym przez Polskę.

Ochrona praw dziecka w Polsce

sxc.hu

Możliwość dochodzenia ochrony tych praw jest uregulowana ogólnymi przepisami proceduralnymi, lecz na potrzeby przestrzegania zasad wyrażonych w Konwencji został powołany w Polsce Rzecznik Praw Dziecka. Prawa dzieci są także chronione w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Do podstawowych praw dziecka, zagwarantowanych w Konwencji należą:

- poszanowanie prawa dziecka do zachowania jego tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych zgodnych z prawem, z wyłączeniem bezprawnych ingerencji1,

- ochrona rodziny – dziecko nie może zostać oddzielone od swoich rodziców wbrew ich woli, z wyłączeniem przypadków, gdy kompetentne władze, podlegające nadzorowi sądowemu, zdecydują zgodnie z obowiązującym prawem oraz stosowanym postępowaniem, że takie oddzielenie jest konieczne ze względu na najlepiej pojęte interesy dziecka2,

- prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka – w tym także możliwość wypowiadania się w sądach w zakresie decyzji mających bezpośredni wpływ na życie dziecka,

- możliwość wypowiadania się w każdym postępowaniu sądowym i administracyjnym dotyczącym dziecka, bezpośrednio lub za pośrednictwem – wniesienie powództwa o alimenty, prawo do składania zeznań w sądzie karnym, prawo do ochrony zatrudnienia gwarantowane przez przepisy Kodeksu Pracy dotyczące szczególnych warunków zatrudnienia młodocianych,

- prawo do otrzymywania lub dostępu do pewnych dóbr i świadczeń, np. imienia, obywatelstwa, opieki zdrowotnej, edukacji, odpoczynku, zabawy, prawo do opieki nad sierotami i osobami niepełnosprawnymi określone w Polsce w Ustawie o Systemie Oświaty oraz Konstytucji RP,

- prawo do ochrony przed przestępnym działaniem dorosłych, zwłaszcza zaś zaangażowania dziecka w działania wojenne, handlowego i seksualnego wykorzystywania, fizycznej i psychicznej przemocy wobec dziecka, przez wprowadzenie surowych sankcji karnych w Kodeksie karnym dla osób dopuszczających się przestępstw, które uderzają w dobro dzieci.

W Polsce prawa dzieci są chronione przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dotyczące: obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka niepełnoletniego, kierowania się przez sądy dobrem dziecka podczas podejmowania decyzji o jego losie (np. umieszczeniu w rodzinie zastępczej), możliwości wypowiadanie się przez starsze dzieci na sali sądowej odnośnie preferencji dotyczących zamieszkania z jednym z rodziców po rozwodzie.

Ponadto, odpowiedzialność za przestępstwa popełnione przez dzieci jest inna niż w przypadku dorosłych. Dziecko (poniżej 17 roku życia) nie odpowiada za popełnione przez siebie przestępstwa przed sądem karnym. O procesie wychowania czy konieczności ustanowienia kuratora decyduje sąd rodzinny. Tylko najcięższe zawinione czyny, stanowiące przestępstwa poważne, z użyciem brutalnej przemocy mogą spowodować, że odpowie za nie dziecko, które ukończyło 15 lat. Jednakże najwyższą karą dla dziecka jest umieszczenie go w placówce wychowawczej.

Organem państwowym odpowiedzialnym za przestrzeganie praw dziecka jest wspomniany już Rzecznik Praw Dziecka, zaś na niższym szczeblu są to specjalne placówki pomocy społecznej, które współpracują z sądami rodzinnymi w celu dbałości o dobro dziecka.

Niejednokrotnie same organy publiczne nie są w stanie zapewnić odpowiedniego przestrzegania tych praw, dlatego też ważne jest poczucie obowiązku obywatelskiego ludzi z otoczenia dziecka, odpowiednich pracowników zatrudnianych w palcówkach oświatowych czy lekarzy, którzy mogą zgłaszać policji (w ramach procedury niebieskiej karty) podejrzenie o stosowaniu przemocy wobec dziecka przez członków rodziny.

1 Art. 8 Konwencji o Prawach dziecka przyjętej przez ONZ w dniu 20 listopada 1989 r.
2 Art. 9 ust. 1 Konwencji o Prawach dziecka przyjętej przez ONZ w dniu 20 listopada 1989 r.

Czy uważacie, że prawa dziecka są w Polsce dobrze chronione i przestrzegane? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =