Odszkodowanie za szkody budowlane i od firmy budowlanej - kiedy zgłosić nieprawidłowości i jak odzyskać pieniądze?

Prawo    
ocena
Szeroko pojmowane usługi budowlane najczęściej w praktyce sprowadzają się do zawarcia umowy o dzieło z wykonawcą – firmą remontowo-budowlaną.

Odszkodowanie za szkody budowlane i od firmy budowlanej - kiedy zgłosić nieprawidłowości i jak odzyskać pieniądze?

sxc.hu

Innym typem umowy jest umowa o roboty budowlane, która nie jest tym samym co wykonanie usługi budowlanej, gdyż umowa o roboty budowlane polega na oddaniu przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej (budowa obiektu). Z kolei prace wykończeniowe i remontowe podlegają reżimowi umów o dzieło, w których przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Dziełem może być wykonanie podłogi z płytek ceramicznych, położenie paneli, montaż drzwi, malowanie ścian itp. Usługa budowlana w znaczeniu dzieła dotyczy wykonania jakiegoś elementu wnętrza (kominka, łazienki), montażu drzwi czy stolarki okiennej. Zgodnie z art. 627 (1) Kodeksu cywilnego, do umowy zawartej w zakresie działalności przedsiębiorstwa przyjmującego zamówienie z osobą fizyczną, która zamawia dzieło, będące rzeczą ruchomą, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży konsumenckiej. Oznacza to, że konsument ma prawo do korzystania ze szczególnej ochrony w sytuacji, gdy korzysta z usług firmy budowlanej. W związku z powyższym – ma prawo do reklamowania wykonanej wadliwie usługi na podstawie umowy o dzieło zawartej z firmą budowlano-remontową.

Zgłaszanie wadliwości wykonania dzieła konsument powinien dokonać w chwili, gdy zauważy nieprawidłowości w jego wykonywaniu – wówczas konsument powinien wezwać wykonawcę dzieła do zmiany sposobu wykonywania usługi. Postępowanie „reklamacyjne” w takim wypadku wygląda następująco:
1. wysłanie do wykonawcy wezwania, w którym wskazuje się sposób wykonywania ustalony przed rozpoczęciem prac (powołanie się na treść umowy) i wyznacza się termin na dokonanie zmiany;
2. po bezskutecznym upływie terminu konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy albo powierzenie wykonania pozostałych prac innej firmie na koszt poprzedniego wykonawcy. [1]

Po zakończeniu wykonywania dzieła wykonawca usług odpowiada za ujawnione w ciągu 2 lat od daty wykonania wady tego dzieła, które to wady konsument musi sprecyzować w piśmie kierowanym do wykonawcy tych usług. Konsument musi jednakże pamiętać, że wady dzieła należy zgłaszać niezwłocznie od chwili ich wykrycia, gdyż utrata uprawnień z tytułu wadliwości dzieła (odpowiednio: niezgodności towaru z umową) oznacza niemożność skutecznego dochodzenia od wykonawcy ich nieodpłatnego usunięcia. W piśmie, jakie należy skierować do wykonawcy dzieła, konsument powinien:

1. wskazać, że posiada ważne uprawnienie do żądania od wykonawcy usunięcia wad dzieła. [2] Oznacza to, że niezwłocznie po wykryciu wady zawiadomił o niej wykonawcę, który jest przedsiębiorcą;
2. wyznaczyć w treści pisma termin na usunięcie wad z ich wskazaniem sposobu ich usunięcia. W tym wypadku konieczne jest (dla celów dowodowych) sporządzenie dokumentacji fotograficznej usterek oraz zachowania kopii i oryginałów zawiadomień oraz pism, jakie strony kierowały do siebie w czasie ustalania sposobu i zasad usunięcia wad dzieła.

Jeżeli wykonawca we wskazanym przez konsumenta rozsądnym terminie nie usunie wad dzieła, konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lecz tylko wówczas, jeżeli wada ma charakter istotny – uniemożliwia korzystanie z dzieła w sposób prawidłowy. W przypadku wad nieistotnych – inny odcień farby, lekko zmieniony układ płytek –  konsument może żądać od wykonawcy obniżenia ceny za wykonanie usługi. Te żądania (zwłaszcza skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy) należy koniecznie przedstawić na piśmie, dla potrzeb dowodowych.

Poza powyższymi uprawnieniami konsument (a także osoba nie będąca konsumentem) może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych. Odszkodowanie nie jest uprawnieniem przysługującym wyłącznie konsumentowi, lecz żądanie odszkodowania wymaga wykazania, że firma wykonująca usługi budowlane ze swojej winy (winy pracowników) wyrządziła szkodę zamawiającemu dzieło.

Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Wyrządzenie szkody oznacza, że zamawiający dzieło poniósł stratę w wyniku chociażby uszkodzenia w czasie wykonywania prac innych elementów budynku. Koszt naprawy uszkodzonego elementu jest stratą, której wyrównania możemy dochodzić wnosząc powództwo o zapłatę odszkodowania za wyrządzoną szkodę.

Czy walczyliście kiedyś o odszkodowanie z firmą budowlaną? Udało się odzyskać pieniądze? Czekamy na Wasze komentarze!

Źródła:

[1] Art. 636 § 1 Kodeksu cywilnego
[2] Art. 637 § 1 Kodeksu cywilnego

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =